"noticeable" Tschechisch Übersetzung

EN

"noticeable" auf Tschechisch

EN noticeable
volume_up
{Adjektiv}

noticeable (auch: appreciable, perceptible)
volume_up
znatelný {Adj. m.}
Fort example, there has been a noticeable increase in obesity.
Zaznamenali jsme například znatelný nárůst obezity.
Those votes reflected a noticeable lack of communication between the European Union and its citizens.
Na těchto hlasováních se nepříznivě odrazil znatelný nedostatek komunikace mezi Evropskou unií a jejími občany.
Without this, crop production will fall off markedly and there could also be a noticeable impact on livestock production.
Bez toho produkce plodin zřetelně poklesne a mohlo by to mít i znatelný dopad na produkci hospodářských zvířat.
noticeable (auch: patent)
volume_up
patrný {Adj. m.}
However, a lack of such constructive dialogue is also noticeable, for example when we remind ourselves of the religious wars or the ghettoisation of certain believers in the Middle Ages.
Je ale také patrný nedostatek takového konstruktivního dialogu, například když si připomeneme náboženské války nebo ghettoizaci určitých věřících ve středověku.
noticeable (auch: perceptible, percevable)
noticeable (auch: notable, noteworthy, remarkable, singular)
noticeable (auch: apparent, avowed, obvious, overt)
volume_up
zjevný {Adj. m.}

Synonyme (Englisch) für "noticeable":

noticeable

Beispielsätze für "noticeable" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe higher the refresh rate, the less likely there will be any noticeable flicker.
Čím vyšší je obnovovací frekvence obrazovky, tím je menší pravděpodobnost, že zaznamenáte blikání.
EnglishThis quantum leap, this change, this new chapter must be noticeable at the first summit.
Tento kvantový skok, tato změna, nová kapitola se musí projevit i na první vrcholné schůzce.
EnglishVarious organisations are trying to tackle the problem of poverty, but progress is barely noticeable.
Problém chudoby se snaží řešit různé organizace, ale pokrok je téměř neznatelný.
EnglishWe can now say that noticeable action is being taken by the Commission in this direction.
Dnes můžeme říci, že Komise v tomto směru přijímá významná opatření.
EnglishA degree of fatigue in this area has become noticeable during the last year.
V posledním roce zaznamenáváme projevy jisté únavy z reforem.
EnglishAnother noticeable scourge of mass sport events is the expression of racism and discrimination.
Další zjevnou hrozbou hromadných sportovních událostí jsou projevy rasismu a diskriminace.
EnglishThere is a noticeable degree of imbalance in relation to the development of the internal market.
Z hlediska rozvinutosti vnitřního trhu panuje znatelná nerovnováha.
EnglishIn the real world, the disadvantages experienced by women in industry, compared with men, are even more noticeable.
Takže ve skutečnosti bude znevýhodnění žen v průmyslu oproti mužům ještě výraznější.
EnglishLate payment for the receipt of goods and services is a practice that is noticeable in Member States.
Pozdní platby za přijaté zboží nebo služby jsou v členských státech praxí, která zasluhuje pozornost.
EnglishIt is noticeable how the Commission always stresses that social policy must remain a national matter.
Je pozoruhodné, jak Komise neustále zdůrazňuje, že sociální politika musí zůstat vnitrostátní záležitostí.
EnglishWe can already foresee that the US mortgage crisis will have noticeable adverse effects here, too.
Již dnes dokážeme předpokládat, že americká krize hypotečních úvěrů bude mít citelný negativní vliv také tady.
EnglishNot all computer performance problems are caused by spyware, but spyware can cause a noticeable change.
Ne všechny problémy s výkonem počítače jsou způsobeny spywarem, ale spyware může způsobit výraznou změnu.
EnglishUnemployment is perhaps the most noticeable aspect of the economic and financial crisis to the people of Europe.
Nezaměstnanost je pro evropské občany možná nejpatrnějším aspektem hospodářské a finanční krize.
EnglishThis is particularly noticeable in relation to the employment of a large number of individuals from the new Member States.
To je zvlášť patrné v případě zaměstnávání velkého počtu osob z nových členských států.
EnglishAlso noticeable is the increasing reluctance of young people to take up work in what is, undoubtedly, a difficult sector.
Nepřehlédnutelná je i vzrůstající nechuť mladých lidí pracovat v odvětví, které je nesporně náročné.
EnglishThe present recession proves that disturbances in the financial market have noticeable negative side-effects on the real economy.
Současná recese ukazuje, že narušení finančních trhů mají významné negativní vedlejší dopady na reálnou ekonomiku.
EnglishAre any improvements noticeable?
Byl v tomto směru zaznamenán nějaký pokrok?
EnglishWe would add that the smaller the contributions of the other Member States, the more noticeable the French component of the force will be.
Rádi bychom dodali, že čím menší bude přispění ostatních členských států, o to větší bude síla francouzské složky.
EnglishThis was the noticeable mistrust of farmers and an assumption by many that farmers are somehow enemies of health and the environment.
Byla to zjevná nedůvěra zemědělců a předpoklad mnohých, že zemědělci jsou jaksi nepřátelé zdraví a životního prostředí.
EnglishThe lack of action from the legislative authority regarding the extremely urgent changes in the judicial system is noticeable.
Patrná je nedostatečná činnost ze strany legislativního orgánu v souvislosti s mimořádně naléhavými změnami v systému soudnictví.