"close" Tschechisch Übersetzung

EN

"close" auf Tschechisch

EN close
volume_up
{Adjektiv}

close (auch: imminent, near, nearby, proximal)
volume_up
blízký {Adj. m.}
An until recently very close associate of President Chávez has even termed the process a 'coup'.
Donedávna nazýval blízký spolupracovník prezidenta Cháveze tento proces "převratem".
Russia is not only a close neighbour for us, it is also a strategic partner.
Rusko pro nás není jen blízký soused, je to i strategický partner.
The deadline proposed by the European Commission is too close and unrealistic.
Termín, který navrhuje Evropská komise, je příliš blízký a nereálný.
close (auch: closed, encased, enclosed, sealed)
volume_up
uzavřený {Adj. m.}
Such a closed approach to the framework does not add to its legitimacy; rather the opposite.
Takový uzavřený postup nepřidá rámci na legitimitě, spíše naopak.
Already the smoking ban has closed hundreds of public houses with the consequent loss of jobs.
V důsledku zákazu kouření už jsou uzavřeny stovky pohostinství s následnou ztrátou pracovních míst.
The budgetary procedure can thus be deemed closed and the budget is declared definitively adopted.
Rozpočtový proces tudíž lze považovat za uzavřený a rozpočet za schválený s konečnou platností.

Beispielsätze für "close" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt was excellent teamwork, with very close cooperation on this ambitious report.
Příprava této náročné zprávy byla skvělou týmovou prací a velmi úzkou spoluprací.
EnglishThis is clearly another area where very close coordination with Russia is needed.
Toto je evidentně další oblast, která vyžaduje velmi těsnou koordinaci s Ruskem.
EnglishClose all Internet Explorer and Windows Explorer windows that are currently open.
Ukončete všechna aktuálně otevřená okna aplikace Internet Explorer a Průzkumníka.
EnglishFor example, if you save all your photos on SkyDrive, they're always close by.
Pokud si například uložíte všechny své fotky na SkyDrive, máte je vždy na dosah.
EnglishClose all other media programs that are using the decoder, and then try again.
Ukončete všechny další programy médií, které dekodér používají, a akci opakujte.
EnglishBefore shutting down your computer, save files, and then close any open programs.
Než počítač vypnete, uložte soubory a potom ukončete veškeré spuštěné programy.
EnglishI do not wish to close them, but I do hope that we are able to do so at some point.
Nepřeji si, aby byly ukončeny, ale doufám, že jednou takovou možnost mít budeme.
EnglishI would like to tell you about an example of this close to us here in Europe.
Rád bych vám pověděl o jednom takovém příkladu z nepříliš vzdálené části Evropy.
EnglishClose cooperation is undoubtedly needed in order to combat illegal immigration.
Pro boj proti nelegálnímu přistěhovalectví je bezpochyby potřebná úzká spolupráce.
EnglishSo please push those who you are close to so that they give us the information.
Takže prosím, abyste ty, s nimž jste v kontaktu, přiměl k předání informací Komisi.
EnglishWe need close cooperation between OLAF and Europol, as well as OLAF and Eurojust.
Nezbytná je úzká spolupráce mezi úřady OLAF a Europol a mezi úřady OLAF a Eurojust.
EnglishWe will pay very close attention to the correct application of this legislation.
My budeme důsledně dohlížet na to, jak členské státy tento právní předpis uplatňují.
EnglishClose the keyboard by tapping outside the text box or by using the keyboard icon.
Klávesnici zavřete klepnutím mimo textové pole nebo pomocí ikony klávesnice.
EnglishAbout 20 megabytes (MB) of disc space is used each time you close a session.
Pro každé zavření relace se použije přibližně 20 megabajtů (MB) místa na disku.
EnglishIf you close the program, but the file still won't delete, restart your computer.
Pokud program ukončíte a soubor přesto nejde odstranit, restartujte počítač.
EnglishThis should be incentive enough to push on and bring this matter to a close.
To by mělo být dostatečnou pobídkou k pokračování a uzavření této problematiky.
EnglishThis is a long-term task that requires close monitoring and measurable progress.
Je to dlouhodobý úkol, který vyžaduje pečlivé sledování a měřitelný pokrok.
EnglishTo close, I would like to quote the Bucharest-based journalist, Sabina Fati.
Na závěr bych ráda citovala novinářku Sabinu Fatiovou, která pracuje v Bukurešti.
EnglishWe also need regional security and close ties with the relevant regional players.
Potřebujeme také regionální bezpečnost a úzké vazby s důležitými regionálními hráči.
EnglishWe should also have the right to access high-quality health care close to home.
Měli bychom také mít právo na přístup k vysoce kvalitní zdravotní péči poblíž domova.