"substance" Tschechisch Übersetzung

EN

"substance" auf Tschechisch

CS

"substance" auf Englisch

EN substance
volume_up
{Substantiv}

substance (auch: cloth, fabric, material, stuff)
CO2 is a common substance and currently not classified as dangerous.
CO2 je běžná látka, která v současnosti není klasifikována jako látka nebezpečná.
This substance is classified as a Category 3 carcinogenic agent.
Tato látka je klasifikována jako karcinogenní látka v kategorii 3.
This is unacceptable: if a substance is hazardous, it is hazardous.
To je nepřijatelné: Je-li látka nebezpečná, tak je prostě nebezpečná.
substance (auch: basis, carriage, crux, essence)
The tone, content and substance of the message were entirely unambiguous.
Tón, obsah a podstata vzkazu francouzského prezidenta byly úplně jednoznačné.
The content and substance of the agreement is far more important than any election.
Obsah a podstata dohody je mnohem důležitější než jakékoli volby.
What is the real substance of the progress made on regulation by the G20 in London?
Jaká je skutečná podstata pokroku, kterého G20 dosáhla v Londýně v tvorbě předpisů?
substance (auch: mass, material, matter, stuff)
This amazing substance -- again I mentioned, where does my body end?
Tato úžasná hmota -- znovu zmíním, kde jsou hranice mého těla?
It's a wax-like substance with a melting point of human body temperature, 37 degrees Celsius.
Je to voskovitá hmota s teplotou tání o teplotě lidského těla, 37 stupňů Celsia.
substance (auch: asset, fortune, property, wealth)
substance (auch: core, fiber, fibre, gist)
substance (auch: asset, assets, estate, fortune)
substance (auch: material, stuff, materiel)
substance
Flavourings and flavouring substances must be safe and their use should not mislead consumers.
Látky určené k aromatizaci potravin a substance látek určených k aromatizaci potravin musí být bezpečné a jejich použití by nemělo spotřebitele klamat.

Beispielsätze für "substance" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishLaser printers use toner—a fine, powdery substance—to reproduce text and graphics.
Laserové tiskárny využívají k reprodukci textu a obrázků toner, což je jemný prášek.
EnglishFor example, cassava is a staple food for many people, not a minor substance.
Např. maniok představuje pro mnoho lidí základní potravinu, nikoli vedlejší plodinu.
EnglishThis is a very timely report, both politically and also in terms of substance.
Je to velmi příhodná zpráva, jak z politického hlediska, tak co se týče jejího obsahu.
EnglishIn fact, our own understanding of the substance of these conflicts has often been frozen.
Ve skutečnosti bylo často zmraženo spíše naše porozumění jádru těchto konfliktů.
EnglishThe national President of Unicef has also firmly rejected the substance of this decree.
Národní prezident organizace UNICEF také rozhodně zamítl věcný obsah této vyhlášky.
EnglishWhat counts is its substance and the progress it enshrines for European citizens.
Podstatný je její obsah a postup, který zachovává pro Evropské občany.
EnglishIn other parts of the EU, the handling of the substance is not as strictly controlled.
V jiných částech Evropské unie není manipulace s touto látkou tak přísně kontrolována.
EnglishOn the substance, I can just reiterate that the Commission very much welcomes the report.
Pokud jde o obsah zprávy, mohu jen zopakovat, že Komise zprávu velmi uvítala.
EnglishThis means that data can be presented jointly by producers of the same substance.
To znamená, že výrobci stejné látky mohou údaje předkládat společně.
EnglishIs it because there is, historically, a general degree of naivety as regards this substance?
Je to kvůli historicky vysokému všeobecnému stupni naivity, pokud jde o tuto látku?
EnglishI cannot comment on the last question, as to the substance of the information.
K poslední otázce se nemohu vyjádřit vzhledem k povaze této otázky.
EnglishThis Treaty may be different in legal status, but in substance it is the same.
Právní status této smlouvy může být odlišný, ale podstat je stejná.
EnglishSome remarks on substance: the text that is now on the table is balanced.
Několik poznámek k obsahu: text, který je nyní předkládán, je vyvážený.
EnglishThe Common Position has adopted in whole or in substance 70 of Parliament's 113 amendments.
Společný postoj přijal zcela či v podstatě 70 ze 113 pozměňovacích návrhů Parlamentu.
EnglishThis is a debate in which problems of both procedure and substance have arisen.
V této rozpravě se objevily problémy jak procesní, tak obsahové.
EnglishThe Community needs to act simultaneously and with real substance in several directions:
Společenství musí dosahovat reálné výsledky souběžně ve více oblastech:
EnglishIt is too early, at this stage, to have fixed ideas about the substance of any changes.
V této fázi je příliš brzy na to, abychom měli pevnou představu o podstatě jakýchkoli změn.
EnglishIndeed, everyone complains that it lacks substance, and yet it is evidently being accepted.
Vlastně si každý stěžuje, že postrádá nějakou podstatu, ale stejně bude očividně přijat.
EnglishWe are not in favour of such a directive, which, like Swiss cheese, has more holes than substance.
Jsme proti takové směrnici, která má stejně jako švýcarský sýr víc děr než obsahu.
EnglishThe first is that what Mr Barroso has presented to us as Europe 2020 is lacking in substance.
To první nám pan Barroso představil jako koncept Evropa 2020 a je velmi málo konkrétní.