"retaliation" Schwedisch Übersetzung

EN

"retaliation" auf Schwedisch

EN retaliation
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

retaliation (auch: revenge)
In retaliation, criminal proceedings were brought against them on trumped up charges of terrorism.
Som en hämnd har de åtalats, på falska grunder anklagade för terrorism.
The retaliation and punishment following the discovery of a group of Russian spies reflect a warlike situation.
Hämnden och bestraffningen efter upptäckten av en grupp ryska spioner påminner om en krigssituation.
Why, then, call it ALTHEA, after a mythological woman associated with blood, retaliation and vengeance, and who ends up taking her own life?
Varför skall man då kalla det Althea efter en mytologisk kvinna som förknippas med blod, hämnd och vedergällning och som till slut tar sitt eget liv?
Sanction for sanction, retaliation for retaliation.
Sanktion mot sanktion, vedergällning mot vedergällning.
Vår vedergällning måste vara övertygande.
It is, therefore, difficult to understand how someone can commit murder as a form of retaliation.
Därför är det svårt att förstå hur någon kan begå mord som en form av vedergällning.

2. Wirtschaft

retaliation
However, the solution to that problem must not be retaliation but the multiplication of efforts for engaging Moldova on a European way.
Lösningen på detta problem bör emellertid inte vara repressalier, utan snarare en ökning av insatser för att leda in Moldavien på en europeisk väg.
This report calls for Russia to 'renounce all protectionist measures' and threatens retaliation if Russia does not bend to this demand.
I resolutionen uppmanas Ryssland att ”avstå från alla protektionistiska åtgärder”, och man hotar med repressalier om Ryssland inte böjer sig för det kravet.
Nothing can justify this kind of action, and the retaliations and revenge that followed cannot be justified at all, either.
Inte heller de repressalier och hämndaktioner som hände sedan går att rättfärdiga på något sätt.

Synonyme (Englisch) für "retaliation":

retaliation
English

Beispielsätze für "retaliation" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishMeanwhile, the United States has agreed not to move to immediate retaliation.
Under tiden har Förenta staterna gått med på att inte omedelbart tillämpa motåtgärder.
EnglishThe two peoples are currently trapped in a climate of fear and of obsession with retaliation.
De båda folken är i dag fångna i ett klimat som präglas av rädsla och hämndbegär.
EnglishThe terrorists claim that the attack was retaliation for Team America's action in Cairo.
Terroristerna hävdar att de svarar på Team Americas handlingar i Kairo.
EnglishAuthorities believe that Foley attacked Uncle Dave in retaliation for some personal rejection.
Myndigheterna tror att Foley attackerade Onkel Dave till följd av personlig missämja.
EnglishNew wars will be waged in defence of the principle of retaliation.
Nya krig kommer att startas för att försvara vedergällningen som princip.
EnglishBut potential retaliation could be very significant.
Men de potentiella motåtgärderna skulle kunna vara mycket omfattande.
English. - The amount of retaliation would be determined by the WTO implementation panel.
ledamot av kommissionen. - (EN) Motåtgärdernas omfattning skulle avgöras av WTO:s panel för genomförande.
EnglishThe retaliation and punishment following the discovery of a group of Russian spies reflect a warlike situation.
Hämnden och bestraffningen efter upptäckten av en grupp ryska spioner påminner om en krigssituation.
EnglishSo those Member States responsible would not only be putting their own producers and exporters at direct risk of retaliation.
De ansvariga medlemsstaterna skulle alltså inte bara utsätta sina egna producenter och exportörer för en direkt risk för motåtgärder.
EnglishThere was also a question about possible forms of retaliation towards third countries in respect of pressures exerted on European companies.
Man ställde också en fråga om möjliga motåtgärder mot tredjeländer med avseende på press som utövas mot europeiska företag.
EnglishWe are witnessing the clashes of age-old ethnic hatred, stoking never-ending wars of extermination and retaliation, the reasons for which are lost in the mists of time.
Där möts gammalt etniskt hat från oändliga utrotnings- och repressaliekrig som förlorar sig i en svunnen tid.
EnglishDefying the legal framework means opening the door to the sort of retaliation and violence that is already going on and that we need to try and stem.
Om man trotsar de rättsliga ramarna öppnar man dörren för den typ av vedergällningar och våld som redan förekommer, och det måste vi försöka hejda.
EnglishAfter an outrage of this kind, there may, in other words, be a great temptation to call fervently for violent retaliation which would, however, have immeasurable consequences.
Frestelsen att besvara en förolämpning av detta slag med ett blixtangrepp kan vara stor, men skulle få oanade konsekvenser.
EnglishFeelings are running high in Britain and the crisis must be resolved quickly, otherwise there will be tit-for-tat retaliation on both sides of the channel.
Känslorna är starka i Förenade kungariket och krisen måste snabbt få en lösning, annars kommer man att svara med samma mynt på båda sidor av kanalen.
EnglishWhy, then, call it ALTHEA, after a mythological woman associated with blood, retaliation and vengeance, and who ends up taking her own life?
De flesta av de ledamöter som talade höll med om att det steg vi vill ta i Bosnien och Hercegovina är ett viktigt steg för Europeiska unionens säkerhets- och försvarspolitik.
EnglishAs regards the dispute settlement mechanism, I should like to recall that many companies and individual firms are damaged by WTO rulings, for example because of carousel trade retaliation.
I fråga om tvistlösning vill jag påminna om att många verksamheter och individuella företag lider skada av WTO-beslut, till exempel karusellföretag.
EnglishThey hold fast to that position despite the fact that a recent meeting of three political leaders was postponed in retaliation for the UN General Assembly resolution.
Den nära förestående avrättningen av Son Jong Nam och den ovanligt omfattande information som har sluppit ut om denna och om fängslandet av honom är oerhört betydelsefull.
EnglishThe response from this House must clearly, once again, be 'No' to weapons and 'No' to suicide bomb attacks, but also 'No' to tanks and 'No' to retaliation.
Det som vi fortfarande måste säga i denna kammare är ett entydigt ?nej? till vapnen, ett ?nej? till självmordsbombarna, men även ett ?nej? till stridsvagnar och ett ?nej? till hämndaktioner.
EnglishThe response from this House must clearly, once again, be 'No ' to weapons and 'No ' to suicide bomb attacks, but also 'No ' to tanks and 'No ' to retaliation.
Det som vi fortfarande måste säga i denna kammare är ett entydigt? nej? till vapnen, ett? nej? till självmordsbombarna, men även ett? nej? till stridsvagnar och ett? nej? till hämndaktioner.
EnglishThose defensive measures include, besides intensive bilateral contacts with a view to solving the conflict, retaliation measures and using the WTO disputes settlement mechanism.
Dessa defensiva åtgärder omfattar, förutom intensiva bilaterala kontakter i syfte att lösa konflikten, vedergällningsåtgärder och utnyttjande av WTO: s tvistlösningsmekanism.