"sexually" Schwedisch Übersetzung

EN

"sexually" auf Schwedisch

EN sexually
volume_up
{Adverb}

sexually
And women were regarded as just as economically, socially and sexually powerful as men.
Och kvinnor ansågs vara lika mäktiga som männen ekonomiskt, socialt och sexuellt.
They are sexually exploited, ill-treated, threatened, used, and deprived of all human dignity.
De utnyttjas sexuellt, misshandlas, hotas, förbrukas och fråntas allt människovärde.
There is also a risk that women will be sexually exploited in prison.
Risken finns också att kvinnor utnyttjas sexuellt i fängelset.

Synonyme (Englisch) für "sexual":

sexual
English

Beispielsätze für "sexually" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI was told we'd be discussing sexually transmitted diseases.
Dom sa att vi skulle prata om sexuella överförbara sjukdomar.
EnglishAccording to the United Nations, nearly 4 million women and children are being abused or sexually assaulted.
Oundvikligen ser vi också hur människohandeln blir allt mer spridd.
EnglishThey are raped and abused and even sexually mutilated.
Det leder till våldtäkt och till misshandel av kvinnor.
EnglishLast year, on that memorable date, Turks harassed sexually Bulgarian young people in the country called Bulgaria.
I fjol just på detta minnesvärda datum utsatte turkar unga bulgarer för sexuella trakasserier i Bulgarien.
EnglishIf children experience violence or are sexually abused, once grown up, they will become violent themselves.
Allt detta är utmärkta tillfällen för den kriminella världen att ge dem en tillflykt och göra dem till brottslingar.
English(Laughter) But -- and if you are in an unfavorable situation, more sexually transmitted diseases, it can be one in 100.
(Skratt) Men - och om ni är en mindre lyckasom situation. har andra sexuella sjukdomar, kan det vara en på 100.
EnglishOne particular amendment concerns the European Federation for Missing and Sexually Exploited Children.
Ett ändringsförslag handlar särskilt om den europeiska sammanslutningen European Federation for Missing and Sexually Exploited Children.
EnglishChildren in poor countries live in destitution and are turned out onto the streets, sexually exploited or murdered for transplantable organs.
Vårt agerande får inte begränsas till att ingripa genom att anta resolutioner, hur lovvärda de än är.
EnglishSexually transmitted diseases.
EnglishSo in general, structural policy, which is ostensibly sexually neutral, only offers real opportunities to the opposite sex - to men.
Strukturpolitiska åtgärder som skenbart är könsneutrala erbjuder alltså i själva verket möjligheter för bara ett kön, vanligtvis männen.
EnglishThis was to do with the fact that, as a result of the fine meshing of the nets, sexually immature edible fish were being caught as a by-catch.
I det här fallet handlade det om att de finmaskiga näten inte släppte igenom ännu icke könsmogen matfisk som oönskad bieffekt.
EnglishThis particularly affects herring which are not yet sexually mature, which are caught before they have been able to contribute to the preservation of the species.
Det rör sig då främst om den ännu inte könsmogna sillen som fångas innan den har kunnat bidra till artens fortlevnad.
EnglishThat is most certainly true of the amendment which proposes that this directive should end the sexually discriminatory practice of stipulating that only male personnel can wear a tie.
Det är garanterat fallet för det förslag enligt vilket detta direktiv bör sätta stopp för könsdiskriminering som innebär att endast den manliga personalen måste bära slips.