EN settlement
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

EU-Morocco agreement establishing a dispute settlement mechanism (
Avtal mellan EU och Marocko om inrättande av en tvistlösningsmekanism (
The implementation of this settlement must be ensured, but the violence has to be ended first.
Genomförandet av detta avtal måste garanteras, men först måste det bli ett slut på våldet.
If we are going to have a settlement, we have to move away from that.
Om vi ska nå ett avtal måste vi undvika detta.
Subject: Prospects of a settlement in Cyprus and accession negotiations
Angående: Utsikterna till en lösning av Cypernfrågan och anslutningsförhandlingar
For the moment there are no signs of a political settlement to the conflict.
Det finns för närvarande inga tecken på en politisk lösning på konflikten.
This phase is essential for a fair and lasting settlement of the conflict.
Det är ett nödvändigt steg för en rättrådig och varaktig lösning på konflikten.
This is important, because Europe needs an institutional settlement.
Detta är betydelsefullt, eftersom Europa behöver en institutionell överenskommelse.
It proposes a reasonably generous settlement with the government of Sao Tomé and Principe.
Det föreslår en rimligt generös överenskommelse med São Tomé och Príncipes regering.
We all know what the ingredients for a final settlement will be.
Vi vet alla vilka ingredienser en slutlig överenskommelse kommer att ha.
We are all in favour of an immediate settlement on the status of Kosovo this December.
Vi är alla för ett omedelbart avgörande om Kosovos ställning i december.
Det blir en avgörande uppgörelse.
Firstly, we would challenge the legality of those sanctions through the WTO dispute settlement procedures.
I första hand skulle vi bestrida sanktionernas lagenlighet genom Världshandelsorganisationens förfaranden för avgörande av tvistemål.
settlement
He said that Member States are applying duties on settlement goods.
Han sade att medlemsstaterna tillämpar tullar för varor från bosättningar.
However, they have seen the racist policy of the wall and settlement being legalised.
Däremot har de sett den rasistiska politiken med muren och legaliserade bosättningar.
I realized that the truly appropriate, low-cost tools that I needed to start a sustainable farm and settlement just didn't exist yet.
Jag insåg att de lämpliga, billiga verktyg som jag behövde för att starta ett hållbart jordbruk och bosättning helt enkelt inte existerade än.
We are not satisfied with the settlement reached in the Council on 16 December.
Vi är inte nöjda med den uppgörelse som nåddes i rådet den 16 december.
The European Commission intervened at that point and proposed a settlement.
Europeiska kommissionen ingrep då och föreslog en uppgörelse.
   We are not satisfied with the settlement reached in the Council on 16 December.
   Vi är inte nöjda med den uppgörelse som nåddes i rådet den 16 december.
   Mr President, we have heard several times during this debate of the need for a negotiated settlement and a peace process.
Vi har flera gånger under debatten hört om nödvändigheten att få till stånd en förlikning och en fredsprocess.
Mr President, Mrs Wallis' report is an important contribution to the debate on Community policy on out-of-court settlement of consumer disputes.
Wallis betänkande är ett viktig bidrag till diskussionen om gemenskapens politik för uppgörelser genom förlikning vid konsumenttvister.
Secondly, only 3 % of all admissible complaints have led to criticism from the Ombudsman or to a settlement with the institution concerned.
Endast tre procent av alla tillåtliga klagomål har lett till ett kritiskt uppmärksammande tack vare ombudsmannen eller till en förlikning med de berörda institutionerna.
settlement (auch: development, estate)
It follows that we have to give close consideration to what areas are amenable to settlement.
Det innebär att vi noggrant måste överväga vilka områden som lämpar sig för bebyggelse.
If you were to arrive in Nairobi today and pick up a tourist map, Kibera is represented as a lush, green national park devoid of human settlement.
Om du kommer till Nairobi idag och kollar på en turistkarta, så är Kibera representerat som en grönskande nationalpark utan bebyggelse.
settlement (auch: camp, colony, community)
His call was heard, as new settlements are constantly being established.
Han blev åhörd eftersom nya kolonier bara fortsätter att bildas.
But we know that for 31 years they have built new settlements, have killed children who threw stones, have ignored UN resolutions and ignored treaties they have entered into.
Men vi vet ju att de i 31 år har byggt nya kolonier, har dödat barn som kastar sten, har spottat på FN: s resolutioner och struntat i ingångna avtal.
settlement
settlement (auch: deduction, payoff)
They include eligibility of expenses, pre-financing settlement and the payment of incorrect amounts.
Det är kostnadernas stödberättigande, avräkning av förfinansiering och utbetalning av felaktiga summor.
settlement (auch: payment)
settlement
settlement
settlement
settlement
settlement
settlement
settlement (auch: domiciliation, sedentism)
volume_up
bofasthet {u}

