"you" Tschechisch Übersetzung

EN

"you" auf Tschechisch

volume_up
you {Pron.}

EN you
volume_up
{Pronomen}

you (auch: u)
volume_up
ty {Pron.}
Please have respect for those who are showing you the respect of listening to you.
Prosím, respektujte ty, kteří vás respektují tím, že vás poslouchají.
Can you see the poorest billion, those [two] boxes I had over here?
Vidíte ty nejchudší miliardy, ty krabice, které jsem tady měl?
You want boot cut, you want tapered, blah blah blah ..." On and on he went.
Spadla mi čelist, a když jsem se vzpamatoval, řekl jsem: "Chci ty, které bývaly ty jediné dostupné."
you (auch: ye, you all)
volume_up
vy {Pron.}
I have been in politics long enough to know that you fight and you fight.
Jsem v politice dostatečně dlouhou dobu, abych věděl, že vy bojujete, a vy bojujete.
You are not representing the Council of the European Union, you are representing yourself.
Vy nezastupujete Radu Evropské unie, vy zastupujete sebe.
However, you had not said 'approved': you had called it 'rejected'.
Ale vy jste neřekl "schválené", vy jste to nazval "zamítnuto".
you
volume_up
vám {Pron.} (3. p.)
If you have already paid, the seller must give you a refund within 30 days.
Musí vám vrátit peníze za zboží  a také vám proplatit náklady za jeho zaslání k vám.
Our Members will assist you with that and provide you with all the information you need.
Naši členové vám budou asistovat a poskytnou vám všechny potřebné informace.
I wish you well, I trust you and this House has every confidence in you.
Přeji vám vše nejlepší, věřím vám a tato sněmovna vám plně důvěřuje.
you
volume_up
vámi {Pron.}
I agree with you on that, but I cannot agree with you on the rest.
V tom všem s vámi souhlasím, ale nemohu s vámi souhlasit ve zbývajících bodech.
In fact Jean-Pierre and myself have got into a constant habit of consulting you and talking to you.
Jean-Pierre a já jsme skutečně získali zvyk neustále se s vámi radit a hovořit s vámi.
You are absolutely right in what you say and I cannot but agree with you.
V tom, co říkáte, máte naprostou pravdu a nemohu než s vámi souhlasit.
you
volume_up
vás {Pron.} (4. p./2. p./6. p.)
Please have respect for those who are showing you the respect of listening to you.
Prosím, respektujte ty, kteří vás respektují tím, že vás poslouchají.
That is my personal request to you, to Parliament and to you, Mr President.
To je moje osobní žádost na vás, Evropský parlament, a na vás, pane předsedo.
And if you're a leader, the people who count on you need you on your feet.
A pokud jste vůdce, lidé, kteří na vás spoléhají, vás potřebují vzchopeného.
you
volume_up
tebe {Pron.} (4. p./2. p.)
And it will take all of you. It will take all of you."
A bude to vyžadovat tebe celou, tebe celou."
"Dear 48, I promise to listen to you, to fight for you, to respect you always."
"Slibuji, že ti budu naslouchat, bojovat za tebe a respektovat tě."
She said, "Of course, you know, it was very painful for you.
Řekla: "Samozřejmě, víš, pro tebe to bylo velmi bolestivé.
you
volume_up
{Pron.} (4. p./2. p.)
I love you, I love you, I love you, I love you...
Miluji , miluji , miluji , miluji ...
The night I brought you home, I watched you roll it out."
Tu noc, kdy jsem vzal domů, pozoroval jsem , jak ji smotáváš."
"Dear 48, I promise to listen to you, to fight for you, to respect you always."
"Slibuji, že ti budu naslouchat, bojovat za tebe a respektovat ."
you
volume_up
tebou {Pron.}
The whole world is laid out for you, the best jobs are laid out for you, and you want to go and work in a village?
Leží před tebou celý svět, leží před tebou skvělá kariéra, a ty chceš jít a pracovat na vesnici?
Is there something wrong with you you're not telling us?"
Je s tebou něco v nepořádku, co nám nechceš prozradit?"
In war-torn places like Monrovia, people come straight to you.
Ve válkou poznamenaných místech jako Monrovia, lidé přijdou přímo za tebou.
you
volume_up
tobě {Pron.} (3.p./6.p.)
Do not do unto others what you would not have them do unto you is also a Christian precept.
Nečiň druhému to, co nechceš, aby jiní činili tobě, i to je křesťanská zásada.
Nedovolím, aby kvůli tobě umřela moje dcera.
I will not hate for you or even hate you.
Kvůli tobě nebudu nenávidět, A to ani tebe.

