EN commitment
volume_up
{Substantiv}

commitment (auch: charge, covenant, debt, engagement)
Regarding the commitment on the EU side, we have made a political commitment and we will deliver.
Pokud jde o závazek na straně EU, přijali jsme politický závazek a budeme jej plnit.
Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment (short presentation)
Mnohojazyčnost: výhoda pro Evropu i společný závazek (krátké přednesení)
It will offer the donor countries a unique opportunity to reiterate their commitment.
Dárcovským zemím nabídne jedinečnou příležitost znovu uznat svůj závazek.
commitment (auch: devotion, devoutness, loyalty, fealty)
As Europeans, we need to reiterate our unwavering commitment to the concept of reciprocity.
Jako Evropané musíme znovu zdůraznit naši neochvějnou oddanost konceptu reciprocity.
Most importantly, we expected greater commitment to the fight against climate change.
Nejpodstatnější je, že jsme očekávali větší oddanost boji proti změnám klimatu.
Consequently, its own commitment to democracy is, to that extent, weakened.
V důsledku toho je její vlastní oddanost demokracii oslabená.
commitment
This must therefore result in greater commitment from both parties.
To se musí projevit ve větším oboustranném odevzdání.
I would also like to thank Mr Michel for his passion, his commitment and his fortitude.
Ráda bych poděkovala panu Michelovi za jeho zanícení, jeho odevzdaní a jeho statečnost.
Naturally, this success was the result of her work and commitment to the issues of innovation, research and science.
Tento úspěch je zcela přirozeně výsledkem její práce a jejího osobního odevzdání oblastem inovace, výzkumu a vědy.
commitment (auch: charge, due, duty, incumbency)
It was crucial to remind Member States of their moral duty and commitment.
Rozhodující bylo připomenout členským státům jejich morální povinnost a závazky.
We also have a common commitment to ensuring that our policy focuses heavily on results.
Máme také společnou povinnost zajistit, aby byla naše politika silně zaměřena na výsledky.
We fully support this commitment, which is our civilisation's task and responsibility.
Tuto zmínku plně podporujeme, neboť vyřešení těchto otázek považujeme za úkol a povinnost naší civilizace.
commitment
commitment (auch: committing)
commitment (auch: committing)
commitment
volume_up
vazba {f} (soudní)
Mrs Kinnock, the development link is very important, but the binding aid commitment is in the Cotonou Agreement - it is already there.
Paní Kinnocková, vazba na rozvoj je velmi důležitá, ale závazná povinnost pomáhat je uvedena v dohodě z Cotonou - už existuje.
Yet the EU also needs to keep up its credibility and commitment.
Vždyť EU také potřebuje potvrzovat svou důvěryhodnost a věrnost zásadám.
It is, as you said, already one of the poorest countries in the world, and because we need to rebuild that infrastructure, I share your commitment to make sure that we do.
Haiti je, jak jste již uváděli, jednou z nejchudších zemí na světě, a protože je třeba obnovit infrastrukturu, sdílím Vaší věrnost tomuto závazku.

Synonyme (Englisch) für "commitment":

commitment

Beispielsätze für "commitment" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI am well aware of her commitment and her desire to make this proposal succeed.
Jsem si dobře vědoma jejího odhodlání a vím, že si přeje, aby tento návrh uspěl.
EnglishI acknowledge all that commitment, work and effort and must applaud you for it.
Uznávám všechnu tu angažovanost, práci a snahu a musím vám za ni vyslovit uznání.
EnglishI should like to thank these people most sincerely for their commitment to this.
Rád bych těmto lidem co nejupřímněji poděkoval za jejich angažovanost pro tuto věc.
EnglishMr Barroso, I criticised you last week for demonstrating a lack of commitment.
Pane Barroso, minulý týden jsem vás kritizoval za to, nejste dostatečně zanícený.
EnglishI hope that the Irish Government lives up to its commitment to do so this year.
Doufám, že irská vláda se bude chovat v souladu se svým závazkem a letos tak učiní.
EnglishCommitment is the starting point and I look on this process as a very positive one.
Výchozím bodem je ochota k jednání a já tento proces vnímám jako velmi pozitivní.
EnglishThe EU alone under a second commitment period is neither sufficient nor credible.
Samotná EU sama není v rámci druhého období závazku ani dostatečná, ani důvěryhodná.
EnglishAvoiding Europe's commitment to investment and employment is not acceptable.
Vyhýbat se evropským závazkům v oblasti investic a zaměstnanosti je nepřijatelné.
EnglishYears ago, motor manufacturers themselves made a commitment to reduce emissions.
Před několika lety se k redukci emisí zavázali samotní výrobci automobilů.
EnglishThe European Union will be judged on this contribution and on this commitment.
Evropská unie bude posuzována podle tohoto příspěvku a podle tohoto závazku.
EnglishIt is a great privilege for you to end your presidency on such a commitment.
Je to pro vás velká výsada, že můžete předsednictví zakončit takovým závazkem.
EnglishAbove all, Mr President, I would like to thank you personally for your commitment.
Především bych, pane předsedo, ráda poděkovala vám osobně za vaše odhodlání.
EnglishI was creating commitment devices of my own long before I knew what they were.
Já sám jsem si vytvářel donucovací prostředky ještě než jsem věděl co jsou.
EnglishThe lack of our commitment would send a negative signal to the Turkish people.
Nedostatečné odhodlání na naší straně by vyslalo negativní signál obyvatelům Turecka.
EnglishWe cannot step back from our commitment to provide an open environment for investment.
Ze svého závazku zabezpečit otevřené prostředí pro investice nemůžeme ustoupit.
EnglishWe have heard from Mrs Ferrero-Waldner and we welcome her words and her commitment.
Byli jsme informováni paní Ferrero-Waldnerovou a vítáme její slova a její odhodlání.
EnglishAmendment 990: + EUR 1.53m on line 16 03 04, commitment appropriations only;
990: + 1,53 mil. EUR v položce 16 03 04, pouze vázané rozpočtové prostředky;
EnglishWe made a commitment to this poor country to help it with its transition to democracy.
Zavázali jsme se, že této chudé zemi pomůžeme při jejím přechodu k demokracii.
EnglishFor my part, I applaud your personal commitment as a member of the European Parliament.
Za sebe tleskám vašemu osobnímu závazku jakožto poslanců Evropského parlamentu.
EnglishThis referendum is a wake-up call for a credible commitment to our principal values.
Toto referendum nás má probudit k věrohodnému závazku vůči našim základním hodnotám.