2. "building"

settlement
volume_up
sättning {u} (byggnad)

3. Wirtschaft

volume_up
ackord {n} (vid konkurs)
settlement (auch: indemnity, refund)

4. Handel

settlement
Settlement: the date at which the interest accrued up until then is to be calculated.
Betalning: datumet för vilket de hittills upplupna räntorna ska beräknas.
Settlement: the date of purchase of the security.
Betalning: datumet för värdepappersköpet.
Settlement: the date of purchase of the security.
Betalning: datum för värdepappersköpet.

Synonyme (Englisch) für "settlement":

settlement

Beispielsätze für "settlement" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is very efficient in its delivery of cost-effective clearing and settlement.
Den är mycket effektiv när det gäller kostnadseffektiv clearing och avveckling.
EnglishIt does not contribute to the settlement, peace and stability of this continent.
Det tjänar inte den utjämning, freden och stabiliteten på den här kontinenten.
EnglishHaving wide-ranging influence is the surest path to the settlement of conflicts.
Att ha ett omfattande inflytande är den säkraste vägen till konfliktlösning.
EnglishWe need to cooperate with regard to conflict settlement in our common space.
Vi har ett behov av att samarbeta om konfliktlösning i vårt gemensamma område.
EnglishNow we are asking them to agree to a peace settlement based on continued Serb rule.
Nu begär vi att de skall acceptera en fred under fortsatt serbisk överhöghet.
EnglishThe Commission does not exclude using the dispute settlement mechanism of the WTO.
Kommissionen utesluter inte möjligheten att utnyttja WTO:s mekanism för tvistlösning.
EnglishMr Mandelson deserves our warm congratulations for brokering this settlement.
Peter Mandelson förtjänar våra varma gratulationer för att ha förmedlat uppgörelsen.
EnglishOutstanding commitments awaiting settlement amounted to more than EUR 8 000 million.
Utestående åtaganden som skall infrias uppgick till över åtta miljarder euro.
EnglishThe question is how to achieve that settlement after the French and Dutch ‘ no’ votes.
För det fjärde stöder jag ert förkastande av att bitvis genomföra konstitutionen.
EnglishOutstanding commitments awaiting settlement amounted to more than EUR 8 000 million.
Utestående åtaganden som skall infrias uppgick till över åtta miljarder euro.
EnglishThe dispute settlement mechanism is modelled on standard international procedures.
Tvistlösningsmekanismen har standardiserade internationella förfaranden som förebild.
EnglishBasel 2 is not yet in force, and ‘Clearing and Settlement’ is waiting to come in.
Basel II har ännu inte trätt i kraft, och ”clearing och avveckling” väntar i kulisserna.
EnglishCalculates the amount of depreciation for a settlement period as linear amortization.
Beräknar avskrivningsbeloppet för en avräkningsperiod som linjär amortering.
EnglishThis settlement is not and cannot be considered interim; it is permanent.
Den här bosättningen anses inte och kan inte anses vara interim; den är permanent.
EnglishReturns the number of days from the settlement date until the next interest date.
Ger antalet dagar från likviddatum till nästa kupongdatum som resultat.
EnglishHowever, they have seen the racist policy of the wall and settlement being legalised.
Däremot har de sett den rasistiska politiken med muren och legaliserade bosättningar.
EnglishTurkey deserves our thanks for making such a vital contribution to the settlement.
Turkiet förtjänar våra tack för landets vitala bidrag till uppgörelsen.
EnglishI speak from experience as Chairman of the Disputes Settlement Committees Foundation.
Jag talar av erfarenhet som ordförande i stiftelsen för tvisteförfaranden.
EnglishWe must therefore give precedence to alternative methods of dispute settlement.
Därför måste vi ge företräde åt alternativa metoder för tvistlösning.
EnglishThe question is how to achieve that settlement after the French and Dutch ‘no’ votes.
Frågan är hur man ska nå den uppgörelsen efter de franska och nederländska nejrösterna.