"set-up" Schwedisch Übersetzung

EN

"set-up" auf Schwedisch

volume_up
set-up {Subst.}

EN set-up
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

If a network is to be set up in Europe, then it should be a pan-European structure.
Skall ett nätverk upprättas i Europa, så skall det vara en all-europeisk struktur.
Lastly, the Member States concerned will have to be committed to the project jointly and set up a common structure.
Slutligen måste de berörda medlemsstaterna engagera sig tillsammans för projektet och inrätta en gemensam struktur.
The veterinary agency now to be set up in Ireland is a welcome example with its new structure and new rules of operation.
Veterinärmyndigheten, som nu skall skapas på Irland, är ett nytt exempel på en ny struktur och nya föreskrifter.
set-up (auch: ball game, picture, state)
There are situations where it's not easily possible to set up redirects.
Det finns situationer där det inte går att dirigera om på något enkelt sätt.
The report proposes, among other things, that an independent Directorate General for Tourism should be set up within the Commission.
Det är sant att en välorganiserad turistsektor har god potential att bidra till en förbättrad situation för människor i många utvecklingsländer.
Coordination and cooperation are required not only in order to set up this force but also in order to organise all the relief consignments in an emergency situation.
Samordning och samarbete krävs för att sätta upp denna styrka, men också för att organisera alla hjälpsändningar i en akut situation.
These systems will continue to be set up in parallel, and then isolated from one another.
Vidare, även parallell uppbyggnad sker och där skapas sedan alltjämt ömsesidiga skiljeväggar.
The sad fact in today's institutional set-up is that if Parliament wants its voice to be heard it must resort to unusual tactics.
Det sorgliga med dagens institutionella uppbyggnad är parlamentet, om det vill göra sin röst hörd, måste tillgripa ovanliga metoder.
That is why we must take an extremely careful approach to changing the set-up of the COM in tobacco.
Det är därför som vi inte bör ändra uppbyggnaden för den gemensamma organisationen av marknaden för tobak annat än med största möjliga försiktighet.
set-up (auch: aspect, bearing, case, lay)
Layer 4 is applied only when the layer 3 has set up and consists of 5 cm gravelly sand.
Lager 4 läggs på först då lager 3 har satt sig och består av 5 cm grusig sand.
My second question is this: as camps have now been set up in Ingushetia and masses of people deported, do you know where those people have gone?
Den andra frågan som jag vill ställa: Det har nu upprättats läger i Ingusjien, massor av människor har deporterats.
In this respect, may I remind you of the need rapidly to set up the International Court of Justice, on a permanent basis, with the capacity to hand down sentences in reasonable time.
I detta läge kan man påminna om att det är nödvändigt att snabbt upprätta en ständig internationell domstol som kan fälla utslag inom rimliga tider.

2. "arrangement"

set-up
A working party has been set up with the express task of revising the Commission' s mechanisms.
Den arbetsgrupp som har till uppgift att granska utskottets rutiner har gjort ett gediget arbete.
That is a rather strange set-up, a bit like having a butcher inspecting the quality of his own meat.
Detta är ett ganska egendomligt arrangemang, ungefär som att be en slaktare kontrollera kvaliteten på sitt eget kött.
set-up (auch: noose, trick)
Du gillrade en fälla för Agustin.
They have a series of traps, of snares that they've set up to catch wild pigs, snakes, monkeys, rodents -- anything they can, really.
De riggar fällor och snaror för att fånga vilda grisar, ormar, apor, gnagare... ~~~ Ja i princip vad som helst som går att äta.
In this respect, may I remind you of the need rapidly to set up the International Court of Justice, on a permanent basis, with the capacity to hand down sentences in reasonable time.
I detta läge kan man påminna om att det är nödvändigt att snabbt upprätta en ständig internationell domstol som kan fälla utslag inom rimliga tider.

Beispielsätze für "set-up" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is a unique institution that was set up for cooperation with the Commission.
Det är en originell institution vi har inrättat för ett samråd med kommissionen.
EnglishI also call on the Council to set up a new operation, in parallel with Atalanta.
Jag uppmanar också rådet att sätta in en ny operation parallellt med Atalanta.
EnglishThe proposal to set up a European Research Council must be seen in this context.
Förslaget att skapa ett europeiskt forskningsråd måste ses i detta sammanhang.
EnglishNo national constitutional court can set itself up as ruling over Community law.
Ingen nationell författningsdomstol kan göra sig till herre över gemenskapsrätten.
EnglishMember States should be obliged to set up special police units for crime victims.
Medlemsstater borde förpliktas att inrätta särskilda polisenheter för brottsoffer.
EnglishThe European Investment Fund (EIF) was set up in 1994 to help small businesses.
Europeiska investeringsfonden (EIF) inrättades 1994 för att hjälpa småföretag.
EnglishThat is the aim of the Agency for Fundamental Rights which is to be set up soon.
Detta är syftet med den byrå för de mänskliga rättigheterna som snart ska inrättas.
EnglishThe framework set up by the EU must ensure an appropriate balance between the two.
Den ram som EU har upprättat måste garantera en lämplig balans mellan dessa båda.
EnglishWADA was taking shape along the lines of what we wanted and was set up in 1999.
WADA tog form inom de konturer vi hade skissat upp och inrättades slutligt år 1999.
EnglishThey had arrived and set up in the Georgian villages around the capital of Ossetia.
De hade kommit och inrättat sig i de georgiska byarna kring Ossetiens huvudort.
EnglishAn expert group on chemicals has also been set up to give the Commission guidance.
En expertgrupp på kemikalier har också inrättats för att vägleda kommissionen.
EnglishWe need to set up a permanent crisis management mechanism, preferably group-based.
Vi måste upprätta en permanent krishanteringsmekanism, företrädesvis gruppbaserad.
EnglishAuthorities must set up conditions for the functioning of social relationships.
Myndigheterna bör skapa förutsättningar för att de sociala sambanden skall fungera.
EnglishWe will then try to set up a group of 18 persons to start as the governing board.
Vi kommer sedan att försöka utse en grupp på 18 personer som ska börja som styrelse.
EnglishI therefore do not understand the need to set up these rapid intervention teams.
Därför förstår jag inte behovet av att upprätta dessa grupper för snabba ingripanden.
EnglishA card security system has been set up by the Commission’s Joint Research Centre.
Ett kortsäkerhetssystem har inrättats av kommissionens gemensamma forskningscentrum.
EnglishThe Euratom loan instrument was set up in 1977, pursuant to a Council decision.
Euratom-lånet är ett instrument som infördes 1977 i enlighet med ett beslut i rådet.
EnglishThe proposal to set up a European public prosecutor service is a very sensitive one.
Förslaget att etablera en europeisk allmän åklagarmyndighet är mycket känsligt.
EnglishSince then a common internal market has been set up with 15 countries participating.
Sedan dess har den gemensamma inre marknaden genomförts med 15 deltagande länder.
EnglishI was not aware of this working group and am very pleased that it has been set up.
Jag kände inte till den här arbetsgruppen och är mycket glad att den har inrättats.