"terms and conditions" Schwedisch Übersetzung

EN

"terms and conditions" auf Schwedisch

SV
EN

terms and conditions {Plural}

volume_up
terms and conditions
The networks have to open up with terms and conditions that are fair and non-discriminatory.
Näten måste öppnas enligt rättvisa och icke-diskriminerande villkor.
The European Union is right to lay down terms and conditions for Hamas.
Europeiska unionen gör rätt i att ställa upp villkor för Hamas.
It needs to be converted into a task force which will impose terms and conditions and procedures.
Den måste omvandlas till en arbetsgrupp som ställer krav på tidsfrister, villkor och tillvägagångssätt.

Ähnliche Übersetzungen für "terms and conditions" auf Schwedisch

conditions Substantiv
terms Substantiv
and Konjunktion
Swedish
to term Verb
to condition Verb

Beispielsätze für "terms and conditions" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis function of our system is included in the Google AdWords Terms and Conditions.
Den här funktionen i vårt system omfattas av användarvillkoren för Google AdWords.
EnglishThe 5+2 list is not just another catalogue of supplementary terms and conditions.
Fem plus två-listan är inte bara ytterligare en uppräkning av tilläggsvillkor och förutsättningar.
EnglishIts use is subject to the terms and conditions of the license agreement below.
Används i enlighet med villkoren för nedanstående licensavtal.
EnglishCheck the terms and conditions and the returns policy of the seller's website.
Kontrollera villkoren och returpolicyn på säljarens webbplats.
EnglishThe networks have to open up with terms and conditions that are fair and non-discriminatory.
Näten måste öppnas enligt rättvisa och icke-diskriminerande villkor.
EnglishWe all should have the same terms and conditions; we were elected on the mandate.
Vi borde alla ha samma villkor, vi valdes för ett mandat.
EnglishThe European Union is right to lay down terms and conditions for Hamas.
Europeiska unionen gör rätt i att ställa upp villkor för Hamas.
EnglishNor should comparisons of pay and terms and conditions of employment be regulated in the directive.
Eventuella jämförelser av löne- och arbetsvillkor skall inte heller regleras i direktivet.
EnglishWe have tried to set terms and conditions within which that right of withdrawal is to be exercised.
Vi har försökt fastslå villkor och förhållanden under vilka denna ångerrätt bör utnyttjas.
EnglishIn other words, the national terms and conditions for implementing flexibility and security.
Med andra ord, de nationella villkoren för att genomföra strategier för flexibilitet och trygghet.
EnglishWe confirm our commitment to subsidiarity regarding terms and conditions of employment.
Vi bekräftar vårt intresse för subsidiaritet med hänsyn till villkoren och förhållandena på arbetsplatsen.
EnglishWe really need to insist that terms and conditions are met, and we should give them sufficient time.
Vi måste faktiskt insistera på att villkoren uppfylls, och vi måste ge dem tillräckligt med tid.
EnglishIt needs to be converted into a task force which will impose terms and conditions and procedures.
Den måste omvandlas till en arbetsgrupp som ställer krav på tidsfrister, villkor och tillvägagångssätt.
EnglishIt is essential for companies that they are able to function on the same terms and conditions throughout the Union.
För företagen är det nödvändigt att de kan fungera på samma villkor inom hela unionen.
EnglishIt shall determine the terms and conditions for such delegation and shall supervise its execution.
Den skall fastställa villkoren och föreskrifterna för denna delegering samt övervaka dess genomförande.
EnglishI am concerned about the unfair contractual terms and conditions not only for authors, but also for users.
Jag oroas över de orättvisa kontraktsvillkoren, inte bara för upphovsmän utan även för användare.
EnglishI doubt whether customers will actually use it to inform themselves of the detailed terms and conditions.
Jag tvivlar på att konsumenterna faktiskt kommer att använda den för att få besked om detaljerade villkor.
EnglishAll Members of the European Parliament should, as soon as possible, be subject to uniform terms and conditions.
Samtliga Europaparlamentets ledamöter bör så snart som möjligt omfattas av enhetliga regler och villkor.
EnglishThis is why we do not believe that pay should be included in the directive's definition of terms and conditions of employment.
Det är därför vi inte tycker att lön skall vara med i direktivets definition om arbetsvillkor.
EnglishTerms and conditions of employment are regulated by collective agreements for both permanent and temporary employees.
Anställningsvillkoren är både för tillsvidareanställda och visstidsanställda reglerade i kollektivavtal.