"to integrate" Tschechisch Übersetzung

EN

"to integrate" auf Tschechisch

EN to integrate
volume_up
[integrated|integrated] {Verb}

to integrate
Therefore we need to integrate policies on a horizontal and vertical plane.
Proto potřebujeme politiky na horizontální i vertikální úrovni integrovat.
The proposal is to integrate and 'complete' the single market for electricity and gas.
Návrh zní integrovat a "završit" jednotný trh s elektrickou energií a plynem.
We can integrate over the surface, and the notation usually is a capital sigma.
Mohli bychom integrovat povrch, který se zapisuje většinou jako velká sigma.
to integrate (auch: to incorporate)
It is therefore essential to integrate the climate issue into our trade policies.
Je proto nezbytné začlenit otázku klimatu do našich obchodních politik.
Furthermore, we want to integrate gender equality into all aspects of this strategy.
Kromě toho chceme do všech aspektů této strategie začlenit rovné postavení mužů a žen.
There is also this myth that children from the slums cannot integrate with mainstream.
Dalším mýtem je, že se děti ze slumů nedokáží začlenit do hlavního proudu.
to integrate (auch: to incorporate)
I would like to underline the fact that the rights of indigenous people and people most affected need to be integrated, as this is a commitment that must be raised and taken seriously.
Chtěla bych zdůraznit, že je zapotřebí včlenit práva původních a nejpostiženějších obyvatel, protože to je závazek, který je nutno navrhnout a brát vážně.

Beispielsätze für "to integrate" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHas the Council taken any relevant precautions to integrate workers accordingly?
Přijala Rada na základě toho příslušná předběžná opatření k integraci pracovníků?
EnglishIn the future we hope that we can integrate this little hole into these smart phones.
Doufáme, že v budoucnosti můžeme umístit tento otvor do těchto chytrých telefonů.
EnglishAnd not only integrate a photo detector here, but maybe use the camera inside.
Možná ne pouze umístit světelný senzor, ale použít také vestavěnou kameru.
EnglishA European strategy to integrate the Roma more effectively is a very important issue.
Evropská strategie pro efektivnější integraci Romů je velmi důležitá otázka.
EnglishThis reduces the opportunities to integrate in the labour market and pursue a career.
Tím je omezena jejich možnost začlenění na pracovní trh a budování kariéry.
EnglishI have asked all my colleagues to integrate the elections in their communication plans.
Požádala jsem své kolegy, aby začlenili volby do svých komunikačních plánů.
EnglishImmigrants require special support to help them integrate into their new homelands.
Přistěhovalci vyžadují zvláštní pomoc při integraci ve své nové vlasti.
EnglishOnce it's completed, I plan to integrate the Infinity Mushrooms into a number of objects.
Až to dokončím, mám v plánu vložit Nesmrtelné houby do nejrůznějších věcí.
EnglishYou therefore have support behind you to move forward and to integrate the social model.
Máte tedy podporu k dalšímu postupu a k integraci sociálního modelu.
EnglishThe goal is inclusion and the goal is to integrate children in a way that is possible for them.
Cílem je inkluze a cílem je integrace dětí způsobem, který je pro ně připadá v úvahu.
EnglishBut not only that -- it will integrate and network you to the universe and other devices out there.
Ale tím to nekončí -- umožní vám spojení s vesmírem samotným i s dalšími zařízeními.
EnglishGrassroots and performance sport is also a definite way to integrate the Roma population.
Běžné a vrcholové sporty představují také konkrétní možnost, jak začleňovat romské obyvatelstvo.
EnglishConsequently, there is no longer any reason why they cannot integrate into this area of free movement.
Neexistuje tedy důvod, aby se nezapojily do tohoto prostoru volného pohybu.
EnglishWe know that our current economic model fails to integrate environmental costs into market prices.
Víme, že náš současný hospodářský model nezahrnuje environmentální náklady do tržních cen.
EnglishThe best social policy is to allow people to integrate and make progress through employment.
Nejlepší sociální politikou je umožnit lidem, aby se začlenili a rozvíjeli prostřednictvím práce.
EnglishThe new WTO regulations are only acceptable if they also integrate climate protection aspects.
Nová pravidla WTO jsou přijatelná jen tehdy, budou-li zohledňovat také hlediska ochrany klimatu.
EnglishThe new specifications issued by EASA must integrate with the existing ones.
Nové normy vydané Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví musí být v souladu s těmi, které již existují.
EnglishSo the idea is: how to integrate these flows in space, over time and with the limited means you have.
Takže problém je, jak sjednotit tyto toky v prostoru, čase a s omezenými prostředky, co máte.
EnglishEqually, attempting to integrate new solutions in old frameworks would only make our task even more difficult.
Podobně, pokoušet se zasadit nové řešení do starých modelů, by náš úkol jen ztížilo.
EnglishI simply want to try to integrate everyone into a different Europe, based around democracy, peace and growth.
Chci se jen pokusit sjednotit všechny do jiné Evropy, založené na demokracii, míru a růstu.