"steer" Schwedisch Übersetzung

EN

"steer" auf Schwedisch

SV
EN

steer {Substantiv}

volume_up
steer (auch: bullock, ox)
Most housewives do not know the difference between a heifer and a steer.
De flesta husmödrar vet inte skillnaden mellan en kviga och en stut.
The original proposal called for labelling as steer, heifer or young bull, which would be sexual discrimination.
I det ursprungliga förslaget begärs märkning som stut, kviga eller ungtjur, vilket skulle vara sexuell diskriminering.
The 10-month and 22-month premium for steers and the deseasonalisation premium must be kept in place.
10 månaders- och 22 månadersbidragen för stutar och säsongsutjämningsbidragen måste behållas.
The original proposal called for labelling as steer, heifer or young bull, which would be sexual discrimination.
I det ursprungliga förslaget begärs märkning som stut, kviga eller ungtjur, vilket skulle vara sexuell diskriminering.

Synonyme (Englisch) für "steer":

steer
steering
steering wheel
English

Beispielsätze für "steer" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishA clear decision was achieved in committee that gives the Commission a strong steer.
Ett tydligt beslut uppnåddes i utskottet, vilket ger kommissionen ett gott råd.
EnglishWe can steer our economies into an era without inflation and government deficits.
Vi kan leda in våra ekonomier i en tid utan inflation och statsunderskott.
EnglishRegulators should steer away from intervening in decisions taken by market players.
Tillsynsmyndigheterna bör undvika att ingripa i de beslut som fattas av marknadsaktörer.
EnglishThen we tried extracts, and lo and behold, we can steer insects to different directions.
Efter det provade vi extrakt, och ser man på, vi kan styra insekter i olika riktningar.
EnglishFor this reason it is becoming necessary to steer globalisation on a more controlled course.
Det är därför nödvändigt att ge den globala ekonomin en mer kontrollerad inriktning.
EnglishLast year, we proposed an in-depth review of how to steer economic policy in Europe.
Förra året utlovade vi en djupgående översyn av styrningen av den ekonomiska politiken i EU.
EnglishWe are counting on the Austrian Presidency to steer that process.
Vi räknar med att det österrikiska ordförandeskapet ska styra den processen.
EnglishMost housewives do not know the difference between a heifer and a steer.
De flesta husmödrar vet inte skillnaden mellan en kviga och en stut.
EnglishWe managed to steer clear of a further debate on the ethical issue.
Vi har kunnat undvika blindskäret med en ny debatt om den etiska frågan.
EnglishWe in the PPE-DE Group seek to steer clear of any form of complacency.
Vi i PPE-DE-gruppen försöker undvika alla former av självbelåtenhet.
EnglishNow we need to steer interest rates downwards to alleviate recession.
Nu måste vi styra räntenivån nedåt för att mildra lågkonjunkturen.
EnglishWe therefore have a ship that is not easy to steer, charting an ambitious course.
Det rör sig med andra ord om en konvoj som det inte är helt lätt att navigera och vars mål är ambitiösa.
EnglishI would like to steer the debate on this report towards three aspects of it.
Jag vill styra in debatten på tre aspekter av betänkandet.
EnglishIt has fallen to him to steer the Commission through a period of great political importance.
Det han fallit på hans lott att styra kommissionen genom en period av stor politisk betydelse.
EnglishBy doing this we can steer a path away from a situation in which we are continually crisis-prone.
På så sätt kan vi ta oss ut ur den nuvarande situationen där vi ofta drabbas av olika kriser.
EnglishIt is therefore very important to steer clear of every tendency to make plenary's work bureaucratic.
I så måtto är det mycket viktigt att undvika byråkratiseringstendenserna i plenums arbete.
EnglishI am pleased that you wish to steer a very definite liberal economic course with your Commission.
Jag är glad över att ni önskar hålla en mycket stadig liberal ekonomisk kurs med er kommission.
EnglishPull your weight and steer the conversation back... to something in the same universe as sex.
Gör nu din insats och styr samtalet tillbaka till sfären sex.
EnglishThat is unrealistic, and we should steer well clear of it.
Detta är orealistiskt, och vi borde hålla fingrarna borta från detta.
EnglishLet us steer clear of these military metaphors and this talk of battles, crusades and waging war.
Detta är det viktiga. Låt oss undvika dessa militära metaforer, dessa strider, krig och korståg.