EN settled
volume_up
{Adjektiv}

1. Allgemein

settled (auch: agreed, decided, decisive, definite)
The issue is thus settled for the foreseeable future as far as Sweden is concerned.
Därmed är frågan avgjord för Sveriges del under överskådlig framtid.
Let me also point out that the question of who is to head this mission has not been settled finally.
Frågan om vem som skall leda detta uppdrag är inte avgjord ännu.
Denna ytterlighet är därmed avgjord.
settled (auch: close, compact, concrete, consistent)
volume_up
fast {Adj.}
For the moment the Council has not yet settled on a line of action.
Rådet har i dagsläget ännu inte lagt fast sin handlingslinje.
The principle governing the donation of tissue and stem cells for no payment has already been settled in the Directive on Tissue and Stem Cells.
Principen för donation av vävnad och stamceller utan betalning har redan slagits fast i direktivet om vävnader och stamceller.
Fine, now the rooms are settled... and I'm going to mine.
Rummen är nu bestämda... så jag går till mitt.
Is there any room for manoeuvre or is that the absolutely determined and settled position of the Commission as you said in your earlier answer?
Finns det något manöverutrymme eller är det kommissionens absolut bestämda och avgjorda ståndpunkt som ni sade i ert tidigare svar?
I settled on working in the country of New Zealand because New Zealand was rather progressive, and is rather progressive in terms of protecting their ocean.
Jag bestämde mig att arbeta i Nya Zealand eftersom Nya Zealand är rätt så framåtsträvande, och är ganska progressiv när det gäller att bevara sin ocean.
settled (auch: balanced, constant, firm, level)
volume_up
stadig {Adj.}
settled
settled
It is saddening that disabled people were not taken into account earlier, while the practical aspects are still not fully settled!
Det är sorgligt att behöva konstatera att man ännu inte har tagit hänsyn till handikappade personer, samtidigt som de praktiska detaljerna inte är helt fastställda!
settled (auch: established, square)
settled (auch: domiciled, resident)
volume_up
bofast {Adj.}
settled (auch: inhabited)
volume_up
bebodd {Adj.}
settled
settled (auch: staid)
The thing is, I'd really like to see you settled.
Saken är den, att jag vill sig dig stadgad redan.
settled
settled

2. "road"

settled
volume_up
torr {Adj.} (väg)

3. Meteorologie

settled

4. Finanzen: "invoice"

settled
volume_up
betalt {Adj.} (räkning)

Synonyme (Englisch) für "settled":

settled

Beispielsätze für "settled" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishLet us move on and get these institutional issues settled once and for all.
Låt oss gå vidare och få dessa institutionella frågor avgjorda en gång för alla.
EnglishIt was also important that we settled on a deadline, i.e. Copenhagen 2009.
Det var även viktigt att vi enades om en tidsfrist, det vill säga Köpenhamn 2009.
EnglishThe English version talks about minorities that have 'traditionally settled' .
Den engelska översättningen talar om minoriteter som " traditionellt slagit sig ner" .
EnglishThe English version talks about minorities that have 'traditionally settled '.
Den engelska översättningen talar om minoriteter som " traditionellt slagit sig ner ".
EnglishWe settled the diplomatic problems with Gibraltar over safety in the air.
Vi löste de diplomatiska problemen angående säkerheten i luften med Gibraltar.
EnglishThe whole question of the legal status of Schengen has not even been settled yet.
För närvarande har ännu inte hela det rättsliga innehållet i Schengenavtalet lyfts fram.
EnglishIt settled on the trade in emission rights, and that is a conclusion I fully endorse.
Man enades om handel med utsläppsrätter, och det är en slutsats jag stöder fullt ut.
EnglishThe question of costs must therefore be settled, by placing it firmly with the Commission.
Kostnadsfrågan måste därför redas ut, och bestämt lämnas över till kommissionen.
EnglishWe have a direct financial interest in these issues being settled before enlargement.
Vi har ett direkt ekonomiskt intresse av att dessa frågor regleras före utvidgningen.
EnglishHowever, we would stress that the question of comitology has not been settled.
Vi betonar emellertid att frågan om kommittéförfarande inte är avklarad.
EnglishMr Commissioner, The matter of terminal dress has still not been settled.
Herr kommissionär, frågan om terminalavgifterna är fortfarande inte avklarad.
EnglishThe only thing that was not yet settled was its composition and procedures.
Det enda som ännu inte var bestämt var dess sammansättning och arbetssätt.
EnglishAll of these matters are settled in the protocol, which is part of the Act of Accession.
Allt detta regleras genom protokollet, som är en del av anslutningsdokumentationen.
EnglishA strategy for the Roma who are settled, and a strategy for the Roma who travel around.
En strategi för bofasta romer och en annan strategi för kringresande romer.
EnglishAny commercial disputes should be settled by seeking transparent, balanced solutions.
Kommersiella tvister ska lösas genom transparenta, balanserade lösningar.
EnglishOnce the insurers are in touch, matters are often settled by negotiation.
När försäkringsbolagen äntligen fått kontakt avgörs ärendena ofta genom förhandlingar.
EnglishThe report contains an extensive list of issues that must be settled.
Betänkandet innehåller en omfattande förteckning över frågor som måste lösas.
EnglishAny costs involved would be settled between the airlines concerned.
Eventuella kostnader i sammanhanget skulle regleras mellan flygbolagen i fråga.
EnglishLet us allow far greater flexibility than the negotiations have settled on.
Låt oss tillåta en långt större flexibilitet än den vi nu har enats om.
EnglishParliament has, however, settled for a cut-price, poorly drawn-up agreement.
Parlamentet har emellertid nöjt sig med en bristfällig lågprislösning.