EN extension
volume_up
{Substantiv}

extension (auch: spread, stretch, escalation)
This extension will be removed once the transfer is complete.
A kiterjesztés csak a feltöltés befejeződése után fog eltűnni.
A kiterjesztés tartóobjektumának DCOP-os visszahívási azonosítója
For them to get a battery that goes 120 miles is an extension on range, not a reduction in range.
Nekik, egy 120 mérföldes akksival menni valójában távolsági kiterjesztés, nem szűkítés.
It should be noted, that such extension is possible under the IIS of Gujarat.
Meg kell jegyezni, hogy az ilyen meghosszabbítás Gujarat IÖR-e szerint lehetséges.
Let me stress that this proposal is far from a simple term extension.
Hadd hangsúlyozzam, hogy a javaslat több mint egy egyszerű időtartam-meghosszabbítás.
This proposed extension did not take into account the entry into force of the Treaty of Lisbon.
Ez a javasolt meghosszabbítás nem vette figyelembe a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését.
extension (auch: expansion)
We need strong measures, simple, transparent laws and, by extension, less bureaucracy.
Erőteljes intézkedésekre, egyszerű, átlátható törvényekre, és, a kibővítés révén, kisebb bürokráciára van szükségünk.
Furthermore, this extension dovetails perfectly with the aim of the 2010 European Year for Combating Poverty and Social Exclusion.
Ez a kibővítés továbbá tökéletesen illeszkedik a 2010. év, a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének céljaihoz.
extension (auch: bulk, compass, content, coverage)
extension (auch: compass, coverage, dimension, expanse)
extension (auch: draw, elongation, pulling out, spreading)
You can see this is the left extension. Then you see his left leg.
Ez a bal kinyújtás. Majd látható a bal lába.
extension
extension (auch: projection, protrusion, reach)
extension
extension
There was one extension in the house - in Mrs Perenna's bedroom.
A házban egyetlen mellékállomás volt, mégpedig Mrs. Perenna hálószobájában.

Beispielsätze für "extension" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWhat I propose is something new-an extension of the concept, a refinement of it.
Én valami újat javasolok: az eredeti koncepció kiterjesztését, tökéletesítését.
EnglishYou must apply for the extension before the end of the initial 3-month period.
A hosszabbítást még az első 3 hónapos időszak lejárta előtt kérvényeznie kell.
EnglishIn case of an ALS for annual requirement, no extension of the time frame is allowed.
Egy EER éves követelmény esetében nem engedélyezett az időszak meghosszabbítása.
EnglishI am in favour of such extension and have therefore voted in favour of this report.
Én támogatom az ehhez hasonló kiterjesztéseket, ezért megszavaztam a jelentést.
EnglishI voted against Amendment 39 in this report and, by extension, for Amendment 62.
A jelentés 39. módosítása ellen, majd ezt követően a 62. módosítás mellett szavaztam.
EnglishThe second step of the infrastructure needs to take care of the range extension.
Az infrastruktúra második lépése a távolság kiterjesztéséről kell szóljon.
EnglishWhich internal meetings in the Commission has Mr Boomer attended since the extension?
A szerződés meghosszabbítása óta a Bizottság mely ülésein vett részt Boomer úr?
EnglishWe are talking about the seventh extension of the special State aid regime.
A speciális állami támogatási rendszer hetedik meghosszabbításáról beszélünk.
EnglishIt is important that EUFOR is not seen as an extension of the French operations in Chad.
Fontos, hogy az EUFOR nem a francia műveletek kibővítésének tekintendő Csádban.
EnglishWhat effect has the copyright extension in the United States had on developments there?
Az Egyesült Államokban milyen hatása volt a szerzői jogok meghosszabbításának?
EnglishWe need to put on the agenda a reduction and not an extension of working hours.
A munkaidő növelése helyett annak csökkentését kell napirendre tűznünk.
EnglishEnter the file extension to use when you open a file without specifying a filter.
Adja meg a szűrő nélküli fájl megnyitásnál használt fájlkiterjesztést.
English%PRODUCTNAME uses the file extension to determine which filter to use.
Az %PRODUCTNAME a fájlkiterjesztést használja a megfelelő szűrő megállapításához.
English(expenditure on new construction, extension, reconstruction and renewals)
(új építésekre, bővítésre, újjáépítésre és felújításokra fordított kiadások)
EnglishFurthermore, an extension of IMI to all regulated professions is envisaged.
Ezenkívül valamennyi szabályozott szakmára tervezik az IMI kiterjesztését.
EnglishWe fought for the extension of the Ottawa Convention to all types of mines.
Küzdöttünk az Ottawai Egyezmény kiterjesztéséért az aknák minden típusára.
EnglishManuello and Wexlersh were finished — and by extension, so was Ross Mondale.
Manuellónak és Wexlersh-nek vége - és az ő révükön Ross Mondale-nek is.
EnglishYes, the search for the father is by extension a search for the unknown network.
- Igen, az elveszett após utáni kutatás kiterjed az ismeretlen szervezet utáni kutatásra is.
EnglishHe called the East Valley Division number and got Ross Mondale's extension.
Az East Valley kapitányság számát hívta, és Ross Mondale mellékét kérte.
EnglishClose by, on the coffee table, is a remote control for the TV and an extension phone.
A szék mellett, a kávézóasztalon, ott hever a tévé távirányítója meg egy telefonkészülék.