"those" Tschechisch Übersetzung

EN

"those" auf Tschechisch

CS

EN those
volume_up
{Adjektiv}

those
volume_up
ti {Adj. m. Pl.}
Those who do more, those who show that they deserve more, will receive more.
Ti, kteří se více snaží, ti, kteří ukazují, že si více zaslouží, více získají.
Those who were supposed to remain in the market were those who were most competitive.
Ti, kteří měli zůstat na trhu, byli ti, kteří jsou nejvíce konkurenceschopní.
And those who suffer at the end of the day are those in need of protection.
A ti, kteří nakonec budou trpět, jsou ti, kdo potřebují ochranu.
those
volume_up
ty {Adj. f. Pl.}
In the separation of powers, there are those who decide and those who control.
V rámci dělby moci máme ty, kteří rozhodují, a ty, kteří kontrolují.
Equal rights also concern those who will come and not only those already here.
Stejná práva se vztahují i na ty, kteří přijdou, nejen na ty, kteří jsou už zde.
This monetary iron curtain separates those outside the euro area from those within it.
Měnová železná opona odděluje ty, kdo stojí mimo eurozónu, a ty, kdo jsou v ní.
those
volume_up
těch {Adj. m./f. Pl.}
I take note of those who support and those who are against the Commission's policies.
Všímám si těch, kteří podporují politiky Komise, a těch, kteří jsou proti nim.
It is about high-earners and the well-educated, not about those with the greatest need.
Je to o těch, kdo hodně vydělávají a jsou vzdělaní, ne o těch s největší potřebou.
Block all incoming connections, including those in the list of allowed apps.
Blokovat všechna příchozí připojení, včetně těch v seznamu povolených aplikací.
those
volume_up
těm {Adj. m./f. Pl.} (3. p.)
This does no credit to those who proposed them, those who voted for them or those who made them.
To neslouží ke cti těm, kteří je navrhli, těm, kteří pro ně hlasovali, ani těm, kteří je uskutečnili.
This is one of those proposals that could make Europe a reality for those we serve.
Toto je jeden z návrhů, který by mohl přiblížit Evropu těm, kterým sloužíme.
We shall also vote against those texts whose viewpoints we fundamentally reject.
Budeme rovněž hlasovat proti těm textům, jejichž stanoviska zásadně odmítáme.
those
volume_up
těmi {Adj. m. Pl.}
I agree with those MEPs who have been calling for respect for the rules.
Souhlasím s těmi poslanci Evropského parlamentu, kteří požadují dodržování pravidel.
Such an agreement mixes together innocent citizens with those who may be guilty.
Tato dohoda nečiní rozdíl mezi nevinnými občany a těmi, kteří se možná provinili.
This means that we must deal with those who make human trafficking profitable.
Znamená to, že se musíme zabývat těmi, díky nimž se obchodování s lidmi vyplácí.

Beispielsätze für "those" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt usually detects all my hardware and downloads any drivers those devices need.
It usually detects all my hardware and downloads any drivers those devices need.
EnglishWhen we say that Europe cannot agree, we should also add 'not those of us here'.
Když říkáme, že se Evropa nemůže dohodnout, měli bychom přidat také "ne my zde".
EnglishIn other words, we produce 50% of those costs here in Strasbourg or in Brussels.
Jinými slovy, 50 % těchto nákladů produkujeme zde ve Štrasburku nebo v Bruselu.
EnglishAs I see it, those are ultimately the areas concerned and they must be included.
Toto jsou podle mého názoru nakonec místa, jichž se to týká, a musí být zahrnuta.
EnglishI want you to first notice that those two desert scenes are physically the same.
Nejdříve chci, abyste si uvědomili, že tyto dva záběry pouště jsou fyzicky stejné.
EnglishThose guidelines should take into account the demands of families with children.
Tato pravidla by měla být vytvořena také s ohledem na požadavky rodin s dětmi.
EnglishAnd our Navy still has more reach than those of most of the other Member States.
A to má naše námořnictvo pořád větší dosah, než většina ostatních členských států.
EnglishPoverty threatens 13% of adult Poles, including those in full time employment.
Chudoba ohrožuje 13 % dospělých Poláků, včetně osob zaměstnaných na plný úvazek.
English(Music) (Limited Frequency Music) I had patients tell me that those sound the same.
(Hudba) (Hudba s ořezanými frekvencemi) Moji pacienti by řekli, že znějí stejně.
English(Laughter) It's those people I'd quite like to create in the world going forward.
(smích) A to jsou lidé, které bych v pokrokovém světě rád vytvořil a podpořil.
EnglishAll we lack is the action to actually spend the money to put those into place.
Jediné, co nám chybí, je utracení peněz na rozmístění těchto věcí na svá místa.
EnglishIf so, can the Court send those declarations to Parliament, and if not, why not?
Pokud ano, může Účetní dvůr zaslat tato prohlášení Parlamentu, a pokud ne, proč ne?
EnglishRegarding those concrete cases mentioned, we will provide additional information.
Pokud se týká konkrétních zmíněných případů, poskytneme k nim další informace.
EnglishDo those two 'nos' mean that we must turn our back on technological innovation?
Znamenají obě záporné odpovědi, že se musíme obrátit zády k technologické inovaci?
EnglishYou may well ask why I hold the accession prospects of those countries so dear.
Můžete se ptát, proč jsou pro mě vyhlídky na přistoupení těchto zemí tak důležité.
EnglishWe could say that we are reliant on political will to resolve those barriers.
Mohli bychom říci, že při řešení těchto překážek jsme závislí na politické vůli.
EnglishI am sure that we will have a very fruitful debate on those proposals very soon.
Jsem si jist, že již brzy o těchto návrzích povedeme velice plodnou rozpravu.
EnglishI am convinced that those positions will be reconsidered by this House later.
Jsem přesvědčen, že tyto postoje budou tímto Parlamentem později znovu zváženy.
EnglishHowever, what can wound us and our reaction to those wounds -- they are universal.
Ale to co umí zranit nás a naše reakce na ta zranění -- to vše je univerzální.
EnglishIn fact, I'm borrowing here from one of those very popular books of the time.
Tyhle věci teď vlastně přebírám z jedné knížky, která byla tehdy velmi populární.