EN bow
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

bow
volume_up
íj {Subst.}
Stark's guide took good care not to pass in front of that silent bow and arrow.
Stark vezetője gondosan ügyelt rá, nehogy e néma íj és nyíl előtt haladjanak el.
Dried and hardened over a slow fire of green wood, the bow was ready.
Az íj készen állt, a Vadember friss fából rakott lassú tűzön szárította és edzette meg.
There was no reason to expect infection from the polished wood of the bow.
Fertőzéstől nem tartott, hiszen az íj szépen le volt csiszolva.
bow (auch: bowing, courtesy, crouch, curtsey)
Sir, the servant said with a bow and hurried away.
. - mondta a szolga egy meghajlás kíséretében és elsietett.
A meghajlás azonban nem jött tiszta szívből.
'My Lord Abbot,' he stiffly greeted the black-bearded churchman with a jerky little bow.
Abbé uram köszöntötte ridegen az egyházfit, apró meghajlás kíséretében.
bow (auch: arc, bend, sheet, span)
volume_up
ív {Subst.}
The unicorn and the Red Bull stood facing each other at the arch of the bow, and the unicorn's back was to the sea.
Az egyszarvú és a Vörös Bika az ív csúcspontján nézett farkasszemet egymással, az egyszarvú a hátát a tengernek vetve állt.
It's in orbit around a moon of the planet Reshref Four, in the constellation of the Bow, along with the hulk of the star cruiser Winter Storm.
A hajó jelenleg a Reshref IV. egyik holdja körüli pályán kering, a Hurok csillagképben, a Téli Vihar nev csillagjáróval együtt.
bow (auch: bow tie)
Maybe a couple of bow ties, but nothing more daring.
Esetleg néhány csokornyakkendő, de semmi olyan, ami ennél szembeszökőbb.
He wore old khakis, a white cotton shirt, a yellow bow tie, a blue seersucker jacket, all of it heavily wrinkled.
Homokszínű nadrág, fehér pamuting, sárga csokornyakkendő és kék csíkos zakó volt rajta, mind csupa gyűrődés.
He wore wrinkled khakis, white shirt, straw hat, bow tie, and had the disheveled air of a would-be beach Bohemian.
Gyűrött vászonnadrág, fehér ing, szalmakalap és csokornyakkendő volt rajta, egészében véve pedig afféle szakadt bohém benyomását keltette.
bow (auch: arc)
volume_up
körív {Subst.}
bow (auch: bend, camber, crook, curvature)
bow (auch: bob, wag)
bow
bow
volume_up
fül {Subst.} (tárgyé)
bow (auch: halter, hitch, kink, knot)
volume_up
hurok {Subst.}
It's in orbit around a moon of the planet Reshref Four, in the constellation of the Bow, along with the hulk of the star cruiser Winter Storm.
A hajó jelenleg a Reshref IV. egyik holdja körüli pályán kering, a Hurok csillagképben, a Téli Vihar nev csillagjáróval együtt.
bow (auch: butterfly bow)
volume_up
masni {Subst.}
Kinky heels, with little red bows across the toes.
Kurvás cipősarok, a cipő orrán pedig kicsi, piros masni.
bow
bow (auch: nod, pitching)
bow (auch: rainbow, water bow)

2. "of glasses"

bow (auch: rim)
volume_up
keret {Subst.} (szemüvegé)

3. "of the balloon"

bow

4. "rainbow"

bow (auch: cockade)

5. Nautik

bow
Then the white of a bow wave showed in the darkness off our port quarter.
Aztán a távolban, tőlünk balra fehér hullám látszott, amilyet a hajó orra ver föl.
Close off his bow goated an ungainly barge, moving sluggishly under a square sail of plaited reeds.
A hajó orra közelében egy idomtalan bárka bukkant fel, mely lomhán haladt nádból font, szögletes vitorlájával.
I saw the bows dip and the water cream across them as she wallowed into the next wave.
A hajó orra alámerült, belegázolt a következő hullámba, habzott rajta a tajtékos víz.
bow
volume_up
orrtőke {Subst.}
Lorn remained standing in the bow, watching until there was nothing left but empty sky.
Lorn állva maradt az orrtőke mellett, csak bámult, míg el nem tűnt az ég alján az utolsó fajtársa is.
I was partly protected by the bridge for the wind was off the starboard bow.
Engem valamelyest védett a parancsnoki híd, mert a szél az orrtőke jobb oldala felől fújt.
She was seated on a coil of rope, her back to the iron plates of the bows.
Karikába rakott kötélcsomón üldögélt, hátát az orrtőke vaslemezeihez támasztotta.
bow
bow
volume_up
hajóorr {Subst.}
The captain of the cargo ship Medusa felt uneasy about the signal light flashing from the darkness off his starboard bow.
A Medusa teherhajó kapitányának támadt egy bizonytalan érzése, amikor a hajóorr jobb oldalán felvillant a sötétben a jelzőfény.

