"WHO" Tschechisch Übersetzung

EN

"WHO" auf Tschechisch

volume_up
WHO {Eigenn.} [Abkürzung]
volume_up
who {Pron.}
CS

"WHO" auf Englisch

volume_up
WHO {Eigenn.} [Abkürzung]
EN

EN WHO
volume_up
{Eigenname} [Abkürzung]

WHO
volume_up
WHO {Eigenn.} [Abk.]
Back in May 2009, the WHO reported that the virus was not that dangerous.
Ale zpět k WHO, která v květnu 2009 vydala zprávu o tom, že virus není nebezpečný.
This clearly demonstrates that the WHO needs to revise its pandemic criteria.
Jasně to ukazuje, že WHO musí přehodnotit svá kritéria stanovená pro pandemii.
Figures released by the WHO and also quoted in European studies are alarming.
Čísla zveřejněná WHO a citovaná rovněž v evropských studiích jsou alarmující.
Two months later, the World Health Organisation (WHO) declared an influenza pandemic.
Za dva měsíce nato Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila pandemii chřipky.
The WHO and some non-governmental organisations use this term to support abortion.
Světová zdravotnická organizace a některé nevládní organizace používají tento termín na podporu potratů.
The WHO organised a special commission which looked at class differences in health.
Světová zdravotnická organizace ustavila zvláštní výbor, který se zabýval třídními rozdíly v oblasti zdraví.

Synonyme (Englisch) für "WHO":

WHO

Beispielsätze für "WHO" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWho cares that there is a growing gap between levels of obligations and payments?
Koho znepokojuje, že se zvětšuje schodek mezi platebními závazky a pohledávkami?
EnglishThis means that we must deal with those who make human trafficking profitable.
Znamená to, že se musíme zabývat těmi, díky nimž se obchodování s lidmi vyplácí.
EnglishWe should have answered the Commissioner, who asked: what can the Commission do?
Měli jsme odpovědět na otázku pana komisaře, která zněla: "Co může Komise udělat?"
EnglishYou can see Honey, very good market economist, goes with the guy who gives more.
Vidíte Honey, tržní ekonomika jí není cizí, jde ke chlápkovi, co jí dává víc.
EnglishIt has a crucial impact if we listen to the appeals and the warnings of the WHO.
Tento vliv je podle výzev a varování Světové zdravotnické organizace zásadní.
EnglishOf those who managed to survive, many went through the torments of Lampedusa.
Těm, jimž se podařilo přežít, v mnoha případech podstoupili mučení na Lambeduse.
EnglishAs always, however, it will be the taxpayer who pays for these 'efficiencies'.
Jako vždycky však náklady na tato "efektivní" opatření ponese daňový poplatník.
EnglishThis time, it is the case of a lawyer who protects human rights activists in Iran.
Tentokrát je to případ právničky, která hájí aktivisty za lidská práva v Íránu.
EnglishThis is Marla Olmstead who did most of her work when she was three years old.
Toto je Maria Olmstead, která vytvořila většinu svých prací, když jí byly 3 roky.
EnglishAnd I was afraid to change, because I was so used to the guy who only just walked.
Měl jsem z toho strach, protože jsem byl zvyklý na toho chlápka, co jen chodí.
EnglishSo please push those who you are close to so that they give us the information.
Takže prosím, abyste ty, s nimž jste v kontaktu, přiměl k předání informací Komisi.
EnglishWhat is important to citizens, who are after all the subject of these provisions?
Co je důležité pro občany, pro které v konečném důsledku tato nařízení platí?
EnglishIn Slovakia we have a saying that 'he who accepts no advice cannot be helped'.
Na Slovensku máme přísloví, které říká, že "komu není rady, tomu není pomoci".
EnglishIt is the Danish electorate and not economists in Frankfurt who should decide this.
Rozhodovat v této věci by měli dánští voliči a nikoliv ekonomové ve Frankfurtu.
EnglishI see the European Union as a family of people who communicate with each other.
Já Evropskou unii vidím jako rodinu, jejíž členové spolu vzájemně komunikují.
EnglishWe should not shy away from it just because it is Christians who are persecuted ...
Neměli bychom se k němu obracet zády jenom proto, že postiženými jsou křesťané...
EnglishMaybe we're the ones who have taken this natural advantage we had and we spoiled it.
Možná, že jsme sebrali tuto přírodní výhodu, kterou jsme měli, a zničili jsme ji.
EnglishHe connected with people who cared about this: nonprofessionals, people with passion.
Spojil se s lidmi, které to zajímalo. ~~~ Neprofesionálové. ~~~ Lidé s nadšením.
EnglishParagraph 6 states: 'to release all disappeared persons who are still in captivity'.
Odstavec 6 stanoví: "propustit všechny zmizelé osoby, které jsou stále v zajetí."
EnglishI do not believe that we can measure who has suffered more in this conflict.
Nevěřím, že jsme schopni posoudit, která ze stran v tomto konfliktu utrpěla více.