"you know" Tschechisch Übersetzung

EN

"you know" auf Tschechisch

EN you know
volume_up

you know
You know, and we know, and you know that we know it is nonsense.
Vy víte a my víme a vy víte, že my víme, že je to nesmysl.
As you know, there is a consultation paper that is deliberately open in tone.
Jak víte, existuje konzultační dokument, jehož tón je záměrně otevřený.
As you know, it is up to the Commission to propose or not such a specific directive.
Jak víte, navržení nebo nenavržení takovéto směrnice je úkolem Komise.
you know
Do you know what that is? Do you know what that is? Child: Broccoli?
Víš, co to je? Víš, co je tohle? Dítě: Brokolice?
Geronimo was never saying, "Ah, you know something, my achilles -- I'm tapering.
Geronimo nikdy neříkal, "Ach, víš co, moje achilovky -- slábnu.
"How do you know that it belonged to your brother or your father?” he asked in reply.
"A jak víš, že právě tohle patřilo tvému bratrovi nebo tvému otci?” zeptal se nato.
you know
If you know the URL for a page, you can type it directly into Internet Explorer:
Znáte-li adresu URL stránky, můžete ji zadat přímo do aplikace Internet Explorer:
Mrs Figueiredo, you know our position on budgetary consolidation.
Paní Figueiredová, naše stanovisko ohledně rozpočtové konsolidace znáte.
And so some of the brains that I've studied are people you know about.
Některé z mozků, které jsem studoval, patří lidem, které znáte.

Ähnliche Übersetzungen für "you know" auf Tschechisch

you Pronomen
to know Verb

Beispielsätze für "you know" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishYou get hints, the actual steps for that problem, if you don't know how to do it.
Dostáváte rady s kroky pro vyřešení daného příkladu, pokud si s ním nevíte rady.
EnglishIf you want to know the reason why I'm standing here, it's because of education.
Jestli chcete vědět, proč tady dnes vlastně stojím, tak je to kvůli vzdělávání.
EnglishI want you to know that there are farmers' markets in every community popping up.
Chci, abyste věděli, že farmářské trhy se začínají objevovat ve všech komunitách.
EnglishDid you know that it's possible to watch and record live TV on your computer?
Věděli jste, že je možné sledovat a nahrávat živé televizní vysílání v počítači?
EnglishBecause if you don't know how to adjust the rudder, every wind is the wrong wind.
Protože když člověk neví, jak zacházet s kormidlem, je každý vítr nepříznivý.
EnglishInternet Explorer will let you know when a site wants to use your location.
Aplikace Internet Explorer vás upozorní na to, že chce web používat vaši polohu.
EnglishI know who you are, and that's even before I look at your mail or your phone.
Vím, kdo je. A to dokonce před tím, než se podívám na jeho mail nebo telefon.
EnglishAnd Ken [Sharpe] and I certainly know that you need to reign in the bankers.
A Ken [Sharpe] a já s určitostí víme, že musíte nad bankéři držet pevnou ruku.
EnglishYou know in 1950 the typical ship carried 5,000 to 10,000 tons worth of goods.
Tak například v roce 1950 lodě obvykle přepravovaly 5 až 10 tisíc tun zboží.
EnglishYou'll need to know whether your e‑mail provider stores mail on a POP3 or IMAP server.
Je třeba vědět, zda poskytovatel e-mailu ukládá poštu na serveru POP3 nebo IMAP.
EnglishYou know, people say how half of all water well projects, a year later, are failed.
Lidé říkají jak polovina všech projektů vodních studen o rok později selhala.
EnglishAnd you know, that part of life needs everything that the rest of life does.
Potřebuje pravdu a krásu, a já jsem rád, že hodně z toho tady už bylo dnes řečeno.
EnglishAnd what you should know about African penguins is that they have razor-sharp beaks.
O tučňácích brýlových byste měli vědět toto: disponují zobáky ostrými jako břitva.
EnglishI do not know if you could call it a happy coincidence or too little, too late.
Nejsem si jista, zda to nazvat šťastnou shodou náhod nebo příliš málo a příliš pozdě.
EnglishSo please come in Bali with high ambitions and try to help us as you know how to do.
Takže přijďte prosím na Bali s vysokými ambicemi a zkuste nám pomoci, jak to půjde.
EnglishMake sure you know the VAT rules before buying a car elsewhere in the EU.
Před nákupem vozidla v jiném státě Unie se sezname s příslušnými předpisy o DPH.
EnglishYou'll know the +1 has been undone because the button will change from back to.
Že bylo udělení doporučení +1 zrušeno zjistíte tak, že tlačítko změní barvu z zpět na.
EnglishAnd so for us, if you want to know the time you have to wear something to tell it.
A tak my, pokud chceme vědět, kolik je hodin, musíme nosit něco, abychom to zjistili.
EnglishThat's no problem, as most of you know, because I can just delete that dot.
To není problém, jak většina z vás ví, protože prostě můžu ten puntík vymazat.
EnglishThose of you who know me know how passionate I am about opening the space frontier.
Ti z vás, kteří mě znají, vědí, jak nadšený jsem ohledně překonávání hranic vesmíru.