"about" Tschechisch Übersetzung

EN

"about" auf Tschechisch

EN about
volume_up
{Adverb}

about (auch: round, past)
volume_up
okolo {Adv.}
Then the efficiency of such a base station is only at about five percent.
Účinnost takovéto základové stanice je tedy pouze okolo 5 %.
And in addition, about 3,000 penguin chicks were rescued and hand-raised.
A to není vše: okolo 3000 mláďat tučňáků bylo zachráněno a vychováno lidmi.
Well, I did this at a school in Boston with about 70 seventh graders, 12-year-olds.
To samé jsem dělal v jedné škole v Bostonu se sedmdesáti dětmi okolo dvanácti let.
The wizard will examine your old computer, which may take about an hour.
Průvodce prozkoumá váš starý počítač, což může trvat přibližně hodinu.
About one quarter of the population is of Russian-speaking origin.
Ruština je však mateřským jazykem přibližně čtvrtiny obyvatel země.
It is responsible for about 70% of all greenhouse gases in cities.
Je zdrojem přibližně 70 % všech skleníkových plynů ve městech.
He's just about to reach the E, and he says, "Oops, better go back up and do it again."
Dojde skoro až k E a pak si řekne: "Ups, radši se ještě vrátím a sjedu to znova."
And there is about 1,000 square feet of hanging-out space inside.
Je tam skoro 1000 čtverečních stop volného prostoru.
There's something almost quite magical about visual information.
Na vizuálních informacích je něco skoro kouzelného.
about

Beispielsätze für "about" auf Tschechisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe Chinese were very nervous and did not allow any discussion about this issue.
Číňané projevovali velkou nervozitu a na toto téma nepřipustili žádnou diskusi.
EnglishSee articles and videos that answer the most common questions about our products.
Projděte si články a videa s nejčastějšími dotazy týkajícími se našich produktů.
EnglishIt takes the AdWords system time to learn about and adapt to this kind of change.
Určitou dobu trvá, než systém AdWords tento typ změny zjistí a přizpůsobí se mu.
EnglishIt really is time to think about what we have achieved during the last 100 years.
Je skutečně načase zamyslet se nad tím, čeho jsme za posledních 100 let dosáhli.
EnglishBut then a big difference happened about 50 years ago, after Sputnik was launched.
Před padesáti lety došlo ale k důležitému posunu, poté, co byl vypuštěn Sputnik.
EnglishThe Commission shares the concerns about tax avoidance expressed in your report.
Komise sdílí obavy z vyhýbání se daňovým povinnostem vyjádřené ve vaší zprávě.
EnglishWe also share the concern voiced this morning on questions about data protection.
Sdílíme také obavy, které byly vyjádřeny dnes dopoledne v otázce ochrany údajů.
EnglishFor more information about DVD decoders, see Plug-ins for Windows Media Player.
For more information about DVD decoders, see Plug-ins for Windows Media Player.
EnglishIt's the greatest mystery confronting human beings: How does this all come about?
Je to ta největší záhada, která lidstvu stále čelí: Jak je tohle všechno možné?
EnglishThe joy is about enabling other people's stories to be heard at the same time.
Ta radost pramení z možnosti dát příběhům jiných, aby zazněly ve stejný okamžik.
English(NL) Any euphoria about the second referendum in Ireland is totally out of place.
(NL) Jakákoli euforie ohledně druhého referenda v Irsku naprosto není na místě.
EnglishMay I also comment on the direct question by Göran Färm about the budget review.
Ráda bych zareagovala na přímou otázku Görana Färma týkající se přezkumu rozpočtu.
English(FR) Mr President, I am not answering a question about Baroness Ashton's past.
(FR) Pane předsedající, neodpovím na otázku ohledně minulosti baronky Ashtonové.
EnglishIn the end, it is all about us working together to serve the citizens of Europe.
Nakonec podstatou toho všeho je naše společná práce ve službách občanů Evropy.
EnglishIn the past, this was about the single market, single currency and enlargement.
V minulosti se tento kontext týkal jednotného trhu, jednotné měny a rozšíření EU.
EnglishIn my own country, there are about 22 000 people employed in the dairy sector.
V mé vlasti je v odvětví mléka a mléčných výrobků zaměstnáno zhruba 22 000 lidí.
EnglishAll that is true, and the nice thing about it is that it is so free of ideology.
To vše je pravda, a hezké na tom je to, že je to zcela oproštěno od ideologie.
EnglishIndeed, we also need to think about how to change the current European budget.
Musíme se také opravdu zamyslet nad tím, jak změnit stávající evropský rozpočet.
English(DE) Commissioner, that last point relates to precisely what I am concerned about.
(DE) Paní komisařko, právě tento poslední bod souvisí s tím, co mne znepokojuje.
EnglishI would like to make two remarks about what Mr Trichet has said on the euro area.
Rád bych připojil dvě poznámky k tomu, co uvedl pan Trichet na adresu eurozóny.