"authority" Tschechisch Übersetzung

EN

"authority" auf Tschechisch

volume_up
author {Subst.}

EN authority
volume_up
{Substantiv}

authority (auch: power)
We do not seek to take away this authority, this competence, from the Member States.
Nesnažíme se tuto pravomoc, tyto kompetence členským státům odebrat.
I do not have the authority to modify comitology; that is not within my powers.
Nemám pravomoc měnit postup projednávání ve výboru, to mezi mé kompetence nepatří.
Whenever other people are being opposed, the authority is in place.
Kdykoli jsou ostatní lidé napadáni, uplatňuje se pravomoc.
authority (auch: agency, bureau, commission, department)
Accept this Certificate Authority for Certifying software developers
Prijmout certifikacní úrad pro certifikaci softwarových vývojáru
The certification authority makes no assertion about the business practices of the website.
Certifikační úřad však neprohlašuje nic o obchodní praxi vlastníka webu.
Finally, we also have to establish a Supervisory Authority and its headquarters.
Závěrem chci říci, že také musíme zřídit Úřad pro dohled a jeho sídlo.
authority (auch: trendsetter, luminary)
The certification authority makes no assertion about the business practices of the website.
Certifikační autorita však neprohlašuje nic o obchodní praxi vlastníka webu.
DigiNotar is a Certificate Authority from The Netherlands -- or actually, it was.
DigiNotar je certifikátní autorita z Nizozemí - nebo vlastně, byla.
But we're also unimpressed by authority, because it's so easy to contrive.
Ale také na nás nedělá dojem autorita, protože ta se dá velice snadno přikrášlit.
How will it then be possible to carry out effective checks of parental authority?
Jak by pak bylo možné provést účelnou kontrolu rodičovského oprávnění?
On whose authority do you speak on behalf of all 500 million European citizens?
Jaké je Vaše oprávnění hovořit za 500 milionů evropských občanů?
Nobody has given the European Union authority to act in these areas.
Nikdo nedal evropské unii oprávnění v těchto oblastech jednat.
authority (auch: mandate, delegating)
I myself am one of those who believe that Europe stands still when one institution uses its power and its authority against the others.
Já sám patřím k těm, kdo věří, že vývoj v Evropě nejde kupředu, pokud jeden orgán využívá svou pravomoc a zmocnění proti ostatním.
The authority for the Czech Presidency and the incoming Swedish Presidency to hold talks with the European Parliament creates the preconditions for preserving institutional continuity.
Zmocnění českého a navazujícího švédského předsednictví k vedení jednání s Evropským parlamentem dává předpoklad k zachování institucionální kontinuity.

Beispielsätze für "authority" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe question is, what is Europe doing to protect its authority, laws and citizens?
Otázkou je, co dělá Evropa pro to, aby ochránila svou autoritu, zákony a občany?
EnglishThe application forms are published on the website of the Licensing Authority.
Formuláře žádostí jsou publikovány na internetových stránkách Licenční správy.
EnglishThe Commission considers accreditation to be a matter of national authority.
Komise se domnívá, že schvalování by mělo být záležitostí vnitrostátních orgánů.
EnglishMr Moraes said there was no judicial review of decisions by the media authority.
Pan Moraes uvedl, že neexistuje soudní přezkum rozhodnutí mediálního úřadu.
EnglishFor this reason, the composition of the media authority is, in our eyes, not ideal.
Složení úřadu pro sdělovací prostředky proto není podle našeho názoru ideální.
EnglishAnd apparently, he disobeyed God, and that's the ultimate disobedience to authority.
A on podle všeho neuposlechl Boha a to je ta nejzazší neposlušnost k autoritě.
EnglishThe citizens have entrusted us with the right to exercise authority on their behalf.
Občané nás pověřili tím, abychom jejich jménem vykonávali příslušné pravomoci.
EnglishWebsites must renew their certificates with a certification authority to stay current.
Weby musí své certifikáty obnovovat u certifikační autority, aby byly aktuální.
EnglishWebsites must renew their certificates with a certification authority to stay current.
Weby musí své certifikáty obnovovat u certifikační autority, aby byly aktuální.
EnglishThe authority of all the Member States' regulatory institutions should be coordinated.
Pravomoci regulačních institucí všech členských států by měly být koordinované.
EnglishStatistics are regularly published through various media by the same authority.
Tento orgán pravidelně zveřejňuje statistické údaje v různých sdělovacích prostředcích.
EnglishWebsites must renew their certificates with a certification authority to stay current.
Weby musí své certifikáty obnovovat u certifikačního úřadu, aby byly aktuální.
EnglishIf it is to send out messages, with what moral authority are we doing so?
Posíláme-li jejich prostřednictvím signály, jakou k tomu máme morální autoritu?
EnglishWill the decisions of the authority currently being established be enforceable?
Budou rozhodnutí orgánu, který je v současné době zřizován, vynutitelná?
EnglishThat is why I voted for the report on the European GNSS Supervisory Authority.
Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Evropském úřadu pro dohled nad GNSS.
EnglishFor this reason, I wish you success, luck and all the authority you need.
Z toho důvodu vám přeji mnoho úspěchů, štěstí a autority, kterou budete potřebovat.
EnglishThere is only one explanation: Parliament is the weak link in the budgetary authority.
Existuje jediné vysvětlení: Parlament je slabým článkem rozpočtového orgánu.
EnglishSecondly, a new European Electronic Communications Market Authority is proposed.
Za druhé, navrhuje se vytvoření nového Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací.
EnglishAppointment of the executive director of the European Banking Authority (EBA) (
Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) (
EnglishWith regard to dumping, action should of course be taken by the competition authority.
Pokud jde o dumping, musí samozřejmě přijmout opatření antimonopolní orgán.