"synthetic" Tschechisch Übersetzung

EN

"synthetic" auf Tschechisch

EN synthetic
volume_up
{Adjektiv}

synthetic (auch: artificial, chemical, synthetical)
It's a material hardener and synthetic estrogen that's found in the lining of canned foods and some plastics.
Je to zpevňovač materiálů a syntetický estrogen, který se nachází v obalech konzerv a v některých plastech.
These emissions can be significantly reduced, however, if synthetic oil is used for lubricating the engine instead of mineral oil.
Tyto emise však mohou být výraznou měrou sníženy, pokud je pro mazání těchto motorů používán syntetický olej namísto minerálního oleje.
synthetic (auch: artificial, chemical, factitious, induced)
volume_up
umělý {Adj. m.}

Synonyme (Englisch) für "synthetic":

synthetic

Beispielsätze für "synthetic" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnd also, I thought that there would be synthetic polymers, plastics, embedded in the rock.
A také jsem předpokládal, že se objeví syntetické polymery, plasty včleněné do hornin.
EnglishFirst, there is a difference between synthetic DHA and DHA in breast milk.
Zaprvé existuje rozdíl mezi syntetickou DHA a DHA v mateřském mléce.
EnglishAnd in our society, we have a strong belief that synthetic happiness is of an inferior kind.
V naší společnosti silně věříme, že vyrobené štěstí je méněcenné.
EnglishBut freedom to choose -- to change and make up your mind -- is the enemy of synthetic happiness.
Ale svoboda volby - vybrat si a změnit názor - je nepřítelem vyrobeného, syntetického štěstí.
EnglishThe rates paid for scrap metal, paper and bottles made of synthetic materials are falling dramatically.
Ceny kovového šrotu, papíru a umělohmotných lahví dramaticky klesly.
EnglishSynthetic trans-fats and flavour enhancers in industrially produced convenience foods should be banned.
je třeba zakázat syntetické transmastné tuky a zvýrazňovače chuti v průmyslově předpřipravených pokrmech.
EnglishAnd that let Marshall Nirenberg, you know, take RNA -- synthetic RNA -- put it in a system making protein.
A to umožnilo Marshallu Nirenbergovi, aby vzal RNA -- syntetickou RNA -- a vložil ji do systému, který vytváří protein.
EnglishIn Poland, for instance, there are many undertakings producing very good quality toys made of wood or synthetic substances.
Například v Polsku existuje řada podniků, které vyrábí velmi kvalitní hračky ze dřeva nebo syntetických látek.
EnglishWe smirk because we believe that synthetic happiness is not of the same quality as what we might call "natural happiness."
Ušklebujem se, protože věříme, že vyrobené štěstí není stejně dobré jako to, čemu můžeme říkat "přirozené štěstí".
EnglishSynthetic biologists are manipulating it.
EnglishAnd the robot spoke with a synthetic voice to engage you in a coaching dialogue modeled after trainers and patients and so forth.
A ten robot mluvil syntetickým hlasem, aby s vámi navázal dialog, navržený po vzoru skutečných trenérů a pacientů a tak dále.
EnglishIn terms of supply, we are extremely concerned about the abundance of cocaine and also about the abundance of synthetic products.
Pokud jde o dodávky, vyvolává naše krajní znepokojení velké množství kokainu a právě tak i velké množství syntetických produktů.
EnglishI love to do synthetic biology.
EnglishNatural happiness is what we get when we get what we wanted, and synthetic happiness is what we make when we don't get what we wanted.
Přirozené štěstí je to, co cítíme, když dosáhneme čeho jsme chtěli, a vyrobené štěstí je to, co si vytvoříme, když se toho dosáhnout nepodaří.
EnglishIt is also important to assess cause and effect relations, if any, between allergic reactions and synthetic fibres and colourants used in textile products.
Je rovněž důležité posoudit případné vztahy příčin a následků mezi alergickými reakcemi a syntetickými vlákny a barvivy používanými v textilních výrobcích.
EnglishThe United Nations recognized earlier this -- it was last month actually -- that Canada has become a key area of distribution and production of ecstasy and other synthetic drugs.
OSN zveřejnilo zprávu počátkem tohoto, vlastně už minulý měsíc, ve které Kanadu označuje za klíčovou oblast distribuce a výroby extáze a dalších syntetických drog.
EnglishI want to suggest to you that synthetic happiness is every bit as real and enduring as the kind of happiness you stumble upon when you get exactly what you were aiming for.
Chci Vám navrhnout, že vyrobené štěstí je úplně stejně skutečné a trvalé, jako ten druh štěstí, na které náhodou narazíte, když dosáhnete přesně toho, co jste plánovali.
EnglishBut with synthetic biology, we can actually imagine engineering this bacterium to produce something that gives us the quality, quantity and shape of material that we desire.
Pomocí syntetické biologie je ale možné představit si využití této bakterie k výrobě něčeho, co nám poskytne přesnou kvalitu, množství i tvar materiálu, po kterém toužíme.
EnglishDHA in breast milk carries out the function that scientific evidence has shown, but the synthetic version is not yet compatible with the aims and the substance of Regulation (EC) No 1924/2006.
Kyselina dokosahexaenová plní v mateřském mléce funkci, která již byla vědecky dokázána, ale její syntetická verze dosud není zcela v souladu s cílem a obsahem nařízení (ES) č.