Beispielsätze für "you" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSelect the modem you want to change the settings for, and then click Properties.
Vyberte modem, jehož nastavení chcete změnit, a klepněte na tlačítko Vlastnosti.
EnglishYou or the server might be experiencing temporary network connectivity problems.
V počítači nebo na serveru může docházet k dočasným potížím s připojením k síti.
EnglishYou can select specific locations on your computer for Windows Defender to scan.
K prohlížení programem Windows Defender je možné vybrat určitá místa v počítači.
EnglishTo fix this problem, you need to install the correct driver for your video card.
Tento problém lze vyřešit instalací správného ovladače pro vaši grafickou kartu.
EnglishYou cannot have 27 different systems that are all the best all at the same time.
Nemůžete mít 27 různých systémů, které jsou všechny nejlepší a v tom samém čase.
EnglishAnd what you do when you go to any new site is you kind of roll out a franchise.
"A co uděláte, když půjdete na jakékoliv jiné místo" "je, že rozjedete frančízu."
EnglishMr President, ladies and gentlemen, thank you very much for your kind attention.
Pane předsedající, dámy a pánové, ještě jednou děkuji za vaši laskavou pozornost.
EnglishAs the President of Slovenia, you convey that message with particular resonance.
Jako slovinský prezident jste toto poselství zprostředkoval se zvláštním důrazem.
EnglishWhen you browse a PC remotely, you might be asked to enter a verification code.
Při vzdáleném procházení počítače můžete být požádáni o zadání ověřovacího kódu.
EnglishYou can play the trimmed video to make sure it starts and stops where you want.
Přehráním vystřiženého videa ověřte, zda začíná a končí na požadovaných místech.
EnglishFor these reasons, you should typically allow files to be converted before sync.
Z tohoto důvodu byste zpravidla měli převod souborů před synchronizací povolit.
EnglishWhen you delete a file or folder, the file or folder is not deleted right away.
Při odstranění souboru nebo složky nejsou tyto soubory a složky odstraněny hned.
EnglishIf you know the URL for a page, you can type it directly into Internet Explorer:
Znáte-li adresu URL stránky, můžete ji zadat přímo do aplikace Internet Explorer:
EnglishAllows you to print more than one copy of a document, picture, or file at a time.
Umožňuje tisknout více než jednu kopii dokumentu, obrázku nebo souboru najednou.
EnglishAfter you import the certificate, you should have access to the encrypted files.
Po dokončení importu certifikátu by zašifrované soubory již měly být přístupné.
EnglishYou can also share one Internet connection among two or more network computers.
Připojení k Internetu je také možné sdílet mezi dvěma nebo více počítači v síti.
EnglishSomeone could use this information to access your router without you knowing it.
Někdo by mohl tyto informace použít pro přístup ke směrovači bez vašeho vědomí.
EnglishSelect the program that you want to prevent from running, and then click Disable.
Vyberte program, jehož spuštění chcete zabránit, a klepněte na tlačítko Zakázat.
EnglishIf you still can't hear any sound, see Sound cards: frequently asked questions.
Pokud stále neslyšíte zvuk, přejděte k tématu Zvukové karty: Nejčastější dotazy.
EnglishA profile is a group of rules and settings that define the reports that you see.
Profil je souborem pravidel a nastavení definujících přehledy, které zobrazujete.