EN guard
volume_up
{Substantiv}

guard
The paramilitary Hungarian Guard has shown its violent face in Budapest.
Polovojenská garda v Maďarsku ukázala svou násilnickou tvář v Budapešti.
(SK) The Hungarian Guard was once again one of the main topics in Slovakia and Hungary this weekend.
(SK) Maďarská garda byla opět jedním z hlavních témat na Slovensku a Maďarsku tento víkend.
(SK) In August this year an extreme right-wing group known as the 'Hungarian Guard' was formed in the Republic of Hungary.
(SK) V srpnu tohoto roku se v Maďarské republice vytvořil spolek extrémní pravice známý jako "Maďarská garda".
guard (auch: protector)
guard (auch: patrol, sentinel, sentry, watch)
guard (auch: defence, defense)
guard (auch: defender)
It cannot be achieved through a legal instrument that - because of its gaps and flaws - does not guard against the possibility of non-compliance or non-protection.
Ochrany nelze dosáhnout právním nástrojem, který nebude kvůli svým mezerám a nedostatkům chránit před možností nedodržení či neexistence ochrany.
In today's world, protecting a border does not only involve physically guarding it, but activities requiring additional knowledge and skills in a range of areas.
V dnešním světě neznamená ochrana hranice pouze její fyzickou ostrahu, ale i činnosti vyžadující další znalosti a dovednosti v řadě oblastí.
The Coast Guard has been doing its best to rescue the missing people.
Pobřežní stráž se snažila zachránit pohřešované osoby.
I wonder what assessment could be made for border guards to decide when there is a danger and when there is not.
Zajímalo by mě, na základě čeho by se pohraniční stráž rozhodovala, kdy hrozí nebezpečí, a kdy ne.
The guerrillas guarding me were no older than my own children.
Povstalci, kteří nade mnou drželi stráž, nebyli starší než moje vlastní děti.
The Serbian government is now playing the role very much of a guard: it has the keys in its hands.
Srbská vláda nyní skutečně sehrává úlohu strážce: klíč má ve vlastních rukou.
Mr President, this reminds me of a phrase in Latin that goes quis custodiet custodes, who will guard the guards?
Vážený pane předsedající, v této souvislosti se mi vybavuje úsloví v latině, které zní quis custodiet custodes, neboli kdo bude strážit strážce?
guard (auch: guardian)

Beispielsätze für "guard" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOur main responsibility is for citizens' rights, and we must guard these rights.
Naší hlavní odpovědností je odpovědnost za práva občanů a tato práva musíme hájit.
EnglishHowever, for too long, we have mistakenly lowered the guard against tuberculosis.
Nicméně ve své ostražitosti vůči tuberkulóze jsme polevili na příliš dlouhou dobu.
EnglishNX allows the processor to help guard the PC from attacks by malicious software.
Technologie NX umožňuje, aby procesor chránil počítač před útoky škodlivého softwaru.
EnglishThe first I knew about this was when the Coast Guard plane turned up overhead.
Zjistila jsem to, když se mi helikoptéra pobřežní hlídky objevila nad hlavou.
EnglishIt is essential to recognize that we should be on our guard against this risk.
Důležité je, abychom si uvědomili, že je třeba být vůči tomuto nebezpečí ve střehu.
EnglishThis disease is an ongoing threat and we must not lower our guard against it!
Tato nemoc je přetrvávající hrozbou a my nesmíme snižovat svou obezřetnost vůči ní!
EnglishWe must guard against this, and I therefore urge you to support Amendment 254.
Tomu musíme bránit, a já vás proto žádám, abyste podpořili pozměňovací návrh č. 254.
EnglishEurope - and I am finishing here - must not lower its guard on this front either.
Evropa, a tím svůj příspěvek ukončím, nesmí polevit v ostražitosti ani na této frontě.
EnglishThey respect me so much and are so happy that I, Ali Bajram, am here to be their guard.
Jsou tak št' astní, že jsem přišel já, Ali Bajram, abych jim dělal hlídače.
EnglishHowever, we must be vigilant on this point and guard against any kind of demagogy.
V tomto bodě však musíme být ostražití a mít se na pozoru před jakoukoli podobou demagogie.
EnglishI do not believe that any of these issues should make us lower our guard.
Nedomnívám se, že bychom kvůli těmto záležitostem měli být méně ostražití.
EnglishThe European Parliament will stand as a permanent guard upholding human rights.
Evropský parlament bude stále bdít nad dodržováním lidských práv.
EnglishI was caught off guard when Stephen Colbert asked me a profound question, a profound question.
Odzbrojilo mě, když mi Stephen Colbert položil vážnou otázku, vážnou otázku.
EnglishParliament should also play a guard dog role when it comes to the strength of the euro.
Parlament by měl také mít úlohu hlídacího psa, pokud jde o sílu eura.
EnglishIt is not only opt-outs we must guard against: it is also 'opt-ins'.
Nejsou to však pouze neúčasti, před kterými se musíme mít na pozoru, ale také "účasti".
EnglishNevertheless, we must still remain on our guard, especially when it comes to agencies.
Navzdory tomu však musíme trvat na svém, zejména v případě agentur.
EnglishLights glaring in off the street, ~~~ and we had to hire a security guard and all these things.
Světla ozařovala ulici a museli jsme si najmout bezpečnostní ochranku atd.
EnglishLet us guard against excessive stigmatisation of the 30% of the population who smoke.
Zdržme se přepjatého stigmatizování 30 % populace, která kouří.
EnglishIt is so that we may guard against any form of revisionism, any historical untruth.
Je to tak, že bychom se mohli bránit vůči jakékoli formě revizionismu, jakékoli historické nepravdě.
EnglishLet us prevent them from travelling and doing business, and that includes the Revolutionary Guard.
Pojďme jim zabránit v podnikání cest a uzavírání obchodů, a to včetně Revoluční gardy.