"sturdy" Schwedisch Übersetzung

EN

"sturdy" auf Schwedisch

EN sturdy
volume_up
{Adjektiv}

sturdy (auch: close, compact, concrete, consistent)
volume_up
fast {Adj.}
sturdy (auch: able-bodied, acute, beefy, deep)
volume_up
stark {Adj.}
sturdy (auch: balanced, secure, sound, stable)
volume_up
stabil {Adj.}
While the result is not flawless, the edifice you have built is sturdy: the roof should not leak as long as the building blocks of progress are cemented by the mortar of determination.
Även om resultatet inte är fläckfritt så har ni byggt en stabil byggnad: taket bör inte börja läcka så länge framstegens byggstenar hålls ihop med beslutsamhetens murbruk.
sturdy (auch: beefy, deep, emphatic, heavy)
sturdy (auch: bankable, dependable, loyal, safe)
sturdy (auch: rugged, buirdly, stout)
volume_up
robust {Adj.}
sturdy (auch: hardy, tough)
sturdy (auch: hefty, solid, stout, substantial)

Synonyme (Englisch) für "sturdy":

sturdy

Beispielsätze für "sturdy" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

English   Mr President, I would like to thank my friend Robert for a very Sturdy speech!
   – Herr talman! Jag vill tacka min vän Robert för ett mycket kraftfullt tal!
EnglishThis is a point on which Robert Sturdy sets out some very useful proposals.
Detta är en punkt där Robert Sturdy presenterar några mycket användbara förslag.
EnglishMadam President, I rise on the same point of order as my colleague, Mr Sturdy.
Fru talman! Jag vill ta upp samma ordningsfråga som min kollega, Sturdy.
English   Mr President, I should also like to congratulate Mr Sturdy on his report.
   – Herr talman! Jag vill också gratulera Robert William Sturdy till hans betänkande.
EnglishFinally a word to Mr Sturdy, who called for a European public inquiry.
Slutligen ett ord till Sturdy, som efterlyste en offentlig europeisk undersökning.
EnglishMr Sturdy asked me how long it took for the ban to be put in place.
Robert William Sturdy frågade hur lång tid det tog för förbudet att träda i kraft.
EnglishLastly, I turn to the issue of the Euro-Mediterranean, raised by Mr Sturdy.
Till sist vill jag återgå till frågan om Europa-Medelhavsområdet, som Robert Sturdy tog upp.
EnglishI would also like to congratulate Mr Sturdy on his wisdom in working towards this compromise.
Jag vill också gratulera Robert Sturdy till hans klokhet att arbeta för denna kompromiss.
EnglishI would also like to congratulate Mr Sturdy on his wisdom in working towards this compromise.
Jag vill också gratulera Robert Sturdy till hans klokhet att arbeta för denna kompromiss.
EnglishMr Sturdy, this is not the place to discuss the internal problems of any Member State.
Herr Sturdy, det här är inte den rätta platsen att diskutera en medlemsstats interna problem på.
EnglishUnlike Mr Sturdy, I am in favour of storing, rather than destroying, the meat purchased.
I motsats till kollega Sturdy yrkar jag för att det uppköpta köttet inte förintas utan förvaras.
English. - (NL) Mr President, Commissioner, I am grateful to Mr Sturdy.
för PSE-gruppen. - (NL) Herr talman, herr kommissionsledamot! Jag är tacksam mot Robert Sturdy.
EnglishMr President, I would like to return to what my colleague, Mr Sturdy, was talking about here.
Herr talman! Jag skulle vilja återkomma till det som min kollega Robert Sturdy just talade om.
EnglishMr Sturdy expertly outlined the consequences for the WTO negotiations.
Min kollega Sturdy har mer än förträffligt angivit vilka konsekvenserna är för WTO-förhandlingarna.
EnglishI would like to congratulate Robert Sturdy on bringing forward a common-sense report here.
Jag skulle vilja gratulera Robert Sturdy till att han här lagt fram ett betänkande med sunt förnuft.
EnglishMr Sturdy agrees on the link with technical assistance.
Robert William Sturdy tycker att kopplingen till teknisk assistans är bra.
EnglishOn that point, I support my colleague Mr Sturdy, who is right.
På den punkten stöder jag min kollega Robert Sturdy, som har rätt.
EnglishAll this, Mr Sturdy, Commissioner, has nothing whatsoever to do with neo-protectionism.
Allt detta har inget alls att göra med nyprotektionism.
English(B5-0563/2001) by Mr Goepel, Mr Sturdy and Mr Maat, on behalf of the PPE-DE Group, on foot-and-mouth disease;
(B5-0563/2001) av Goepel, Sturdy och Maat för PPE-DE-gruppen om mul- och klövjsuka.
EnglishAs far as the Sturdy report is concerned, I agree with the freeze on agricultural prices.
När det gäller betänkandet Sturdy, kan jag inte instämma med den allmänna frysningen av jordbrukspriserna.