"static" Schwedisch Übersetzung

EN

"static" auf Schwedisch

EN static
volume_up
{Adjektiv}

static
Meeting the Copenhagen criteria is not a static process - it is a dynamic process.
Uppfyllandet av Köpenhamnskriterierna är ingen statisk process - det är en dynamisk process.
Macroeconomic surveillance cannot be based on a static and simplistic reference framework.
Makroekonomisk övervakning kan inte bygga på en statisk och förenklad referensram.
But the Lisbon Strategy is not a static process.
Lissabonstrategin är dock inte någon statisk process.
static (auch: dormant, inactive, passive, still)

Beispielsätze für "static" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThey are very static in their military forces, and unsuitable for this sort of warfare.
Deras försvarsstyrkor är mycket stationära och olämpliga för denna sorts krigföring.
EnglishThe partnership should not be seen as static but as an ongoing process.
Partnerskapet ska inte betraktas som statiskt utan som en pågående process.
EnglishFor the last 10 years global temperatures have been static or falling.
Under de senaste tio åren har de globala temperaturerna varit oförändrade eller sjunkit.
EnglishWhile the latter is a static decision, the former should be thought of as a dynamic process.
Medan det senare är ett statiskt beslut, bör man uppfatta det förra som en dynamisk process.
EnglishAll along, all fantasy books have always had maps, but these maps have been static.
Under hela tiden så har alla fantasyböcker alltid haft kartor men de kartorna har alltid varit statiska.
English(Static) (Crackling) (Static) (Crackling) This is the planet Jupiter.
(Brus) (Knaster) (Brus) (Knaster) Det här är planeten Jupiter.
EnglishWe cannot remain static; instead, we need continual advances.
Vi kan inte förbli stillastående, utan vi måste ständigt utvecklas.
EnglishInvestments remain static, although profit from capital has reached 1960 levels.
Investeringarna ligger kvar på samma nivå, trots att kapitalets vinster har kommit upp till samma nivåer som 1960.
EnglishWe are opposed to the inclusion of bottom set gill nets because, as everyone is aware, these are static nets.
Vi är emot att inkludera bottensatta garn eftersom dessa, som alla vet, är fasta garn.
EnglishThese regulatory settings are not static, however; they create hierarchies and evolve through negotiations.
Dessa regelverk är inte statiska utan skapar hierarkier och utvecklas genom förhandlingar.
EnglishDemocracy is not static, but demands constant improvement with the aim of empowering the people.
Demokrati är inte något statiskt, utan kräver konstanta förbättringar med syfte att ge makt åt folket.
EnglishThis acquis is not static, but must instead be developed.
Schengenregelverket är inte statiskt, utan måste vidareutvecklas.
EnglishFor similar reasons, the directive does not set definitive values for exposure to static magnetic fields.
Om det skulle bli nödvändigt kommer kommissionen att lägga fram de nödvändiga förslagen senare.
EnglishThe case for dynamic rather than static EPAs has been highlighted by the current crisis.
Fördelen med dynamiska i stället för statiska avtal om ekonomiskt partnerskap har tydliggjorts av den rådande krisen.
EnglishI think some MEPs have a very strange way of looking at democracy as very static and absolute.
Jag anser att en del ledamöter har en väldigt konstig syn på demokrati som någonting mycket statiskt och absolut.
EnglishThe specific actions are not static or long-term.
De riktade åtgärderna är inga statiska långsiktiga åtgärder.
EnglishHowever, the techniques used for storing wine are not static.
Lagringsmetoder för vin är dock inte statiska.
EnglishFor similar reasons, the directive does not set definitive values for exposure to static magnetic fields.
Av liknande skäl anger man inte i direktivet slutgiltiga exponeringsgränsvärden för statiska magnetiska fält.
EnglishIts use as animal feed is reaching limits, because also the meat markets are static or falling.
De animaliska födoämnena stöter på hinder, eftersom det även på köttmarknaden råder en stagnerande och sjunkande tendens.
EnglishBy being an inn, Cervantes meant lying still, complaining that one is ignored and remaining static.
Med att vara ett värdshus menade Cervantes att man är passiv och klagar över att man är bortglömd och inte kommer någon vart.