"interconnected" Tschechisch Übersetzung

EN

"interconnected" auf Tschechisch

EN interconnected
volume_up
{Adjektiv}

interconnected (auch: interlinked, wired)
volume_up
propojený {Adj. m.}
The first element is therefore an integrated and interconnected energy market.
Prvním prvkem je proto integrovaný a propojený trh s energií.
The current crisis has also shown that the European car industry is strongly interconnected.
Současná krize také ukázala, že evropský automobilový průmysl je úzce propojený.
On the contrary, the two concepts are interconnected.
Naopak, tyto dva koncepty jsou vzájemně propojeny.
interconnected

Synonyme (Englisch) für "interconnected":

interconnected

Beispielsätze für "interconnected" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishTo be fully effective, these systems would, of course, have to be interconnected.
Aby byly plně účinné, je samozřejmě zapotřebí jejich vzájemného propojení.
EnglishEconomies are interconnected and the consequences of economic management cut both ways.
Ekonomiky jsou spjaté a výsledky ekonomického hospodaření se vzájemně ovlivňují.
EnglishIt is, in fact, a system of interconnected vessels, they are not two separate subjects.
Ve skutečnosti jde o systém spojených nádob, ne o dvě samostatné záležitosti.
EnglishAll this is interconnected with modernising the education system and with lifelong learning.
Toto vše je propojené s modernizací vzdělávacího systému a s celoživotním učením.
EnglishThese two areas of activity are interconnected and complement each other.
Tyto dvě oblasti činnosti jsou vzájemně propojené a vzájemně se doplňují.
EnglishBoth cases are interconnected, and success on either depends on success on both.
Obě kauzy jsou propojené a úspěch v jedné závisí na úspěchu obou.
EnglishYou hear a lot of talk about how quantum mechanics says that everything is all interconnected.
Často slyšíte o tom, že kvantová mechanika říká, že vše je vzájemně propojeno.
EnglishThe Internet is a vital part of our interconnected information society.
Internet je klíčovou součástí naší propojené informační společnosti.
EnglishA website (or site) is a collection of interconnected webpages.
Webový server (neboli web) je sada vzájemně propojených webových stránek.
EnglishThese interconnected topics are of concern to a great many Europeans.
Tato navzájem propojená témata zneklidňují velké množství Evropanů.
EnglishHidden river, interconnected with the mysticism from Gibraltar to India.
Skrytá řeka, propojená s mysticismem z Gibraltaru do Indie.
EnglishThese measures are all interconnected and have not been evaluated.
Všechna tato opatření jsou vzájemně provázána a nebyla hodnocena.
EnglishStability, security and development are interconnected processes.
Stabilita, bezpečnost a rozvoj jsou navzájem propojené procesy.
EnglishOur financial sector is interconnected with the Scandinavian one.
Náš finanční sektor je propojen se sektorem ve Skandinávii.
EnglishThe enhanced economic governance framework will be underpinned by different interconnected policies.
Posílený rámec hospodářské správy bude podporovat několik různých, vzájemně propojených opatření.
EnglishA website is a collection of interconnected webpages.
Webový server je sada vzájemně propojených webových stránek.
EnglishThe human rights revolution placed before the international community two closely inter-connected concepts.
Revoluce v oblasti lidských práv postavila před mezinárodní společenství dva úzce propojené koncepty.
EnglishProgress in the LDCs is interconnected with the quality and coherence of development partner policies.
Pokrok v nejméně rozvinutých zemích navzájem souvisí s kvalitou a soudržností politik rozvojových partnerů.
EnglishIt becomes apparent that issues are often strongly interconnected and so the right solutions have to be found.
Ukazuje se, že jednotlivé otázky jsou vzájemně značně propojené, a je tedy nutné najít správná řešení.
EnglishIndeed, the current crisis highlighted the most painful weaknesses of our increasingly interconnected global economy.
Současná krize bezpochyby odhalila největší slabinu naší stále propojenější celosvětové ekonomiky.