"uniformly" Tschechisch Übersetzung

EN

"uniformly" auf Tschechisch

EN uniformly
volume_up
{Adverb}

uniformly (auch: unanimously)
However, these rules are not interpreted or applied uniformly by the Member States.
Členské státy nicméně neinterpretují a neuplatňují tato pravidla jednotně.
It cannot be because of some broadcast mechanism affecting everyone uniformly.
Nemůže to být postaveno na nějakém vysílání, které působí na všechny jednotně.
We urgently need a uniform solution and one which is uniformly implemented.
Naléhavě potřebujeme jednotné řešení, které bude jednotně prováděno.
uniformly (auch: equally, evenly, fifty-fifty)
A uniformly high level remains Europe's best trump card in international competition.
Rovnoměrně vysoká úroveň vzdělání nadále zůstává největším trumfem Evropy v mezinárodní konkurenci.
At the very top you find the uniformly random sequence, which is a random jumble of letters -- and interestingly, we also find the DNA sequence from the human genome and instrumental music.
Úplně nahoře vidíte rovnoměrně nahodilou sekvenci, což je náhodná změť písmen - je zajímavé, že tady rovněž najdeme DNA sekvenci lidského genomu a instrumentální hudbu.
uniformly (auch: all the same, equally, evenly, identically)
We are also keen to see that this policy option, if it is introduced, should be applied uniformly across all transport modes, so that no market distortion takes place.
Rovněž bychom chtěli vidět, že toto řešení, pokud se zavede, se bude vztahovat stejně na všechny typy dopravy, aby nedošlo k deformaci trhu.
Firstly, all the reservoirs still in operation or abandoned should undergo a technical and environmental review, according to uniformly established EU principles.
Za prvé, všechny opuštěné i stále funkční nádrže by měly projít technickým a ekologickým přezkoumáním podle jednotně stanovených zásad Evropské unie.
uniformly

Synonyme (Englisch) für "uniform":

uniform

Beispielsätze für "uniformly" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe language is hardly suggestive of uniformly severe enforcement.
Jazyk, jímž je formulováno, jen stěží připomíná jednotnost a rozhodnost prosazování.
EnglishThis scheme must therefore be financed by the Community so that it can be applied uniformly.
Tento program proto musí být financován z rozpočtu Společenství, aby bylo možné jej uplatnit plošně.
EnglishIts content will be effective if it is comprehensively, uniformly and transparently applied.
Její opatření budou účinná pouze tehdy, budou-li uplatňována komplexním, jednotným a transparentním způsobem.
EnglishI am shocked to hear from Commissioner Barrot that Member States do not apply maritime law uniformly.
Jsem šokovaná, když od pana komisaře Barrota slyším, že členské státy neuplatňují námořní právo jednotným způsobem.
EnglishIf we are to establish a uniformly high level of protection throughout the EU, we must be able to introduce a number of elements quickly.
Máme-li v celé EU vytvořit jednotnou úroveň ochrany, musíme mít možnost rychle zavést celou řadu prvků.
Englishuniformly mixed pollutant
EnglishWe can impose tolls according to the number of kilometres travelled or according to types, or we can impose tolls uniformly for the whole of Europe.
Můžeme zavést mýtné podle počtu ujetých kilometrů nebo podle druhů, nebo můžeme zavést jednotné mýtné pro celou Evropu.
EnglishThe decision about integrated pollution prevention and control (IPPC) represents an opportunity for Europe to obtain uniformly high standards of protection.
Rozhodnutí o integrované prevenci a omezování znečištění představuje pro Evropu příležitost pro získání jednotných, přísných norem ochrany.
EnglishIt became clear in the past that some Member States, among them Germany, were interpreting and applying the existing rules differently and therefore not uniformly.
V minulosti se ukázalo, že některé členské státy, mezi nimi Německo, vykládaly a uplatňovaly stávající pravidla různě, a tudíž nejednotně.
EnglishFor these reasons, trade involving these goods should also be clearly and uniformly regulated, amongst other things, in order to protect the health of the citizens.
Z tohoto důvodu by předpisy, jimiž se řídí obchod s tímto zbožím, měly být přehledné a jednotné, mimo jiné i v zájmu ochrany zdraví občanů.
EnglishTo ensure that this Agreement is properly and uniformly applied, draft guidelines have been drawn up and approved by the Member States and the Ukrainian authorities.
Aby se zajistilo řádné a jednotné uplatňování této dohody, byl vypracován návrh usměrnění, který schválily členské státy a ukrajinské odpovědné orgány.
EnglishOn the other hand, criminal law sanctions for environmental crimes must be radically tightened, and inspection must be uniformly increased at EU level.
Na druhé straně musí být radikálně zpřísněny trestněprávní postihy trestných činů proti životnímu prostředí a na úrovni EU musí dojít k jednotnému navýšení počtu inspekcí.
EnglishEU governments have agreed to harmonise their rules so that applications for asylum can be processed in accordance with a set of basic principles uniformly recognised throughout the European Union.
Vlády EU se rozhodly, že sjednotí svá pravidla, aby bylo možné projednávat žádosti o azyl podle souboru zásad uznávaných v celé Evropské unii.