"safeguard" Tschechisch Übersetzung

EN

"safeguard" auf Tschechisch

EN safeguard
volume_up
{Substantiv}

safeguard (auch: guard, patronage, protection, security)
This is simply a safeguard against those who are trying to disrupt this House.
Je to prostě ochrana proti těm, kdo se pokoušejí narušit jednání tohoto shromáždění.
Moreover, it goes without saying that a steady income is a safeguard against poverty.
Navíc není třeba zvlášť zdůrazňovat, že trvalý příjem je ochrana proti chudobě.
All these measures must be complied with to safeguard people's health and protect the environment.
Všechna tato opatření musí být navzájem v souladu, aby byla zajištěna ochrana zdraví lidí a chráněno životní prostředí.
safeguard
safeguard (auch: assurance, ball, caution, collateral)
It is a reminder of the evils and of the human cost of war, a warning to those generations and a safeguard for peace and against conflict for future years.
Je to připomínka zla a lidských válečných ztrát, varování generacím a záruka míru proti konfliktům pro následující roky.
Support for milk producers and a guarantee of more security for citizens, including with regard to energy supply, have also been safeguarded.
Také byla zajištěna podpora pro producenty mléka a záruka vyšší bezpečnosti občanů, a to i pokud jde o dodávky energie.
Greater transparency, safeguards to prevent conflicts of interest and broader geographical representation are some of the proposals which Mr Radwan has put forward.
K návrhům pana Radwana patří například potřeba vyšší míry transparentnosti, záruka předcházet střetům zájmů a rozsáhlejší zastoupení z geografického hlediska.

Synonyme (Englisch) für "safeguard":

safeguard

Beispielsätze für "safeguard" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThere are countless models that could be used here to safeguard the future markets.
Existují nespočetné modely, které se mohou použít k zabezpečení budoucích trhů.
EnglishWe are, certainly, able to help safeguard the common market from protectionism.
Můžeme nepochybně přispět k zajištění společného trhu proti protekcionismu.
EnglishThat is why efforts are being made to safeguard them, including with labelling.
To je důvodem, proč je vyvíjeno úsilí na jejich ochranu, včetně označování.
EnglishThe storage and disposal of such data is a crucial part of this safeguard.
Přechovávání a likvidace takových údajů je rozhodující součástí této ochrany.
EnglishThe Member States are aware of this and fully intend to safeguard them.
Členské státy jsou si toho vědomy a jsou pevně odhodlány tyto výdobytky chránit.
EnglishThe EU agrees to support the Irish economy to help safeguard the stability of the euro.
Evropská unie se rozhodla pomoci irské ekonomice, aby se nenarušila stabilita eura.
EnglishMr De Gucht, perhaps you could explain the safeguard clauses to me in simple terms.
Pane De Guchte, možná byste mi mohl ochranné doložky jednoduše vysvětlit.
EnglishPersonal data must always be handled with extreme care and with every possible safeguard.
S osobními údaji je třeba vždy zacházet nesmírně obezřetně a se všemi zárukami.
EnglishIt is very important in this case that there are sensible safeguard clauses.
V tomto případě je velmi důležitá existence rozumných ochranných doložek.
EnglishI therefore welcome this report and EU efforts to safeguard our children.
Proto vítám jak tuto zprávu, tak také snahu Evropské unie chránit naše děti.
EnglishMinimum wages for everyone which safeguard people's livelihoods: that is what we need.
Všem minimální mzdy, které zajistí lidem obživu: To je to, co potřebujeme.
EnglishHowever, bilateral safeguard clauses are also important in this agreement.
U této dohody jsou však důležité rovněž oboustranné bezpečnostní klauzule.
EnglishIt is probably also about clearer rules on how we safeguard the Community interest.
Také je to asi o jasnějších pravidlech zajišťování zájmů Společenství.
EnglishThis safeguard is guaranteed by Community legislation on the internal transport market.
Tuto záruku dávají právní předpisy Společenství vztahující se na vnitřní dopravní trh.
EnglishThe safeguard clause is an obstructive instrument and contravenes Community solidarity.
Ochranná doložka je obstrukční nástroj, který je v rozporu se solidaritou Společenství.
EnglishLet us safeguard this development, which is also something this proposal does.
Tento vývoj bychom měli být schopni udržet, a to je ostatně něco, na čem tento návrh pracuje.
EnglishIt will also discuss ideas as regards a possible safeguard mechanism.
Bude diskutovat také o návrzích týkajících se možného ochranného mechanismu.
EnglishThe Council of Europe also highlighted the danger of leaving out safeguard clauses.
Rada Evropy také zdůraznila nebezpečí vynechání ochranných doložek.
EnglishIf you wish to safeguard commercial interests, you will support the ideas of the food industry.
Chcete-li ochránit komerční zájmy, podpoříte myšlenky potravinářského průmyslu.
EnglishThis is crucial in order to safeguard European forests, with all the benefits that will bring.
Toto je klíčové pro ochranu evropských lesů se všemi užitky, které to přinese.