"to ascribe" Ungarisch Übersetzung

EN

"to ascribe" auf Ungarisch

EN to ascribe
volume_up
[ascribed|ascribed] {Verb}

1. "to sth"

to ascribe
volume_up
tulajdonít {Vb.} (vminek)
That is illustrative of the importance which it ascribes to consumer protection.
Ez jól szemlélteti, mekkora jelentőséget tulajdonít a fogyasztóvédelemnek.
The fact that its national coordinator is the Deputy Prime Minister underlines the importance that Slovakia ascribes to the Danube Strategy.
Az a tény, hogy a program nemzeti koordinátora a miniszterelnök-helyettes, hangsúlyozza azt a fontosságot, amelyet Szlovákia a Duna-stratégiának tulajdonít.
(EL) Madam President, one of the most important attributes of the European Union is the importance that it ascribes to social policy and fundamental rights.
Az Európai Unió egyik legfontosabb sajátossága az, hogy fontosságot tulajdonít a szociálpolitikának és az alapvető jogoknak.

Beispielsätze für "to ascribe" auf Ungarisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishUdinaas wasnt prepared to ascribe any significance to these details.
Udinász nem állt készen arra, hogy szimbolikus jelentőséget tulajdonítson mindennek.
EnglishI cannot therefore ascribe all of the failures of the Union to Belgium.
Ezért nem írhatom az Unió valamennyi kudarcát Belgium számlájára.
EnglishHe could no longer ascribe to any of them the names of their creators.
Nem hathatott többé rájuk a teremtőjük nevével.
EnglishTo this constant exposure to the open air I ascribe it mainly that I did not sink under my torments.
Ennek köszönhető, vagyis a szabad levegőn töltött hosszú időnek, hogy nem roppantam össze végleg kínjaimtól.
EnglishIt is careless and erroneous to ascribe every sign of Euroscepticism to previous enlargements and fatigue.
Óvatlan és téves dolog lenne az euroszkepticizmus minden jelét a korábbi bővítések és a fáradtság számlájára írni.
EnglishOnce again, therefore, we shall have to rely on the little credibility and trustworthiness we can ascribe to the oil industry.
Így azonban újra az olajipar kevéske szavahihetőségére és megbízhatóságára kell támaszkodnunk.
EnglishThe EU does not have the legitimacy that they are attempting to ascribe to it: only the Member States and their peoples do.
Az EU nem rendelkezik azzal a legitimitással, amelyet neki tulajdonítanak: azt kizárólag a tagállamok és azok polgárai tudhatják magukénak.
EnglishIndeed, there is no possible way to link with every human person - this is a property that we would ascribe to the Divine.
Valójában nincs lehetséges mód arra, hogy minden egyes emberi személyhez kapcsolódjunk - ez olyan tulajdonság, amelyet az Istennek tulajdonítunk.
EnglishAnother man might have been tempted to ascribe that smell to a combination of nerves and too much imagination, but Kurtz had never been overburdened with either.
Másvalaki talán az idegek és a túl élénk fantázia számlájára írta volna a szagot, de Kurtzra egyik sem volt jellemző.
EnglishIt could therefore seem that we are using the same vocabulary, such as human rights, freedom of speech, freedom of the press, but the content we ascribe to them is fairly different.
Így előfordulhat, hogy egyazon fogalom-rendszer elemeihez, mint amilyen az emberi jogok, a szólásszabadság, a sajtószabadság, eltérő tartalmat társítunk.