6. Musik

bow
volume_up
vonó {Subst.}
I couldn't see the movement of his fingers, the whipping of the bow; all I could see was the swaying of his body, his tortured posture as he let the music twist him, bend him forward, throw him back.
Nem láttam Nicolas ujjait, sem a vonó suhogását; én csak hajladozó testét láttam, elkínzott vonaglását, amint előre-hátra korbácsolja a zene.
bow

7. Kleidung & Mode

bow
volume_up
köszönés {Subst.} (fejbiccentéssel)

8. Ingenieurswesen

bow

9. Landwirtschaft

bow
volume_up
járom {Subst.}

10. Reitsport

bow
bow

11. Landwirtschaft: "ox-bow"

bow

Beispielsätze für "bow" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnd so, in the course of a life, the serpent was made to bow, to bend and twist.
Ezért van, hogy élete folyamán a gerinc-kígyó kénytelen meghajolni, megcsavarodni.
EnglishAs the doorman eased the front door open with a bow, the woman yelped in pain.
Amint a portás kinyitotta előttük az ajtót, az asszony fájdalmasan felsikoltott.
EnglishElminster smiled, took up the circlet with a bow, and placed it on Helm's head.
Elminster elmosolyodott, felkapta a fejdíszt a párnáról és Helm fejére tette.
EnglishHe was dressed in black slacks, white shirt, gray sweater-vest, and bow tie.
Fekete nadrág volt rajta, fehér ing és szürke kötött mellény csokornyakkendővel.
English'I need to talk with a man named Stragen,' he called from just out of bow-shot.
Egy Stragen nevű emberrel kell beszélnem! kiáltotta nyíllövésnyi távolságból.
EnglishHe picked up the package, broke the ribbon, and set the bow carefully aside.
Kezébe vette a csomagot, szalagját eltépte, de a csokrétát gondosan félretette.
EnglishWhen he's done, the kid looks at the bow for a moment longer, then at Beaver.
Amikor végzett, a kölyök csak bámulja egy pillanatig a masnit, azután Beavert.
EnglishAnd I lifted the violin to my shoulder, braced it under my chin, and lifted the bow.
Vállamhoz illesztettem, állam alá szorítottam a hegedűt, és fölemeltem a vonót.
EnglishJason had black Oxfords, black trousers, and a white shirt topped with a bow tie.
Jasonön fekete oxfordi ruha, fekete nadrág és fehér ing csokornyakkendővel.
EnglishIt was as if they formed a drawn bow, with the Corn King at the tip of the arrow.
Mintha kifeszített íjat formáznának, a Gabonakirállyal a nyílvessző hegyén.
EnglishI went down to the water's edge and grasped the bow of the dinghy as it beached.
Lementem e víz széléhez, és megragadtam a csónak orrát, amint partot ért.
EnglishThat I have been able to serve is payment enough, Milord,' Tel replied with a low bow.
A szolgálat nekem elegendő fizetség, méltóságos uram hajolt meg mélyen a férfi.
EnglishWith a savage curse, he pulled back on the throttle and set the bow planes to descend.
Vad mozdulattal visszarántotta a gázkart, és merülésre állította a terelőlapokat.
English'I'll be happy to oblige you, dear brother,' Martel replied with an ironic bow.
Boldogan állok rendelkezésedre, drága testvérem válaszolt Martel gunyoros főhajtással.
EnglishHer dark eyes flashed, and the corners of her bow-like pink mouth turned down.
Furulya sötét szeme megvillant, és íjat formázó, rózsaszín ajka lebiggyedt.
EnglishThank you all the same, Domi,' Talen said with a polite bow, 'but I already have.
Köszönöm, domi mondta Talen udvarias meghajlással , de már meg is történt.
Englishhe said emphatically, and he made her a very subtle bow with his head.
Ramszesz! mondta nyomatékosan, és alig észrevehetően előrehajtotta a fejét.
English'Hear the tale of the Arrow which our Lord loosed from the bow,' he said.
- Hallgassátok meg a Nyíl történetét, amit a mi Urunk lőtt ki az íjból - szólt.
EnglishBut keep your bow ready to hand, and I will keep my axe loose in my belt.
Azért csak tartsd készen az íjadat, én is rajta tartom a kezemet a fejsze nyelén.
EnglishHe stood on the polished stone floor and made a cursory bow of obeisance.
Csak állt a fényesre polírozott márványlapokon, majd meghajolt az uralkodó előtt.