EN solid
volume_up
{Substantiv}

1. Chemie

solid
Carbon is a black solid; it is soot or graphite or diamonds.
Kol är ett svart ämne i fast form. Det är sot, grafit eller stenkol.
Bet - och rörsocker i fast form
When we return to the matter in 2010, I can guarantee that disposal in solid form will be a safe method which complies with the EU legislation.
När vi 2010 kommer tillbaka till frågan kan jag garantera att fast form är en säker metod som överensstämmer med EU:s lagstiftning.

2. Mathematik

solid

3. Physik

solid

4. Allgemein

solid

Beispielsätze für "solid" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishMontenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
Montenegro måste uppvisa goda resultat när det gäller genomförande och reformer.
EnglishDan Forsström has been adopted as a PhD in Solid Mechanics from 20 October 2011.
Dan Forsström har antagits som Doktorand i Hållfasthetslära from 20 oktober 2011.
EnglishIt should be based on solid foundations of sustainable well-being for Europeans.
Strategin bör baseras på gedigna grunder för varaktigt välstånd för européerna.
EnglishIt is true that this second pillar is still a little less solid than the first.
Det är visserligen riktigt att den andra pelaren är litet tunnare än den första.
EnglishIf the EU can deliver on this major task, then I believe it has a solid future.
Om EU kan uppfylla denna stora uppgift anser jag att unionen har en säker framtid.
EnglishA second difficulty concerns solid border control by the Romanian authorities.
Ett annat problem rör ordentliga gränskontroller av de rumänska myndigheterna.
EnglishIt is now crucial to focus on implementation and establish a solid track record.
Det är nu mycket viktigt att betona genomförandet och få påtagliga resultat.
EnglishThis being so, it provides a solid platform for achieving ambitious results.
Eftersom detta är fallet har vi en stabil grund för att uppnå ambitiösa resultat.
EnglishWe therefore need trade protection instruments that are both solid and transparent.
Därför behöver vi handelspolitiska skyddsåtgärder som både är kraftfulla och öppna.
EnglishWe have a solid acquis on these issues on which we will continue to build.
Vi har ett gediget regelverk för dessa frågor som vi kommer att bygga vidare på.
English(SL) We usually opt for changes and measures only if they are based on solid facts.
(SL) Vi väljer oftast ändringar och åtgärder enbart om det grundas på gedigna fakta.
EnglishYou promised a solid basis for the application of the principle of proportionality.
Ni utlovade en stabil grund för tillämpningen av proportionalitetsprincipen.
EnglishThe political and democratic situation is solid and the economy is dynamic.
Den politiska och demokratiska situationen är stabil och ekonomin är dynamisk.
EnglishI wish in particular to recognise Mrs Randzio-Plath’ s solid work on this report.
Jag vill börja med att tacka de båda föredraganden för ett gediget arbete.
EnglishBut Europe must be able to retain a solid, modern and competitive industrial base.
Men Europa måste kunna behålla sin solida, moderna och konkurrenskraftiga industribas.
EnglishPublications in the Subject of Solid Mechanics at Luleå University of Technology.
Publikationer inom ämnet hållfasthetslära vid Luleå Tekniska Universitet.
EnglishWe hope to reach a solid and workable solution to this issue in the Council next week.
Vi hoppas nå en stabil och genomförbar lösning för denna fråga i rådet nästa vecka.
EnglishPortable ladders must be anchored down and be solid, but they must remain serviceable.
Bärbara stegar måste förankras och stå säkert, men det måste gå att arbeta med dem.
EnglishIt sets out clear objectives and solid statistical indicators and benchmarks.
Betänkandet innehåller tydliga mål och hållbara statistiska indikatorer och riktlinjer.
EnglishThe European economy has continued to show strong growth based on solid foundations.
Den europeiska ekonomin har fortsatt att uppvisa en stark och väl underbyggd tillväxt.