"delegation" Tschechisch Übersetzung

EN

"delegation" auf Tschechisch

EN delegation
volume_up
{Substantiv}

delegation (auch: deputation, delegacy)
For this reason, the British Conservative delegation voted against this report.
Z tohoto důvodu britská delegace konzervativců hlasovala proti této zprávě.
The delegation was due to go to Iran from 8-10 January, but that delegation visit was cancelled.
Delegace měla do Íránu jet mezi 8. - 10. lednem, ale návštěva delegace byla zrušena.
Therefore the UK Conservative delegation will have to vote against at the end.
Proto delegace konzervativců Spojeného království bude muset nakonec hlasovat proti.

Synonyme (Englisch) für "delegation":

delegation

Beispielsätze für "delegation" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishParliament should send a delegation to Burma to assess the situation for itself.
Parlament by měl do Barmy vyslat delegaci, která by zhodnotila současnou situaci.
EnglishThe contacts with your delegation throughout the conference proved most useful.
Kontakty s vaší delegací v průběhu konference se ukázaly být nanejvýš užitečné.
EnglishThe European Parliament sent a fact-finding delegation to Serbia in January 2005.
Evropský parlament vyslal v lednu 2005 do Srbska delegaci ke zjištění skutečností.
EnglishHence, the Italian delegation of the Democratic Party (PD) decided to abstain.
Proto se italští zástupci Demokratické strany (PD) rozhodli zdržet hlasování.
English(FR) Mr President, you called for applause for the Tunisian delegation a moment ago.
(FR) Pane předsedo, před okamžikem jste žádal o potlesk pro tuniskou delegaci.
EnglishWhat happened to a delegation from Parliament is also completely unacceptable.
To, co se přihodilo delegaci Parlamentu je rovněž naprosto nepřijatelné.
EnglishIn the next few days, my group, too, will organise a delegation that will visit Lampedusa.
V příštích několika dnech moje skupina vyšle delegaci, která Lambedusu navštíví.
EnglishI am also looking forward to working with your delegation when we come to Cancún.
Současně se těším na spolupráci s vaší delegací po příjezdu do Cancúnu.
EnglishI would like to extend a warm welcome to this delegation led by Mr El Arbi Ould Sidi Ali.
Chtěl bych tuto delegaci vedenou panem El Arbi Ould Sidi Alim srdečně přivítat.
EnglishI wish the delegation well for the remainder of their stay in the European Union.
Během stávajícího pobytu v Evropské unii přeji delegaci mnoho úspěchů.
English(FR) Mr President, last week I was in Argentina with the Mercosur delegation.
(FR) Pane předsedající, minulý týden jsem byla s delegací sdružení Mercosur v Argentině.
EnglishThe delegation is led by His Excellency Datuk Wong Foon Meng, President of the Senate.
Delegaci vede Jeho Excelence panDato' Ir Wong Foon Meng, předseda senátu.
EnglishThe delegation from Georgia is led by the Speaker of Georgia's Parliament, Mrs Burjanadze.
Delegaci z Gruzie vede předsedkyně gruzínského parlamentu paní Burjanadzeová.
EnglishHowever, we in the Spanish delegation will support his proposal at first reading.
My ve španělské delegaci však tento návrh v prvním čtení podpoříme.
EnglishThe delegation is headed by the Parliament's President, Elena Torres Miranda.
Delegaci vede předsedkyně parlamentu, paní Elena Torres Mirandaová.
EnglishParliament should have given this delegation its support by endorsing the decision.
Parlament by tuto delegaci podpořil a zmíněné rozhodnutí schválil.
EnglishThe delegation includes representatives of the Gdańsk, Gdynia and Szczecin shipyards.
V delegaci jsou zástupci gdaňských, gdyňských a štětínských loděnic.
EnglishThe rapporteur has already duly noted that this is a key point for the Parliamentary delegation.
Zpravodaj již správně poznamenal, že toto je pro parlamentní delegaci klíčový bod.
EnglishToday, it is my honour to welcome a delegation of the Pan-African Parliament to our Parliament.
Dnes je mi ctí přivítat v našem Parlamentu delegaci Panafrického parlamentu.
English(NL) I actually wanted to ask the leader of the Turkish delegation, Mrs Flautre, a question.
(NL) Chtěl jsem vlastně paní Flautreové, která vedla delegaci v Turecku, položit otázku.