"tonnage" Schwedisch Übersetzung

EN

"tonnage" auf Schwedisch

EN tonnage
volume_up
{Substantiv}

tonnage
volume_up
tonnage {n} (ett fartygs lastningsförmåga)
Only the tonnage specified on the official prescription should be manufactured.
Endast det tonnage som anges i den officiella ordinationen får framställas.
A reduction in the tonnage and engine power of the EU fishing fleet was achieved.
EU: s fiskeflotta kunde minskas vad gäller tonnage och maskinstyrka.
I have already talked at length about the measurement of tonnage and power.
Vad beträffar mätningen av tonnage och motorstyrka har jag redan berört dessa områden.
tonnage
volume_up
dräktighet {u} (ett fartygs lastningsförmåga)

Synonyme (Englisch) für "tonnage":

tonnage
resource

Beispielsätze für "tonnage" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is an energy resource which is halfway between being renewable and non-renewable.
Det är en energikälla som ligger mitt emellan förnybar och icke-förnybar energi.
EnglishHowever, the spectrum is a scarce resource and, above all, it is a public good.
Men spektrumet är en bristvara och först och främst är det en offentlig vara.
English(Part 1) iTid – From Resource to Process focus; TOC and Lean in theory and practice
(Part 1) iTid – From Resource to Process focus; TOC and Lean in theory and practice
English(Part 2) iTid – From Resource to Process focus; TOC and Lean in theory and practice
(Part 2) iTid – From Resource to Process focus; TOC and Lean in theory and practice
EnglishFish stocks are a truly natural resource and should be renewable for all time.
Fiskbestånd är sannerligen en naturresurs och de bör vara förnybara för all framtid.
EnglishFocus on optimal resource utilization, increased efficiency and quality assurance.
Fokus på optimalt resursutnyttjande, effektivisering och kvalitetssäkring.
EnglishThe original traditional own resources was the one truly European own resource.
De ursprungliga egna medlen var den enda verkligt europeiska egna medlen.
EnglishThey know the true value of their resource and with this agreement, so will we.
De är medvetna om timrets rätta värde, vilket även vi kommer att bli genom detta avtal.
EnglishWho, apart from the Commission, should monitor them and protect this natural resource?
Vem, förutom kommissionen, skulle annars övervaka dessa och skydda naturresurserna?
EnglishThe directive turns genetic material into a mere resource for commercial gain.
Via direktivet blir genetiskt material bara ett medel med en kommersiell vinst som mål.
EnglishIt is an energy resource which is halfway between being renewable and non-renewable.
En nödvändig oberoende skiljedom borde inte hindra ministeriella politiska riktlinjer.
EnglishBut, worse still, there is a clear intention to create a new own resource.
Ännu värre är att det finns en tydlig avsikt att skapa en ny mekanism för egna medel.
EnglishThe problem is the overall pressure on ecosystems and the natural resource base.
Problemet är det totala trycket på ekosystemen och naturtillgångarna.
EnglishDetermination of Member States ' payments to the VAT-based own resource
Fastställande av medlemsstaternas betalningar till de momsbaserade egna medlen
EnglishInquiries are the most resource-intensive aspect of the Ombudsman's work.
Utredningarna är den mest resursintensiva aspekten av ombudsmannens arbete.
EnglishDetermination of Member States' payments to the VAT-based own resource
Fastställande av medlemsstaternas betalningar till de momsbaserade egna medlen
EnglishWhat is the significance of institutions for an efficient and equitable resource management?
Vilken betydelse har institutioner för en effektiv och rättvis resursförvaltning?
EnglishWhy not plan a new Community resource based on the taxation of financial transactions?
Varför inte en ny gemenskapsresurs grundad på beskattning av finansiella transaktioner?
EnglishWater is an essential natural resource for life, health, food and general well-being.
Vatten är en naturresurs som är en förutsättning för liv, hälsa, föda och välbefinnande.
EnglishWater is a scarce resource and its 2.2 million people are poor and live in rural areas.
Det är ont om vatten och dess 2,2 miljoner invånare är fattiga och bor på landsbygden.