"integrated" Tschechisch Übersetzung

EN

"integrated" auf Tschechisch

EN integrated
volume_up
{Adjektiv}

integrated
There needs to be an integrated approach concerning the states neighbouring Iraq.
Integrovaný přístup je zapotřebí uplatňovat vůči státům sousedícím s Irákem.
There needs to be an integrated approach concerning energy, the economy and stability.
Energetika, hospodářství a stabilita vyžadují integrovaný přístup.
The complexity of today's challenges requires an integrated set of political instruments.
Složitost dnešních problémů vyžaduje integrovaný soubor politických nástrojů.
integrated (auch: comprehensive, well-knit, compacted)
volume_up
ucelený {Adj. m.}
We shall await the Commission's integrated proposal.
Budeme očekávat ucelený návrh Komise.
The PPE-DE would like to maintain this integrated financial approach, rather than bring about any more fragmentation.
PPE-DE by ráda tento ucelený přístup udržela a vyvarovala se další roztříštěnosti.
(EL) Mr President, Commissioner, thank you first of all for your integrated and detailed presentation.
(EL) Pane předsedající, paní komisařko, nejprve bych vám chtěl poděkovat za váš ucelený a podrobný projev.
integrated (auch: entire, whole, self-consistent)
volume_up
celistvý {Adj. m.}

Synonyme (Englisch) für "integrated":

integrated

Beispielsätze für "integrated" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe went to the fourth paradigm, transistors, and finally integrated circuits.
Dostali jsme se ke čtvrté formě, tranzistorům, a nakonec k integrovaným obvodům.
EnglishThe European Commission adopts a Green Paper on Integrated Product Policy (IPP).
Evropská komise přijímá zelenou knihu o integrované výrobkové politice (IPP).
EnglishIt is clear that we all benefit from our integrated European economy and society.
Je jasné, že máme všichni prospěch z integrované evropské ekonomiky a společnosti.
EnglishFirstly, the structure of the Europe 2020 strategy has some integrated guidelines.
Za prvé, struktura strategie Evropa 2020 má několik integrovaných hlavních směrů.
EnglishWe therefore need an integrated strategy today to ensure access to world markets.
Proto dnes potřebujeme ucelenou strategii na zajištění přístupu ke světovým trhům.
EnglishIt enables us to involve the stakeholders and to achieve an integrated approach.
Umožňuje nám zapojit zúčastněné subjekty a dosáhnout integrovaného přístupu.
EnglishThe requisite security measures have been integrated into the landscape design.
Do návrhu terénních úprav byla zakomponována i povinná bezpečnostní opatření.
EnglishThe third issue is social inclusion, which is one of the integrated guidelines.
Třetí otázkou je sociální integrace, která je jedním z integrovaných hlavních směrů.
EnglishThis report will affect a forthcoming Green Paper on an integrated transport policy.
Tato zpráva ovlivní nadcházející zelenou knihu o integrované dopravní politice.
EnglishThis is happening as a result of the lack of a European integrated maritime policy.
K těmto jevům dochází, protože nemáme evropskou integrovanou námořní politiku.
EnglishI expect ex ante conditionality to be fully integrated into the programming process.
Očekávám, že do procesu plánování bude v plné míře začleněna podmíněnost ex ante.
EnglishRecently, the Commission presented a proposal on integrated guidelines for 2008-2010.
Nedávno Komise předložila návrh integrovaných hlavních směrů na období 2008-2010.
EnglishIn fact, this is part of the integrated policy on equal treatment for women and men.
Vlastně se jedná o součást integrované politiky rovného zacházení pro muže a ženy.
EnglishThe Integrated Maritime Policy will also be discussed at the European Council meeting.
Na zasedání Evropské rady se bude rovněž hovořit o integrované námořní politice.
EnglishThat debate was particularly lively, notably on the topic of the integrated approach.
Tato diskuse byla obzvlášť živá, především ohledně tématu integrovaného přístupu.
EnglishEurope needs to adopt an integrated strategy for the development of its regions.
Evropa potřebuje přijmout integrovanou strategii pro rozvoj svých regionů.
EnglishAn integrated approach is needed; they should not have to take sole responsibility.
Jednotný přístup je třeba i z toho důvodu, aby nenesli zodpovědnost jen oni.
EnglishTo my mind, this directive is a good example of integrated product politics.
Podle mého názoru je tato směrnice dobrým příkladem integrované výrobkové politiky.
EnglishThese institutions are a precondition for creating a natural gas integrated market.
Tyto instituce jsou předpokladem vzniku integrovaného trhu se zemním plynem.
EnglishFruit and vegetables are now fully integrated into the single payment system.
Ovoce a zelenina jsou v současnosti plně zahrnuty do režimu jednotné platby.