"treacherous" Schwedisch Übersetzung

EN

"treacherous" auf Schwedisch

EN treacherous
volume_up
{Adjektiv}

treacherous (auch: traitor)
Yet, at the same time, the economic upturn in Europe is threatened by a particularly treacherous version of globalisation, in the shape of financial markets without frontiers.
Men samtidigt hotas den ekonomiska uppgången i EU av en särskilt förrädisk form av globalisering, nämligen finansmarknader utan gränser.
treacherous (auch: insidious)

Synonyme (Englisch) für "treacherous":

treacherous

Beispielsätze für "treacherous" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSeptember's treacherous terror assaults show us where the true threats to security lie.
De avskyvärda terrorattentaten i september visar oss var de verkliga säkerhetshoten finns.
EnglishAnd that, of course, as far as budgetary exactitude is concerned, is where we end up on very treacherous ice.
Och då kommer vi, när det gäller budgetexakthet, naturligtvis ut på hal is.
EnglishNonetheless, we shall be part of this long and treacherous process that is the ratification of the Constitutional Treaty.
Det är vad vi uppmanas göra, och det är vad ändringsförslag 17 handlar om.
EnglishNonetheless, we shall be part of this long and treacherous process that is the ratification of the Constitutional Treaty.
Vi kommer trots detta att delta i den långa och förrädiska ratificeringsprocessen av det konstitutionella fördraget.
EnglishMr Farage began his speech by accusing my Foreign Office officials behind me as being both able and ‘treacherous’.
Nigel Farage inledde sitt tal med att anklaga tjänstemännen i utrikesministeriet bakom mig för att vara både dugliga och ”opålitliga”.
EnglishAs President-in-Office, you will need those skills to navigate through the treacherous waters of Council negotiations.
Som rådsordförande kommer ni att behöva dessa kunskaper för att navigera genom de förrädiska vatten som rådets förhandlingar utgör.
EnglishMr Farage began his speech by accusing my Foreign Office officials behind me as being both able and ‘ treacherous’.
Nigel Farage inledde sitt tal med att anklaga tjänstemännen i utrikesministeriet bakom mig för att vara både dugliga och ” opålitliga ”.
EnglishOn the night of June 11th, 2003, he climbed up to the edge of the fence on the Manhattan Bridge and he leaped to the treacherous waters below.
På kvällen den 11 juni 2003 klättrade han upp på toppen av staketet på Manhattan Bridge och kastade sig i de mörka vattnen.
EnglishYou treacherous little toad!
EnglishThis is a treacherous attack on the Member States' moratorium. Moreover, the Council of Ministers' common position does not go far enough.
Det är ett lömskt angrepp på medlemsstaternas moratorium, och dessutom är rådets gemensamma ståndpunkt inte tillräckligt långtgående.
EnglishIn relation to the European Union, the British Government has acted true to form in its usual cowardly and treacherous manner.
I förhållande till Europeiska unionen har den brittiska regeringen agerat som man kan vänta sig av den, dvs. på sitt vanliga fega och bedrägliga sätt.
EnglishThe 17th century French author, Rochefoucauld, warned of this a long time ago: 'Few are wise enough to prefer useful reproof to treacherous praise'.
Redan den franske sextonhundratalsförfattaren Rochefoucauld har varnat oss: ”Få är tillräckligt kloka för att föredra nyttig kritik framför falskt beröm”.
English(FR) Mr President, I would first like to talk about the scandal that is the so-called 'simplified' procedure - in reality a treacherous one - for amending the Treaty.
(FR) Herr talman! Jag skulle först vilja ta upp skandalen med det ”förenklade” förfarandet - i verkligheten ett förrädiskt sådant - för att anta ändringar av fördraget.
EnglishThe introduction of economic governance may well signal a new era in the history of European integration, but its implementation could also be treacherous and full of complications.
Införandet av ekonomisk styrning kan mycket väl blir början på en ny epok i den europeiska integrationen, men genomförandet kan också bli fullt av fallgropar och komplikationer.