EN expansive
volume_up
{Adjektiv}

expansive
Finally, we also have the European Central Bank's very expansive policy.
Végül szintén ott van az Európai Központi Bank igen expanzív politikája.
Such an expansive geopolitical approach of the EU would create more tension and conflicts worldwide.
De az EU ilyetén expanzív geopolitikai fellépése még több feszültséget és konfliktust szülne világszerte.
More and more economists are of the opinion that an expansive finance policy should be pursued.
Egyre több közgazdász van azon a véleményen, hogy expanzív pénzügyi politikát kellene folytatni.
expansive (auch: extended, extensive, large, spacious)
Expansive listening, on the other hand, is listening "with," not listening "for."
Másrészről a kiterjedt hallgatás, a hallgatás "együtt" és nem "valamire".
(Laughter) Men, if you get nothing else out of this talk, practice expansive listening, and you can transform your relationships.
(Nevetés) Férfiak, ha mást nem is jegyeznek meg az előadásból, gyakorolják a kiterjedt hallgatást, csodákat tehet a kapcsolatukkal.
expansive (auch: grand, great, gross, heavy)
volume_up
nagy {Adj.}
West of the meadow stood a Victorian house with an expansive back porch.
A mezőtől nyugatra egy viktoriánus ház állt nagy hátsó terasszal.
At Captain Prestons invitation they all seated themselves at the expansive dining table.
Preston kapitány invitálására mindannyian leültek a nagy ebédlőőasztalhoz.
Over the past few years we have witnessed China showing a great interest in Africa and carrying out an expansive policy of investment there.
Az elmúlt néhány év során tapasztaltuk, hogy Kína nagy érdeklődést mutat Afrika iránt, és a beruházások terjeszkedő politikáját folytatja.
expansive (auch: aboveboard, candid, devout, disarming)
beszédes hangulatban van
expansive (auch: broad, comprehensive, extensive, large)
It is therefore important for us to continue with the expansive financial policy.
Ezért fontos, hogy továbbra is átfogó pénzügypolitikát folytassunk.
expansive (auch: ample, bulky, extensive, large)
expansive (auch: ardent, eager, ebullient, enthusiastic)
volume_up
lelkes {Adj.}
expansive (auch: communicable)
közlékeny hangulatban van
expansive (auch: copious, diffuse, exuberant, large)
Not the bed or the table of an expansive writer, Garp thought.
Nem lehetett terjengős író, okoskodott Garp.
expansive (auch: diffuse)
expansive (auch: distended)
expansive (auch: distended)
expansive (auch: effusive, sloppy)
expansive
expansive
expansive
expansive
expansive (auch: large)
expansive
expansive
expansive
expansive

Synonyme (Englisch) für "expansive":

expansive

Beispielsätze für "expansive" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishBut lately he's been quite different, expansive, and positivelywellflinging money about.
De az utóbbi időben egészen megváltozott, és... igen... valósággal szórta a pénzt.
EnglishThe two arrived at one of Frostpile's expansive outer yards to find a scene of near-chaos.
A Fagyerőd tágas külső udvarára érve erősen káosz-szerű állapotokat találtak.
EnglishThe effect must be sumptuous but neither expansive nor rotund.”
Bizonyos számú négyzetinch bőrfelülethez bizonyos számú inch magasság.
EnglishDespite the expansive grounds ahead of him, he felt a spasm of claustrophobia.
Bármilyen tágas volt a belső tér, mégis bezárva érezte magát.
EnglishHe kept one hand on his expansive gut as if he had eaten some bad pepper shrimp for breakfast.
Úgy tartotta a hasán a kezét, mintha romlott paprikás rákfalatkákat evett volna reggelire.
EnglishHe secreted a weapon in each area of his expansive apartment.
Ha pedig ilyen, minden barátkozási kísérlete eleve halálra van ítélve.
EnglishHe spoke in that expansive, patronizing way most back-country Yankees had of talking to Eddie.
A vidéki jenkik teljes tudákosságával, ahogyan Eddie megszokta.
EnglishThe visitor was dismissed hastily, with expansive promises.
Garamond nagyszabású ígéretek közepette, rövid úton búcsút vett tőle.
EnglishAside from the fiery entrance and the expansive wingspan?
Nem győzött meg a tüzes belépő és a szárnyfesztávolság?
EnglishMany rundown structures in this part of the city had been transformed into expansive apartments for artists.
A város sok lerobbant épületét varázsolták újjá, s drága lakásokat alakítottak ki bennük a művészek legnagyobb örömére.
EnglishThen, before the men of the press-gang could grasp him, he smashed his hard fist savagely into the expansive belly of Boghaz.
Azután, még mielőtt a rohamosztag katonái megragadták volna, kemény öklével vadul Boghaz jókora hasába vágott.
EnglishRowlandson, a tall florid man with a hearty manner, greeted Inspector Craddock with expansive geniality.
Az igazgató, Mr. Rowlandson magas, pirospozsgás, szívélyes modorú ember rendkívül előzékenyen fogadta a felügyelőt.
EnglishIt allows for an expansive garden.
Nagyszerű kertet lehet varázsolni belőle.
EnglishCassander made an expansive gesture.
EnglishBut while some big men nurture spirits expansive enough to fill their anatomies, Vasiliev seemed almost empty.
Ám amíg a nagydarab emberek többsége elegendő belső tartalommal rendelkezik, amely kitölti testi valójukat, addig Vasziljev egészen üresnek tűnt.
EnglishTHE LONGER ROY PRIBEAUXroamed his expansive loft apartment, gazing out of the tall windows, brooding about his future, the more troubled he became.
Minél tovább járkált fel és alá a lakásában, minél hosszabban bámult ki a jövőjén merengve az ablakon, Roy Pribeaux annál gondterheltebbé vált.
EnglishIt was a fabulous, exciting time to live in, so expansive that much of it would be totally beyond your comprehension were I empowered to draw you the most perfect picture.
Legendás, izgalmas kor volt az, olyan hatalmas, hogy akkor sem értenétek, ha képes lennék a legpontosabb képet rajzolni róla.
EnglishTo do that I think we have to take a more expansive view of design, more like Brunel, less a domain of a professional priesthood.
Ezáltal azt gondolom, hogy kitágíthatjuk a designról alkotott nézeteink határait, valahogy úgy mint Brunell,s kevésbé úgy mint a megjelenítője egy hivatásos istenségnek.
EnglishIt ran straight down the center of the expansive avenues, in a broad lane kept clear by officers of the Moscow Militia exclusively for senior political officials.
A tágas sugárutak közepén száguldott, a moszkvai milícia által kizárólagosan a magas rangú politikai vezetők részére fenntartott sávban.
EnglishEurope needs a stronger, more expansive European Union, with a policy of prevention which will not allow such atrocities to ever happen again.
Európának egy erősebb, átfogóbb, a megelőzés politikáját folytató Európai Unióra van szüksége, ami nem engedi, hogy ilyen atrocitások újra megtörténhessenek.