"to consolidate" Tschechisch Übersetzung

EN

"to consolidate" auf Tschechisch

EN to consolidate
volume_up
[consolidated|consolidated] {Verb}

to consolidate
The new directive is intended to consolidate, recast and merge the current directives.
Nová směrnice má konsolidovat, přepracovat a sloučit tyto stávající směrnice.
For our part, now is the time to consolidate our economy and our competitiveness.
Pokud jde o nás, nyní je čas konsolidovat naši ekonomiku a konkurenceschopnost.
We must protect it and consolidate it to ensure that Europe remains competitive.
Musíme ho chránit a konsolidovat, aby bylo zajištěno, že Evropa bude konkurenceschopná.
It is vital to strengthen them and consolidate their implementation.
Je nezbytné je posílit a zkonsolidovat jejich uplatňování.
The European Union's stated aim is to consolidate and strengthen the global relief effort.
Cílem, který si určila Evropská unie, je konsolidovat a posílit globální pomoc.
It is essential to consolidate peace, stability and good governance in the regions close to our borders.
Je zásadní posílit mír, stabilitu a řádnou správu věcí veřejných v regionech blízko našich hranic.
After setting a strategic direction, the Council and the Commission should consolidate and coordinate Member State solutions.
Poté, co Rada a Komise stanoví strategické směřování, měly by sjednotit a koordinovat řešení členských států.
Codification is an effective means of consolidating the rules governing a certain area in a single legislative act.
Kodifikace představuje účinný způsob, jak sjednotit pravidla platná v určité oblasti do jediného právního aktu.
Thus, the 'made in' issue is possibly a technocratic procedure with a serious political dimension and we must consolidate it.
Záležitost "Vyrobeno v" je tedy dost možná technokratickou otázkou, která má ale také závažný politický rozměr, a my musíme obě tyto věci sjednotit.
to consolidate (auch: to attach, to confirm, to fix, to harden)
The question is whether the Ukraine can consolidate democracy internally.
Otázkou je, zda Ukrajina může upevnit demokracii zevnitř.
It is in these countries too that we must try to consolidate our framework of principles and values.
Právě v těchto zemích se také musíme pokusit upevnit svůj systém zásad a hodnot.
They have to consolidate their national unity and accomplish together their democratic ideals.
Stojí před úkolem upevnit svou národní jednotu a společně uskutečňovat své demokratické ideály.

Beispielsätze für "to consolidate" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe Slovenian Presidency wishes to help to consolidate and complete the single market.
Slovinské předsednictví chce přispět ke konsolidaci a doplnění jednotného trhu.
EnglishI think that in this light we should consolidate this debate with a House vote.
Domnívám se, že s ohledem na to bychom měli sloučit tuto rozpravu s hlasováním sněmovny.
EnglishThe EU's efforts to consolidate its foreign policy have not been very successful.
Úsilí EU o upevnění její zahraniční politiky nebylo příliš úspěšné.
EnglishIts main aim is to simplify and consolidate the existing legislation.
Jeho hlavním cílem je zjednodušení a posílení stávajících právních předpisů.
EnglishThen we shall need the corresponding legislative initiatives to consolidate the process.
Potom budeme potřebovat odpovídající legislativní iniciativy, které tento proces podpoří.
EnglishIt is a process which has acted to consolidate what I have called 'a special partnership'.
Jedná se o proces, který přispíval k upevňování toho, co nazývám "zvláštním partnerstvím".
EnglishAll countries should take advantage of the current economic recovery to consolidate fiscal balances.
Všechny státy by měly využít současné hospodářské oživení k fiskální konsolidaci.
EnglishThis is the position that we need to strengthen and help to consolidate.
Právě tento postoj musíme podporovat a přispět k jeho upevnění.
EnglishOur first objective should be to consolidate managing institutions and reduce management expenditure.
Naším prvním cílem by měla být konsolidace řídících institucí a snížení výdajů na řízení.
EnglishThe major lines of the new cycle must preserve the stability needed to consolidate results.
V hlavních rysech musí nový cyklus zachovat stabilitu, která je potřebná v zájmu upevnění dosažených výsledků.
EnglishIn each case, the ENP framework has helped to consolidate a regular flow of information and sharing of views.
Ve všech případech umožnil rámec EPS konsolidaci pravidelné výměny informací a sdílení názorů.
EnglishThey also need reinforced help to consolidate their democratic institutions, statehood and rule of law.
Potřebují také větší pomoc, aby upevnily své demokratické instituce, státní suverenitu a právní řád.
EnglishIt is not because we have been bound by industry, but it was the best way to consolidate both approaches.
Důvodem není to, že bychom byli vázáni průmyslem, ale byl to nejlepší způsob sladění obou přístupů.
EnglishGovernments that did not consolidate enough in the good times cannot, of course, react in bad times.
Vlády, které v dobrých časech dostatečně nekonsolidovaly, samozřejmě nemohou ve špatných časech reagovat.
EnglishThere is a growing emphasis on the need to establish and consolidate a shared European culture and identity.
Zvýšený důraz je dnes kladen na potřebu vytvářet a upevňovat společnou evropskou kulturu a identitu.
EnglishConsequently, the resolution does not help to address the problem and does not help to consolidate stability and peace in the area.
Usnesení dále nepomáhá situaci řešit a nenapomáhá upevňování stability a míru v oblasti.
EnglishIn my turn, I welcome the European Ombudsman's communication strategy and I emphasize the need to consolidate it.
Osobně vítám komunikační strategii evropského veřejného ochránce práv a zdůrazňuji potřebu její konsolidace.
EnglishWe expect, as the points of single contact consolidate and develop, this information will also be provided.
Očekáváme, že jak se budou jednotná kontaktní místa upevňovat a rozvíjet, budou tyto informace rovněž poskytovány.
EnglishThe Member State has either to reduce expenditure, increase taxes or both in order to consolidate its fiscal position.
Členské státy buď musí snížit výdaje, zvýšit daně, nebo obojí, aby konsolidovaly svou fiskální situaci.
EnglishIt is not that we are seeking enemies: we are trying to consolidate the positive experience but also bringing in industry.
Není to tak, že bychom hledali nepřátele: snažíme se sladit kladné zkušenosti, ale i zapojit průmysl.