"window" Schwedisch Übersetzung

EN

"window" auf Schwedisch

volume_up
window {Subst.}

EN window
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

window (auch: light)
This method can also be used to turn a docked window back into a free window.
Men den här metoden kan du också göra ett förankrat fönster till ett fritt fönster igen.
A window such as the Navigator or Stylist can be docked or viewed as a variable-size window.
Ett fönster som Navigator eller Stylist kan du antingen visa som förankrat eller fritt fönster.
The function window is a resizable dockable window.
Funktionsfönstret är ett förankringsbart fönster vars storlek du kan ändra.
window (auch: windowpane)
Växla tillbaka till föregående fönsterruta
Växla till nästa fönsterruta
window
volume_up
vindöga {n} [ausg.]

2. "ticket booth"

3. "period of time"

window (auch: gap)
volume_up
lucka {u} [übertr.]
window
volume_up
ledig tid {u} [Bsp.]

Synonyme (Englisch) für "window":

window
English

Beispielsätze für "window" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishYou can remove a table window again via the context menu with the (Remove) key.
Ett tabellfönster kan du ta bort igen via snabbmenyn eller med Delete-tangenten.
EnglishBesides, we must not forget that the EU invariably serves as a shop window too.
Dessutom får vi inte heller glömma att EU alltid fungerar som ett skyltfönster.
EnglishWe have a short window of opportunity to urge reform on Croatia before accession.
Vi har inte mycket tid på oss att kräva reformer av Kroatien före anslutningen.
EnglishThis is nothing more than window-dressing and it will not address the issues.
Detta är ingenting annat än ett bländverk och det kommer inte att lösa frågorna.
EnglishWhen the interests of the old EU are challenged, principles go out of the window.
När de gamla EU-ländernas intressen utmanas är alla principer som bortblåsta.
EnglishThis command turns the status bar at the bottom window edge of a document on or off.
Med detta kommando döljer du respektive visar statuslisten i nedre fönsterkanten.
EnglishIn a nutshell, climate change at the Bali conference was mere window-dressing.
Klimatförändringarna på Balikonferensen var kort sagt bara fönsterskyltning.
EnglishOnly the W is marked since the other characters are not displayed in the text window.
Bara bokstaven w markeras, eftersom de andra tecknen inte visas i textfönstret.
EnglishWhen I took this picture, the window was frozen because of the moisture of the night.
När jag tog denna bilden, var rutan igenfrusen på grund av fukten under natten.
EnglishThe Commission's method has opened the door, but the window must also be open.
Kommissionens metod har öppnat dörren, men fönstret måste också vara öppet.
EnglishSoon as she came smashing through the window, I knew she was the one for me.
Så fort hon kom flygandes genom fönstret så visste jag att hon var den rätta.
EnglishSome bracket types are displayed in the lower part of the Selection window.
Parenteserna som är tillgängliga i urvalsfönstret finns i fönstrets nedre del.
EnglishDouble-click a function in the selection window to transfer it to the formula window.
Du kan även föra över en funktion från urvalsfönstret genom att dubbelklicka.
EnglishThese brackets are also listed in the context menu of the Commands window.
En motsvarande lista visas även om du öppnar snabbmeny n i fönstret Kommandon.
EnglishIf you selected the window view for your presentation, this option is deactivated.
Om Du valt fönstervisning för presentationen är det här alternativet inte tillgängligt.
EnglishThe symbol will be displayed in the left preview window on the lower half of the dialog.
Symbolen visas i det vänstra förhandsvisningsfönstret i dialogrutans nedre del.
EnglishClick this icon to show four pages at one time in the page preview window.
Om du klickar på den här ikonen visas fyra sidor i fönstret för förhandsgranskning.
EnglishThis window has icons for each of the alignment functions described here.
I fönstret hittar du ikoner för alla de justeringsfunktioner som beskrivs här.
EnglishA special status window indicates if the command has been successfully executed.
I ett särskilt statusfönster visas om kommandot verkställs som det ska.
EnglishThe Virtual Newsgroup will be available from the folder list in the Messenger window.
Den virtuella diskussionsgruppen finns tillgänglig i mapplistan i Messenger-fönstret.