"unwavering" Schwedisch Übersetzung

EN

"unwavering" auf Schwedisch

SV

EN unwavering
volume_up
{Adjektiv}

unwavering (auch: close, compact, concrete, consistent)
volume_up
fast {Adj.}
As always, our shared commitment to achieving sustainability in fisheries remains unwavering.
Som alltid står vårt delade åtagande att uppnå ett hållbart fiske fast.
An unwavering principle for me is the following.
En orubblig princip för mig är följande.
Those who know me know my unwavering commitment to this, today as Commissioner and previously in other capacities.
Ni som känner mig vet hur orubblig jag är i den frågan, i dag som kommissionsledamot och tidigare i andra befattningar.
The EU institutions show, with unwavering consistency, how totally out of touch they are with the sentiments and views of the public.
EU: s institutioner visar med orubblig konsekvens hur totalt främmande de är för allmänhetens känslor och åsikter.

Synonyme (Englisch) für "unwavering":

unwavering
wavering

Beispielsätze für "unwavering" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishCombating terrorism therefore requires unwavering vigilance and resolve.
Kampen mot terrorismen förutsätter därför en aldrig sviktande vaksamhet och beslutsamhet.
EnglishAs always, our shared commitment to achieving sustainability in fisheries remains unwavering.
Vi har ett gemensamt mål, men våra tillvägagångssätt kanske skiljer sig något från varandra.
EnglishAs Europeans, we need to reiterate our unwavering commitment to the concept of reciprocity.
Som européer måste vi gång på gång visa vår orubbliga förpliktelse till ömsesidighetsprincipen.
EnglishWe must show unwavering solidarity in the light of this human tragedy.
I denna mänskliga tragedi bör vi visa en osviklig solidaritet.
EnglishThis was possible only because of the amicable, unwavering cooperation between the rapporteurs.
Detta blev möjligt enbart tack vare det vänskapliga och orubbliga samarbetet mellan föredragandena.
EnglishWe must therefore continue to give them our unwavering support.
Vi måste således fortsätta att ge dem vårt odelade stöd.
EnglishYour unwavering support in this issue could be of great importance!
Ert fasta stöd i denna fråga kan vara avgörande!
EnglishOur commitment to human rights is unwavering and the proposals on the table for a human rights council will get our full support.
När det gäller förslaget om inrättande av en demokratifond kan en sådan ge mervärde.
EnglishThe European Union now needs to be unwavering in its commitment to achieving a convincing result at the Cancún Summit.
EU får inte svikta i sitt åtagande att uppnå ett övertygande resultat under toppmötet i Cancún.
EnglishWe confirm our categorical and unwavering opposition to trading in greenhouse gases as inefficient and hypocritical.
EU måste inta en ledande roll i förhandlingarna under klimatförändringskonferensen i Buenos Aires.
EnglishIt has been faced with a daunting challenge and has demonstrated unwavering commitment and clarity of purpose.
Man har ställts inför en oerhörd utmaning och har uppvisat ett orubbligt engagemang och ett tydligt fokus.
EnglishMr President, the European Union, as we all know, is unwavering in its strict opposition to the death penalty.
(FR) Herr talman! Som vi alla vet är Europeiska unionen en bestämd och ständig motståndare till dödsstraffet.
EnglishWe supported his middle way, his willingness to enter into dialogue and his unwavering commitment to non-violence.
Vi stödde hans medelväg, han villighet att inleda en dialog och hans orubbliga engagemang när det gäller icke-våld.
EnglishWe confirm our categorical and unwavering opposition to trading in greenhouse gases as inefficient and hypocritical.
Vi upprepar vårt ovillkorliga och orubbliga avståndstagande från handel med växthusgaser eftersom det är ineffektivt och hycklande.
EnglishAt the same time, we will sustain our unwavering support to the structural reforms conducted by the Moldovan Government.
Samtidigt kommer vi att upprätthålla vårt orubbliga stöd till de strukturella reformer som genomförs av den moldaviska regeringen.
EnglishShe was an honest political fighter and even those who did not share her beliefs always respected her for her unwavering commitment.
Hon förde en äkta politisk kamp och även de som inte delade hennes övertygelser respekterade alltid hennes starka engagemang.
EnglishI would like to finish by thanking this House for its unwavering commitment to Afghanistan, especially as regards the budget.
Jag skulle vilja avsluta genom att tacka kammaren för dess orubbliga engagemang för Afghanistan, i synnerhet när det gäller budgeten.
EnglishI am speaking under the watchful eye of Jean-Louis Borloo, who provided complete, unwavering and effective support in these negotiations.
Jag talar under överinseende av minister Jean-Louis Borloo. Han var ett komplett, orubbligt och effektivt stöd i dessa förhandlingar.
EnglishFinally, I want to reiterate my appreciation for the unwavering support of the European Parliament for the EU perspective of the Western Balkans.
Avslutningsvis vill jag upprepa min uppskattning för Europaparlamentets orubbliga stöd till västra Balkans europeiska perspektiv.
English   – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, on behalf of my group I would like to thank the rapporteur for his unwavering work.
   – Herr talman, fru kommissionär, mina damer och herrar! Som talesman för min grupp skulle jag vilja tacka föredraganden för hans ihärdiga arbete.