"seat" Schwedisch Übersetzung

EN

"seat" auf Schwedisch

volume_up
seat {Subst.}

EN seat
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

There is no provision in the UN Charter for a regional seat on the Security Council.
Det finns ingen bestämmelse i FN:s stadga om en regional plats i säkerhetsrådet.
We are calling for employers and employees to be given a seat on the board.
Vi kräver att även arbetsgivare och arbetstagare får en plats i styrelsen.
We note that no member of the opposition will have a parliamentary seat.
Vi noterar att ingen medlem av oppositionen kommer att få en plats i parlamentet.
Prague Castle was also the seat of Charles IV, as the Prime Minister mentioned.
Pragslottet var även säte för Karl IV, som premiärministern nämnde.
Regarding the European Parliament’s seat in Strasbourg:
När det gäller Europaparlamentets säte i Strasbourg undrar jag följande:
The European Investment Bank shall have its seat in Luxembourg.10.
    Europeiska investeringsbanken skall ha sitt säte i Luxemburg.10.
seat (auch: city centre, focus, heart, hub)
Mr President, this is my first speech in my new seat in this Parliament, finally in the centre.
Detta är mitt första inlägg i min nya position i detta parlament, äntligen i centrum.
That is why my country, my compatriots and I are pleased to offer Budapest as a seat of the governing board and a centre of the European Institute of Technology (EIT).
Därför gläder det mitt land, mina landsmän och mig själv att kunna erbjuda Budapest som säte för styrelsen och ett centrum för Europeiska tekniska institutet (ETI).
The rapporteur complains that people are still not the focus for social policy and that the human factor is still required to take a back seat to the competitiveness factor.
Föredraganden beklagar det faktum att människor fortfarande inte står i centrum för socialpolitiken och att den mänskliga faktorn fortfarande måste stå tillbaka för konkurrenskraften.
seat (auch: place)
Fifty-five thousand people in the Houston Astrodome, folks, and every seat is empty because everyone is on their feet.
55 000 åskådare i Houston Astrodome, gott folk... och alla sittplatser är tomma, för alla står upp.
... there are a total of 783 seats in our cafés?
... det på våra Condeco finns totalt 783 sittplatser?
It must, however, be pointed out that there is another way of increasing the number of seats per vehicle and that is to use double-decker buses and coaches.
Det bör påpekas att ett annat sätt att öka antalet sittplatser är att utveckla tvåvåningsbussar.
seat (auch: bench, row)
Now it is the turn of France to be in the hot seat.
I dag är det Frankrike som sitter på de anklagades bänk.
We do not need any cheap seats in the front row, as long as the ultimate performance is worth watching.
Vi kräver inte att få sitta på första bänk gratis, bara den slutliga föreställningen är mödan värd.
So they just have these bench seats, and they strap the car seat and the seatbelt onto it.
Så de använder bara dessa bänkar med säten, och fäster stolarna och säkerhetsbältet på den.
seat (auch: backside)

2. "furniture"

seat
volume_up
sits {u} (möbel)
All are in the same seat and enjoy it quite a hassle with all the pressure.
Alla är i samma sits och har det lika jobbigt med all press.
Y' all gonna ask a brother questions, don't even offer me a seat.
Ni ska fråga ut en broder och ni erbjuder mig inte ens en sits.

3. Politik

seat (auch: mandate)
They are long overdue, but not if this means an EU seat replacing the UK's permanent seat.
Det har behövts sådana länge, men inte om detta innebär att ett EU-mandat ersätter Förenade kungarikets ständiga mandat.
It should be possible reasonably to combine a seat in the latter type of parliament with a seat in the European Parliament.
Den senare typen av mandat bör rimligen kunna kombineras med ett mandat vid Europaparlamentet.
Every list that obtains seats, even if this is only one, is recognised as a group.
Varje lista som förvärvar mandat, även om det enbart är ett mandat, erkänns som grupp.

Synonyme (Englisch) für "seat":

seat

Beispielsätze für "seat" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI mean, why not start -- who's sitting in the back seat anyway except for kids?
Jag menar, varför inte börja -- vem sitter i baksätet egentligen, förutom barn?
EnglishThe driver's seat on wheeled agricultural or forestry tractors (codified version) (
Förarsäte på jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) (
EnglishIt is only a couple of years or so ago since I left that seat in the Commission!
Det har bara gått ett par år sedan jag lämnade min befattning i kommissionen.
EnglishNo Member can vote on behalf of another Member from the other Member's seat.
Ingen ledamot får rösta för någon annan ledamot från den andra ledamotens stol.
EnglishLet me say this - and I speak to the electorate: you are in the driving seat.
Låt mig säga detta - och jag talar till väljarkåren: det är ni som bestämmer.
EnglishIt has got to give the impression that it is in the driving seat to solve the problem.
För att kunna lösa problemet måste EU ge intrycket av att vara den som bestämmer.
EnglishThe seat behind the wheel in buses and lorries is a back-breaking place of work.
Platsen bakom ratten i bussar och lastbilar utgör en slitsam arbetsplats.
EnglishWe need a UN with a Security Council and a UN on which there is also a seat for the EU.
Innan vi kan åstadkomma detta behöver vi dock en gemensam utrikespolitik för EU.
EnglishI also see in your seat the third Commissioner, responsible for employment.
Jag ser även den tredje kommissionsledamoten med ansvar för arbetsmarknaden.
EnglishThus, I support any initiative willing to get rid of the Strasbourg seat.
Därför stöder jag varje initiativ där man önskar bli kvitt sätet i Strasbourg.
EnglishTo tell the truth, the driver of the European vehicle is sitting in the back seat.
Sanningen att säga sitter föraren av det europeiska fordonet i baksätet.
EnglishThe captain is anticipating turbulence... and has turned on the fasten seat belt sign.
Kaptenen väntar sig lite turbulens... och har satt på " sätt fast bältet " - knappen.
EnglishI therefore hope we obtain an agreement that puts users in the driving seat.
Jag hoppas därför att vi når en överenskommelse med fokus på användarna.
EnglishIssues concerning the economic, financial and social crisis therefore took a back seat.
Frågorna om den ekonomiska, finansiella och sociala krisen hamnade därför i bakgrunden.
EnglishWhen the seat availability is not sufficient at any location application lottery.
När platstillgången ej räcker till på någon ort tillämpas lottning.
EnglishSo I now would like you to [put] your seat belts on and put your hats [on].
Nu vill jag att ni tar på er säkerhetsbältena och tar på er era hattar.
EnglishIn a fighter, you have an ejection seat.
Så, plan B. Det finns alltid en plan B. I ett stridsflygplan har du en katapultstol.
EnglishI have again noted your repeated appeal for an EU seat on the Security Council.
För att lösa världens rådande problem behöver vi ett starkt och effektivt multilateralt system.
EnglishThe opposition, in spite of growing support among the people, gained only one seat.
I Uzbekistan kunde inte den lagliga oppositionen delta i parlamentsvalet den 26 december 2004.
EnglishThe child's physical size is taken into account as a parameter for the use of seat belts.
Barnens kroppsstorlek blir avgörande för användandet av säkerhetsbälte.