EN seriously
volume_up
{Adverb}

1. Allgemein

seriously
I would like the Committee to consider this seriously and rigorously.
Jag skulle vilja att kommissionen beaktade dem seriöst och rigoröst.
My concern is solely with how seriously we take this anti-totalitarian obligation.
Det viktiga är endast hur seriöst vi ser på denna antitotalitära skyldighet.
That is the only way to tackle this problem effectively, seriously and sustainably.
Det är det enda sättet att hantera detta problem på ett effektivt, seriöst och hållbart sätt.

2. "not jokingly, in a serious way"

seriously (auch: earnestly, in earnest)
If you do not take yourself seriously, then others will not take you seriously either.
Den som inte tar sig själv allvar blir heller inte tagen allvar av andra.
It is high time we took subsidiarity seriously, and took the Member States seriously too.
Det är hög tid att ta subsidiariteten allvar och även ta medlemsstaterna allvar.
We also demand that the European Parliament’s legislative rights be taken seriously.
Vi kräver också att Europaparlamentets lagstiftningsrättigheter ska tas allvar.
seriously (auch: deadpan, earnestly, gravely, in earnest)
The risks have been seriously overstated on the basis of scandalously poor evidence.
Riskerna har allvarligt överskattats på grundval av skandalöst dålig dokumentation.
Island communities throughout the European Union are seriously disadvantaged.
Ösamhällen över hela Europeiska unionen är allvarligt missgynnade.
This would seriously undermine the capacity of the Commission to apply this measure.
Detta skulle allvarligt undergräva kommissionens möjlighet att tillämpa denna åtgärd.

Synonyme (Englisch) für "seriously":

seriously
serious

Beispielsätze für "seriously" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI very much hope that the Commission will take Parliament ’ s demands seriously.
Jag hoppas verkligen att kommissionen kommer att ta parlamentets krav på allvar.
EnglishIt should be highlighted that nobody wants to deal with this problem seriously.
Det behöver uppmärksammas att ingen vill ta itu med det här problemet på allvar.
EnglishIt is on the sensitive issue of import quotas that our views seriously diverge.
Det är om den känsliga frågan om införselkvoter som åsikterna på allvar går isär.
EnglishWhen will the EU finally take seriously the situation of its largest minority?
När kommer EU till slut att ta situationen för dess största minoritet på allvar?
EnglishI very much hope that the Commission will take Parliament’s demands seriously.
Jag hoppas verkligen att kommissionen kommer att ta parlamentets krav på allvar.
EnglishThe Commission should take additionality up again and look at it very seriously.
Kommissionen borde åter igen ta upp additionaliteten och noggrant se över den.
EnglishBut still, the brain drain is a question which we have to address very seriously.
Men ändå är kompetensflykten en fråga som vi är tvungna att ta itu med på allvar.
EnglishRussia is a key partner for the EU and we take our relationship very seriously.
Ryssland är en viktig partner för EU och vi tar våra förbindelser på stort allvar.
EnglishI myself chaired the OSCE in the year 2000, and took these matters very seriously.
Jag var själv ordförande för OSSE 2000 och tog de här frågorna på stort allvar.
EnglishI know from the previous debate that you take the issue of integration seriously.
Jag vet från den debatt som förevarit att ni tar integrationsfrågan på allvar.
EnglishWe also have to continue to seriously implement our international commitments.
Vi måste även fortsätta att på allvar fullfölja våra internationella åtaganden.
EnglishIn addition, larger Member States and the peripheral ones were seriously penalised.
Dessutom bestraffades de större och avlägset belägna medlemsstaterna i hög grad.
EnglishThe Union must show them too that it seriously intends to improve public health.
Unionen måste visa även dem att den strävar efter att på allvar befrämja folkhälsan.
EnglishIf we take the Bali consensus seriously, we have to start with at least 25%.
Om vi ska ta samförståndet på Bali på allvar måste vi börja med minst 25 procent.
EnglishFourthly, and finally, I believe we must work seriously on the electoral process.
För det fjärde och sista anser jag att vi måste arbeta med valförfarandet på allvar.
EnglishPerhaps we should even seriously consider setting a minimum project amount.
Vi borde kanske till och med överväga att upprätta ett minimibelopp för projekt.
EnglishIt also means that all Member States need to take their responsibilities seriously.
Det innebär också att alla medlemsstater måste ta sina skyldigheter på allvar.
EnglishGiven these facts, I urge the Commission to take algae oil very seriously.
Med tanke på detta uppmanar jag kommissionen att verkligen ta algolja på allvar.
EnglishI would like to assure you that I take the issue of protecting sharks very seriously.
Jag vill försäkra er om att jag tar frågan om att skydda hajarna på stort allvar.
EnglishNow is the time, therefore, to look seriously at bringing set-aside down to 0%.
Nu är det därför dags att allvarligt se över att få ned uttagsandelen till 0 procent.