"thermal" Schwedisch Übersetzung

EN

"thermal" auf Schwedisch

SV

EN thermal
volume_up
{Adjektiv}

thermal
thermal treatment for contaminate concentration and transformation of waste to value.
termisk behandling av förorena koncentration och omvandling av avfall till värde.
He says, the problem with thermal equilibrium is that we can't live there.
Problemet med termisk jämvikt är att vi inte kan leva där.
We need to develop renewable energy production - solar thermal and other.
Vi måste utveckla förnybar energiproduktion, termisk och annan solenergi.

Synonyme (Englisch) für "thermal":

thermal

Beispielsätze für "thermal" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWhile I was there on the delegation I visited a coalmine and a thermal power station.
När jag var där med delegationen besökte jag en kolgruva och ett värmekraftverk.
EnglishWe need to develop renewable energy production - solar thermal and other.
Vi måste utveckla förnybar energiproduktion, termisk och annan solenergi.
EnglishA simple way to achieve this goal is thermal rehabilitation of buildings.
Ett enkelt sätt att uppnå detta mål på är energirenovering av byggnader.
EnglishRenewable energy projects, such as solar thermal electricity, are eligible.
Förnybara energiprojekt, som till exempel solenergi, är berättigade.
EnglishI believe in solar thermal energy but we addressed the most urgent needs.
Jag tror på solenergi men vi tog först itu med de mest akuta behoven.
EnglishWhat sources are available to support the further evolution of solar thermal electricity?
Vilka källor finns tillgängliga för att stödja den ytterligare utvecklingen av solenergi?
EnglishThere is big thermal activity, big difference in altitude also.
Det är mycket vulkansk aktivitet, och stor skillnad mellan olika höjder också.
EnglishExperimental study on thermal spalling of rock blocks exposed to fire.
Experimental study on thermal spalling of rock blocks exposed to fire.
EnglishOne way to achieve energy efficiency is to provide buildings with thermal insulation.
Ett sätt att uppnå energieffektivitet är att isolera byggnader.
EnglishHalf of each year's 100 billion points of thermal plastic pellets will be made into fast-track trash.
Hälften av alla hundratals miljarder plastpellets blir skräp på momangen.
EnglishIt is also possible that other vandalism can be prevented by the knowledge of the thermal sensors.
Det är även tänkbart att övrig vandalism förhindras i och med vetskapen om värmesensorerna.
EnglishSubject: Solar thermal electricity and the Economic Recovery Plan
Angående: Solenergi och den ekonomiska återhämtningsplanen
EnglishExperimental study of thermal spalling on rock blocks exposed to different fire/heating conditions.
Experimental study of thermal spalling on rock blocks exposed to different fire/heating conditions.
EnglishWe also need a protected market for renewable energy sources and for block-type thermal power stations.
Vi behöver också denna skyddade marknad för förnybara energikällor och även för fjärrvärmeverk.
EnglishUniform European standards for the testing of solar thermal products have been in force for about a year now.
Sedan cirka ett år tillbaka gäller enhetliga EN-standarder för provning av produkter för solvärme.
EnglishFurthermore, we believe that it is important to support the growing medical and thermal tourism sector.
Dessutom anser vi att det är viktigt att stödja den växande medicinska turistsektorn och värmeturistsektorn.
EnglishThe technology in question is thermal imaging equipment designed specifically for airport security.
Tekniken i fråga är värmebildsutrustning som utformats särskilt för att användas för att öka flygplatssäkerheten.
EnglishIn this case, the camera works as a thermal sensor.
Kameran fungerar i detta fall som en värmesensor.
EnglishUntil one of my colleagues said, "It looks to me like a thermal blister, and the mid-ocean ridge must be a cooling curve."
Det är därför man kan hitta snäckskal på Mount Everest.
English. - Solar-thermal electricity was never excluded from the European Economic Recovery Plan.
ledamot av kommissionen. - (EN) Solenergi har inte undantagits från den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa.