"depths" Tschechisch Übersetzung

EN

"depths" auf Tschechisch

volume_up
depth {Subst.}

EN depths
volume_up
{Plural}

depths
The depths being worked in the area concerned and the risks are entirely comparable with those in the Gulf of Mexico.
Hloubky těžby v dotyčné oblasti a rizika jsou zcela srovnatelná s riziky v Mexickém zálivu.
I would also like to speak once again of the thousands of tonnes of outdated pesticides that are systematically poisoning our water and have already reached depths of 1 000 metres.
Rád bych také ještě jednou zmínil tisíce tun zastaralých pesticidů, které systematicky kontaminují naše vody a již dosáhly hloubky 1000 metrů.
. ~~~ And you can use that now to go for many kilometers horizontally underwater and to depths of 200 meters straight down underwater.
Toto je vybavení k podpoře životních funkcí -- a dá se použít k sestupu mnoha kilometrů horizontálně pod vodou a vertikálně až do hloubky dvou set metrů.
depths
nezměrné hlubiny oceánu

Synonyme (Englisch) für "depth":

depth

Beispielsätze für "depths" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is with the words that spring from the depths of our being that we will build peace.
Právě prostřednictvím slov pramenících z hlubin našeho nitra můžeme vybudovat mír.
EnglishWhen that stage is reached, the security of Europe's food supply will plumb new depths.
Když dosáhneme tohoto stupně, ochrana potravin v Evropě se propadne ještě hlouběji.
EnglishI say that because I think it from the very depths of my European convictions.
Říkám to, protože se tak domnívám z hloubi svého evropského přesvědčení.
EnglishThey live in the depths of the Congolese jungle, and it has been very difficult to study them.
Žijí v hluboké džungli v Kongu, a tudíž je velice obtížné je studovat.
EnglishDepths of 150 and 200 metres can be reached with manned submarines.
Hloubek 150 a 200 metrů lze dosáhnout ponorkami s lidskou posádkou.
EnglishIt was poor people, brought by bus this morning from the depths of Egypt, who caused the trouble.
Byli to chudí lidé, přivezeni dnes ráno autobusem z nitra Egypta, kteří způsobili potíže.
EnglishWe see those at all depths and even at the greatest depths.
Vidíme je ve všech hloubkách a dokonce i v těch největších.
EnglishCurrently there is talk of depths and fishing gear.
V současné době hovoříme o hloubkách a rybolovných zařízeních.
EnglishWhat measures are planned for offshore oil exploitation at greater depths and, in particular, in the Far North?
Jaká opatření se plánují pro těžbu na volném moři ve větších hloubkách, zejména na dalekém severu?
EnglishMr Barnier has outlined a similar one, but it is still festering somewhere in the labyrinthine depths of bureaucracy.
Pan Barnier načrtl rámec podobný, avšak ten někde zabředl do labyrintových hloubek byrokracie.
EnglishThey are drilling everything they can, and at ever-increasing depths, which clearly increases the risk of accidents.
Dělají vrty všude, kde mohou, a ve stále větších hloubkách, což jasně zvyšuje nebezpečí havárie.
EnglishWe know that there are millions of different species living at these great depths, of which only very few are edible.
Je nám známo, že v těchto ohromných hloubkách žijí miliony různých druhů, z nichž je jedlých jen velmi málo druhů.
EnglishCompared to conquering the cosmos, scant attention has been paid to the ocean depths which measure only a few kilometres.
V porovnání s dobýváním vesmíru se věnuje nedostatečná pozornost hlubinám oceánů, které měří jen několik kilometrů.
EnglishI would like to draw attention to point 8 of the report, which bans bottom-trawling at depths below 1 000m.
Chtěla bych upozornit na bod 8 zprávy, jímž se zakazuje rybolov s vlečným zařízením pro lov při dně v hloubkách přesahujících 1 000 m.
EnglishHowever, we do know that these species live at great depths - we have heard from 400 metres to over 2 000 metres and even deeper.
Víme však, že tyto druhy žijí ve velkých hloubkách - hovoří se o hloubkách od 400 do více než 2 000 metrů, dokonce i větších.
EnglishNow some light will shine on what is going on, but most of this will be thrust back into the murky depths of the stagnant pond; it will be business as usual.
Nyní bude vrženo trochu světla na to, co se děje, ale většina se zase zanoří do kalných stojatých vod, vše zůstane při starém.
EnglishSecond, the high value of some deep-sea species, and third, the advances in fishing technology that allow fishing at greater depths.
Druhým byla vysoká hodnota některých hlubokomořských druhů a třetím pokrok v rybolovných technologiích, díky němuž se mohlo lovit ve větších hloubkách.
EnglishThe Government is intent on setting up offshore wind farms notwithstanding that the technology is not available for the depths of Maltese waters.
Vláda má v úmyslu vystavět větrné elektrárny v pobřežních vodách, navzdory tomu, že pro hlubokou vodu kolem maltských břehů není dostupná technologie.
EnglishAt the moment, we are in the depths of a recession the like of which we have not seen since the 1930s.
V současné době jsme v hlubinách recese, jakou jsme nezažili od třicátých let minulého století, a já se zastávám tvrdě pracujících daňových poplatníků.
EnglishIt is from the depths of our experience upon these deep waters of history that we offer to the contemporary world a timeless message of perennial human value.
Čerpajíce z této naší hluboké zkušenosti, z těchto hlubokých vod dějin, nabízíme současnému světu nadčasové poselství o věčné lidské hodnotě.