EN tie
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

tie (auch: band, bar, bond, headband)
The bonds that tie Russia and the European Member States are centuries old.
De band som förenar Ryssland och Europeiska unionens medlemsländer är sekelgamla.
Sound neighbourhood policy should, however, be sufficient to cultivate this historical European tie.
En sund grannskapspolitik bör dock räcka för att odla detta historiska europeiska band.
The United Kingdom in particular has strong historical ties with India.
Särskilt Förenade kungariket har starka historiska band med Indien.
We must work towards creating closer ties between the EU and the Central and Eastern European States in the Baltic Sea Region.
Vi måste verka för att skapa en närmare förbindelse mellan EU och de central- och östeuropeiska staterna i Östersjöområdet.
For instance, sexually transmitted diseases will spread across sexual ties.
Till exempel, sexuellt överförbara sjukdomar. ~~~ kommer sprida sig via sexuella förbindelser.
On the one hand, there are economic and military ties, and on the other, some people act as if she does not exist.
Å ena sidan finns det ekonomiska och militära förbindelser, å andra sidan låtsas man som om det inte existerar.
tie
Taxation on energy products is the link that has long been missing which ties all the small parts of sustainable development together.
Beskattning på energiprodukter är den länk som har saknats länge och som förenar alla de små beståndsdelarna i hållbar utveckling.
tie
volume_up
match {Subst.} [Bsp.]
tie (auch: arc, arch, bow, frame)
tie (auch: band, lace, string)
Detta innebär en särskild bindning även till hembygden.
We now live in a global village where we can mimic the ties that used to happen face to face, but on a scale and in ways that have never been possible before.
Vi bor nu i ett globalt samhälle där vi kan efterlikna de bindningar som förr hände ansikte-mot-ansikte, men i en skala och på nya sätt som aldrig varit möjliga tidigare.
tie (auch: disincentive)
tie (auch: band, ribbon, streamer, strip)
tie
volume_up
dött lopp {Subst.} [Bsp.]
tie (auch: stop)
tie
tie
volume_up
lika poängtal {Subst.} [Bsp.]
tie
volume_up
oavgjord tävling {Subst.} [Bsp.]

2. "bond between people"

tie (auch: band, bar, bond, headband)
The bonds that tie Russia and the European Member States are centuries old.
De band som förenar Ryssland och Europeiska unionens medlemsländer är sekelgamla.
Sound neighbourhood policy should, however, be sufficient to cultivate this historical European tie.
En sund grannskapspolitik bör dock räcka för att odla detta historiska europeiska band.
The United Kingdom in particular has strong historical ties with India.
Särskilt Förenade kungariket har starka historiska band med Indien.
tie
volume_up
kontakt {u} [übertr.]

3. Kleidung & Mode

tie
You go through the front door with a tie, and you own the marsh and the woods.
Du går genom entré dörren med slips, och du äger sumpmarken och skogen.
In the free document wallet, notably there was a tie.
I den kostnadsfria dokumentmappen låg anmärkningsvärt nog en slips.
Little short fella, bright yellow shirt, unbelievable tie.
En kort karl med vitgulrandig skjorta och en sanslös slips.
tie
Style makes you think of the bow tie he might have worn or the suit he was wearing.
Stil får en att tänka på flugan som han kanske hade på sig eller kostymen han bar.
tie

4. Sport

5. Bauwesen

tie
The euro is an anchor to which the Member State economies are tied.
Euron är ett ankare som medlemsstaternas ekonomier är bundna vid.

6. Politik

tie
volume_up
lika röstetal {Subst.} [Bsp.]
In the event of a tie, the President shall have the casting vote.
Vid lika röstetal skall ordföranden ha utslagsröst.
It clearly is the case that the intention of the House was, by a tied vote, not to carry that particular measure.
Det är helt uppenbart så att kammarens avsikt genom lika röstetal var att inte genomföra den speciella åtgärden.
As rapporteur, I should inform you that these amendments have already been presented in committee and were rejected in committee where there was a tied vote.
Som huvudföredragande måste jag meddela er att förslagen redan har förelagts utskottet, och att de avvisades i utskottet med lika röstetal.

7. Amerikanisches Englisch

tie

8. Sport: "football", Britisches Englisch

Beispielsätze für "tie" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishStyle makes you think of the bow tie he might have worn or the suit he was wearing.
Stil får en att tänka på flugan som han kanske hade på sig eller kostymen han bar.
EnglishWe must tie that up in a package with the Commission president and other individuals.
Vi måste baka in det i samma paket som kommissionsordföranden och andra personer.
EnglishIt is not, in my view, very helpful to tie oneself down to a new line.
Att slå in på en annan linje är enligt min mening inte till någon större hjälp.
EnglishAmendment No 14 does not tie in with this, however, and I therefore cannot support it.
Ändringsförslag 14 ligger inte i linje med detta, och jag kan därför inte ge det mitt stöd.
EnglishWe have just come from the discussions to try to tie up the problems.
Vi diskuterade alldeles nyss hur vi ska kunna lösa de här problemen.
EnglishIt is precisely the way in which they tie in with each other that gives the definition its coherence.
Det är just det sätt på vilket de kopplas samman som gör definitionen sammanhängande.
EnglishThe Council will continue to tie its own hands with its arcane voting methods.
Rådet kommer att fortsätta att sätta käppar i hjulet för sig självt med sina urmodiga omröstningsmetoder.
EnglishI believe his amendments actually tie up some of the problems that we have been dealing with.
Jag tror faktiskt att hans ändringsförslag sammanfattar några av de problem vi har arbetat med.
EnglishOne does not vote by secret ballot in the same way as one would change one's tie.
Man genomför inte slutna omröstningar stup i kvarten.
EnglishIn the event of a tie, the eldest candidates will be declared elected.
I det fall röstetalet blir lika, utses de äldsta kandidaterna.
EnglishI am thus not persuaded that it is absolutely vital to tie certain quotas to certain countries.
Jag anser alltså inte att det är absolut nödvändigt att koppla vissa kvoter till vissa länder.
EnglishWhy do we have to tie ourselves in knots when talking about sport?
Varför måste vi stuka varenda led så fort det handlar om idrott?
EnglishOne should also remember that the wood products themselves tie carbon during their whole life cycle.
Man bör också komma ihåg att själva trävaruprodukterna binder kol under hela sin livscykel.
EnglishThen I'd say " tie them sticks in a bundle and try to break that ".
Sen sa jag: lägg alla pinnarna i en bunt och försök bryta dem
EnglishThere is one other possibility that nobody has thought of: what happens if there is a tie when we vote?
Det finns en annan möjlighet som ingen har tänkt på: Vad händer om det blir lika i omröstningen?
EnglishWe therefore need to tie any flexibility in the Pact to real European added value through investment.
En lösning ligger i att öppna upp EU: s marknad för tjänster.
EnglishThe Commission must not be able to tie our hands here completely.
Här får kommissionen inte bakbinda oss fullständigt.
EnglishCompensated tie-up schemes are also essential for the preservation of the CFPs social role.
Kompenserande bindande program är också nödvändiga för bevarande av den gemensamma fiskeripolitikens sociala roll.
EnglishI feel it is very dangerous to play with ideas that clearly tie in with ‘selective immigration’.
Jag upplever att det är mycket farligt att leka med idéer som uppenbart hänger ihop med ”selektiv invandring”.
EnglishTalking of discrimination and stereotypes, Minister, please thank your President for the tie.
Herr minister! Tacka er president för slipsen.