"incorporates" Tschechisch Übersetzung

EN

"incorporates" auf Tschechisch

EN incorporates
volume_up
{Verb}

1. "third pers. sing. simple present"

incorporates (auch: includes)
The Meissner report is a balanced text that incorporates a series of important factors and requests.
Zpráva paní Meissnerové představuje vyvážený text, který zahrnuje řadu důležitých faktorů a požadavků.
We always have to remember, however, that when we speak of freedom of expression, that also incorporates a responsibility.
Nesmíme však zapomínat, že svoboda projevu v sobě také zahrnuje odpovědnost.
It is a version that incorporates key elements of the improvement in women's rights, which are those assessed in this report.
Tato verze zahrnuje základní zásady zlepšování práv žen, které se v této zprávě hodnotí.

Beispielsätze für "incorporates" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishMs Jensen's excellent report incorporates much of what my committee proposed.
Skvělá zpráva paní Jensenové obsahuje velkou část toho, co můj výbor navrhoval.
EnglishThe report deals with these areas and incorporates them into a comprehensive strategy.
Zpráva se těmito oblastmi zabývá a začleňuje je do komplexní strategie.
EnglishThe Directive also incorporates the case law of the European Court of Justice on these issues.
Součástí směrnice je v těchto otázkách i judikatura Evropského soudního dvora.
EnglishThe fetus incorporates these offerings into its own body, makes them part of its flesh and blood.
Plod je všechny vstřebává do svého těla až se stanou součástí jeho masa a krve.
EnglishThe report incorporates measures aimed at improving food safety as well as animal health.
Zpráva začleňuje opatření na zlepšení zajištění dodávek potravin, stejně jako zdraví zvířat.
English(EL) Mr President, the EU does not build states; it incorporates them.
(EL) Pane předsedající, EU nebuduje státy; začleňuje je.
EnglishIn fact, we are delighted that the Commission's legislative proposal incorporates most of our recommendations.
Skutečně nás těší, že do legislativního návrhu byla začleněna většina našich doporučení.
EnglishIt incorporates technology in the earphone and microphone, to both eliminate background noise and enhance the audio of the incoming call.
Sluchátka do uší a mikrofon obsahují technologii potlačení hluku na pozadí a zlepšení zvuku příchozích hovorů.
EnglishA protocol attached to the Treaty of Amsterdam incorporates the developments brought about by the Schengen Agreement into the EU framework.
Protokol připojený k Amsterodamské smlouvě začleňuje rozvoj, který přinesla Schengenská dohoda, do rámce EU.
EnglishThis legislation also incorporates requirements for the closure of extraction facilities, and for after closure.
Tento právní předpis obsahuje rovněž požadavky na odstavení těžebních zařízení a požadavky vztahující se na situaci po jejich uzavření.
EnglishArticle 11 incorporates the notion that smoking should be banned in private cars everywhere in the EU if underage children are present.
Článek 11 obsahuje záměr zakázat kouření v osobních automobilech v celé EU, pokud jsou v něm přítomny nezletilé děti.
EnglishAs you stress in your resolution, we must come up with a comprehensive data protection system that incorporates technological developments.
Jak upozorňujete ve svém usnesení, musíme vytvořit komplexní systém ochrany údajů využívající výsledků technologického vývoje.
EnglishFirstly, for the first time in the history of Europe the Treaty of Lisbon incorporates a legally binding Charter of Fundamental Rights of the citizens of the Union.
Poprvé v dějinách Evropy je součástí Lisabonské smlouvy právně závazná Listina základních práv občanů Unie.
EnglishI think that we now have a balanced text that incorporates the most important changes and the European Parliament's main amendments at first reading.
Myslím, že nyní máme vyvážený text, který obsahuje nejdůležitější změny a hlavní změny ze strany Evropského parlamentu z prvního čtení.
EnglishI am more than happy that your resolution recognises that the Commission's proposal incorporates the major points in Parliament's resolution of 6 July 2006.
Jsem velice rád, že toto usnesení oceňuje, že návrh Komise obsahuje hlavní body obsažené v usnesení Parlamentu ze dne 6. června 2006.
EnglishEven though this report is positive overall, it incorporates an intolerable measure: the speeding up of GMO authorisation procedures by the Commission.
Ačkoli je zpráva celkově pozitivní, obsahuje i jedno nepřijatelné opatření: zrychlení procesu schvalování geneticky modifikovaných organismů Komisí.
EnglishThis year's budget also incorporates a pilot project to speed up the prevention of forest fires, and in that area we are aiming at new and good results.
V rozpočtu na tento rok je zahrnut pilotní projekt na urychlení prevence lesních požárů. V této oblasti se soustředíme na dosažení nových a kvalitních výsledků.
EnglishThis motion for a European Parliament resolution on the conclusion of international air agreements incorporates many of the key principles upheld by the Lega Nord.
Tento návrh usnesení Evropského parlamentu o uzavírání mezinárodních dohod o letecké dopravě obsahuje řadu klíčových zásad prosazovaných Ligou severu.
EnglishThe own-initiative report on the EU strategy for relations with Latin America incorporates the approach that the EU promotes within international relations.
Tato zpráva z vlastního podnětu o strategii Evropské unie ve vztazích s Latinskou Amerikou představuje přístup, který EU podporuje v rámci mezinárodních vztahů.
EnglishThere can only be a single development strategy, which incorporates climate concerns pursuing the objectives of sustainable development and poverty reduction.
Může být jen jediná rozvojová strategie a tou je strategie, která při zohlednění klimatických hledisek prosazuje cíle udržitelného rozvoje a snižování chudoby.