"decently" Ungarisch Übersetzung


Ergebnisse für „decent". „decently" ist noch nicht in unserem Wörterbuch enthalten.
EN

"decently" auf Ungarisch

EN decent
volume_up
{Adjektiv}

A decent job needs to ensure a decent living.
A tisztességes munkának tisztességes megélhetést kell biztosítania.
Many of our documents use the expressions 'decent work' and 'decent jobs'.
Anyagainkban gyakran használjuk az olyan kifejezéseket, hogy "tisztességes munka” és "tisztességes foglalkozás”.
Europeans dread losing their jobs and expect decent treatment.
Az európaiak félnek munkájuk elvesztésétől, és tisztességes bánásmódot várnak el.
decent (auch: clean-cut, jolly, neat, nice)
volume_up
rendes {Adj.}
The Spanish Government had at last succeeded in producing a decent bomb.
A spanyol kormánynak végül sikerült egészen rendes kézigránátot gyártania.
If she's a decent sort, said Alexander for the third time.
Persze ha a mostohám rendes nő lenne... - mondta Alexander ezúttal harmadszor.
It is a logical contradiction which we need to cover with the terms imposed by decent work.
Ez logikai ellentmondás, amelyet rendes munkával kidolgozott rendelkezésekkel kell megoldanunk.
The Commission gave this a decent impetus, but it failed at Council level.
A Bizottság megadta a megfelelő lökést az ügynek, amely azonban tanácsi szinten elvérzett.
I am sure that we will again be able to find a decent compromise on this issue.
Biztos vagyok benne, hogy ebben a kérdésben is képesek leszünk megfelelő megegyezést találni.
Decent living obviously involves decent housing.
A tisztességes életkörülmények nyilvánvalóan a megfelelő lakhatási körülményeket is magukban foglalják.
decent (auch: bearable, passable, respectable)
Ez egy tűrhető "fedősztori".
Consumer Reports rated it a best buy-- good reliability, decent gas mileage... and pretty good crash test scores for a convertible.
A Teszt Magazin a legjobb vételnek tartja-- jó megbízhatóság, tűrhető fogyasztás... és nagyon jó törési pontszám egy coupe-tól.
The local bread, everyone said, was decent, if not exactly the Wonder Bread that American children had been raised on.
A moszkvai kenyérről mindenki azt mondta, hogy egészen tűrhető, de azért mégsem a Wonder Bread, amelyen az amerikai gyerekek felnőnek.
volume_up
illő {Adj.}
I think it would be more decent, said Percival.
Szerintem, úgy volna illő jelentette ki Percival.
She put them on, feeling swamped in the shirt, but at least decent.
Felöltözködött, az ing lötyögött rajta, de legalább fedte, ahol illő.
decent (auch: comely, decorous, demure, mannered)

Beispielsätze für "decently" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt was as if she was just waiting for him to be decently buried, she thought.
Mintha csak azt várta volna anyám, hogy föld alá kerüljön az öreg, fordult meg a fejében.
EnglishTake her out of here and have her decently buried, and send my women to me.
Vigyétek ki, temessétek el tisztességgel, és küldd be az asszonyaimat.
EnglishIf I drink some, will you talk to me decently, man to man, without wise-cracking?
Ha elfogadom, fog velem tisztességesen beszélni, mint férfi a férfival, szellemeskedés nélkül?
EnglishThey had expected him to die decently, and they were too close together.
Azok arra számítottak, hogy Preston szépen fog meghalni; túlságosan közel álltak egymáshoz.
EnglishLet us negotiate with Russia as with a friend, in a correct manner, openly and decently.
Tárgyaljuk Oroszországgal úgy, mint egy baráttal, korrekt módon, nyíltan és tisztességesen.
EnglishEven his red hair was combed decently, and his face had the respectable look of an English bulldog.
Még vörös haját is megfésülte, és ráncos ábrázata egy angol buldog méltóságát sugározta.
EnglishI suppose you feel you've handled this very decently, Garp said.
- Szerintem úgy gondolod, hogy mindeddig tisztességesen intéztél mindent - állapította meg Garp.
EnglishShe took several bobby pins from her own gray head of hair and fastened Garp's wig more decently in place.
- Azzal a maga ősz hajából húzott ki néhány csatot, hogy helyreállítsa Garp nőiességét.
EnglishMona asked, pretending to be a decently behaved creature.
Most már kipihented magadat? kérdezte Mona, megjátszva a jólneveltet.
EnglishSo Latimer very decently got out his car and drove me back.
Erre Latimer nagyon előzékenyen kihozta a kocsiját, és hazavitt.
EnglishOne cant dress decently on two quid a week, you know.
Tudod, heti két fontból sem lehet tisztességesen öltözködni.
EnglishDecently covered, he arose and went to the window.
Immár illendően eltakarva testét, felkelt, és az ablakhoz ment.
EnglishBut we have plenty of time to get decently drunk before that.
De elég időnk van még, hogy alaposan berúghassunk.
English(RO) Social Europe needs to guarantee that every European citizen can live decently on their salary.
(RO) A szociális Európának garantálnia kell, hogy minden európai polgár tisztességesen megélhessen a fizetéséből.
EnglishHe couldn't care less whether they were decently buried, but he did not wish to tempt any of the tribe.
Õt ugyan nem érdekelte, rendesen el vannak-e temetve vagy sem, de nem akarta kísértésbe ejteni a többi személyiséget.
EnglishIntense relief decently veiled.
Finoman leplezte hatalmas megkönnyebbülését.
EnglishAt the worst, you're planning to smear my hotel by digging up bodies that were decently buried years ago.
A legrosszabb esetben azt tervezed, hogy befeketíted a szállodámat, holttesteket ásol elő, amelyeket évekkel ezelőtt tisztességgel eltemettek.
EnglishLay him in earth decently, if you can find it in your heart to do so much, but he was no Christian-do not give him Christian burial.
Tegyük tisztességgel földbe, ha hajlandó vagy rá, de ő nem volt keresztény, ne rendezzetek neki keresztény temetést.
EnglishBehave decently in her presence.
Viselkedj tisztességesen a jelenlétében.
EnglishIf husbands and wives have to advertise their difficulties in public and have recourse to divorce, then they might at least part decently.
Ha már egy házaspár nem restelli világgá kürtölni a helyzetét, és elválik, akkor legalább illendően váljanak el.