"to reunite" Tschechisch Übersetzung

EN

"to reunite" auf Tschechisch

EN to reunite
volume_up
[reunited|reunited] {Verb}

There is a unique chance this year to reunite the island and bring to an end this long-standing conflict on European soil.
Tento rok máme jedinečnou příležitost ostrov znovu sjednotit a ukončit dlouholetý konflikt na evropské půdě.
It had realised that this was an historic moment it had to seize in order to reunite Europe.
Uvědomovala si, že se jedná o historický moment, kterého je třeba se chopit, aby bylo možné Evropu znovu sjednotit.
Parents who decide to go and work temporarily in other countries must be supported in their efforts to reunite their family as soon as possible.
Rodiče, kteří se rozhodnou dočasně odejít a pracovat v zahraničí, musí být podporováni ve svém úsilí co nejdříve opět sjednotit rodinu.

Beispielsätze für "to reunite" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI hope that you persistently continue to strive to re-unite father and son as soon as possible.
Doufám, že budete vytrvale pokračovat ve snaze co nejdříve umožnit opětovné setkání otce se synem.
EnglishWe will never give up our ambition to reunite our country and establish it as a free democratic nation by peaceful means.
Nikdy se nevzdáme snahy o znovusjednocení naší země a její budování jako svobodného demokratického národa mírovými prostředky.
EnglishI would like to reunite with my family.
EnglishThe two leaders on Cyprus are facing a historical opportunity to agree a solution that will reunite the island that has been divided for far too long.
Dva vůdci na Kypru mají historickou příležitost, aby se shodli na řešení, které ostrov, po velmi dlouhou dobu rozdělený, opětovně sjednotí.
EnglishAnd a large part of the Russian population want the former Soviet republics to reunite with Russia, even those which today belong to the European Union.
A velká část ruského obyvatelstva si přeje připojení bývalých sovětských republik k Rusku, a to i těch, které jsou dnes součástí Evropské unie.
EnglishThat is why she uses 15 articles in her report to call for facilities to reunite families, civil rights for immigrants, and increased efforts to integrate them ...
Proto využívá 15 článků své zprávy pro požadavky na sjednocování rodin, občanská práva pro přistěhovalce a zvýšené úsilí o jejich integraci...
EnglishIt enlarged successfully to reunite the continent at the end of the Cold War, and now it is called upon to preserve previous achievements and continue integration once better times come again.
Úspěšně se rozšířila, aby na konci studené války znovusjednotila kontinent, a nyní má za úkol zachránit předchozí výsledky a pokračovat v integraci, než se situace opět zlepší.