"precursor" Schwedisch Übersetzung

EN

"precursor" auf Schwedisch

EN precursor
volume_up
{Substantiv}

These cells are also precursor and stem cells; they are very valuable, as you know.
Dessa celler är också föregångare och stamceller; de är som ni vet mycket värdefulla.
Not only does Kosovo create a dangerous precedent, it also has an historical precursor.
Kosovo skapar inte bara ett farligt prejudikat, utan har också en historisk föregångare.
This is but one: this is Frank Gehry the architect's precursor to the Guggenheim in Abu Dhabi.
Detta är bara en: det här är Frank Gehry arkitektens föregångare till Guggenheim i Abu Dhabi.

Synonyme (Englisch) für "precursor":

precursor

Beispielsätze für "precursor" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishKnowledge of foreign languages is accepted as a necessary precursor to mobility.
Det är allmänt erkänt att kunskap i främmande språk är en förutsättning för rörlighet.
EnglishThese cells are also precursor and stem cells; they are very valuable, as you know.
Dessa celler är också föregångare och stamceller; de är som ni vet mycket värdefulla.
EnglishNot only does Kosovo create a dangerous precedent, it also has an historical precursor.
Kosovo skapar inte bara ett farligt prejudikat, utan har också en historisk föregångare.
EnglishThis directive is, after all, a precursor to the horizontal instrument for consumer protection.
Det är trots allt en föregångare för övergripande lagstiftning om konsumentskydd.
EnglishSo on top of L-Dopa, they gave these kids a serotonin precursor drug, and they're effectively normal now.
Så utöver L-Dopa gav de de här barnen en serotoninprekursor och de är idag nästan helt normala.
EnglishThis change could have been the precursor of an improvement.
Denna förändring hade kunnat bli ett förebud om förbättring.
EnglishWe have seen this clearly, with the raising of interest rates at the beginning of October, as a precursor of monetary union.
Vi såg det ju vid ränteuppgången i början av oktober som förebådar det monetära enandet.
EnglishWhere are those precursor chemicals, the munitions?
Var finns de kemiska prekursorerna, krigsmaterielen?
EnglishThe Council could not be moved, not even when the precursor programmes Kaleidoscope, Ariane and Raphael finished.
Inte ens det faktum att de föregående programmen Kaleidoskop, Ariane och Rafael löpte ut kunde beveka rådet.
EnglishThe last precursor to the current conflict took place between 1994 and 1996, a war which cost 100,000 lives.
De senaste händelserna innan den nuvarande konflikten finner vi mellan 1994-1996, ett krig som ledde till 100 000 döda.
EnglishThese bilateral cooperation arrangements are the precursor of the successful application of the common European strategy.
Dessa bilaterala samarbeten utgör också en inledande framgång för tillämpningen av den europeiska gemensamma strategin.
EnglishIts fundamental objective is to raise the standard of living which in turn is a precursor to the equal treatment of citizens.
Den grundläggande målsättningen är att höja levnadsstandarden, vilket i sin tur är en förutsättning för lika behandling av medborgarna.
EnglishThis step could serve as a model for or indeed a precursor to the European Union's strategy in the World Trade Organisation.
Denna metod skulle kort sagt kunna tjäna som modell och förebådande inslag för Europeiska unionens strategi i Världshandelsorganisationen.
EnglishFinally, what is needed is for the town to develop its own momentum, a momentum which will function as an example and precursor.
Vad som avslutningsvis behövs är att staden måste hitta sitt eget sätt att komma i gång, ett sätt som kommer att fungera som ett föredöme.
EnglishMajor changes seem to be taking place throughout the Middle East and it may well be that this is just a precursor of things to come.
Det verkar ske stora förändringar i hela Mellanöstern och det kan mycket väl vara så att detta bara är en föraning om vad som komma ska.
EnglishFor certain Central and Eastern European Countries, the Tempus programme was, in some way, the precursor to joining the Socrates programme.
För vissa av länderna i Öst- och Centraleuropa var Tempus-programmet på något sätt förkammaren till associeringen till Socrates-programmet.
EnglishThe report that we are dealing with today is submitted as a precursor to a standardisation package which the Commission is currently working on.
Betänkandet som vi behandlar i dag läggs fram som en förelöpare till det standardiseringspaket som kommissionen för närvarande arbetar på.
EnglishFinally, we must not forget that in the global marketplace currently being created by the World Trade Organization, uncompetitiveness is a certain precursor of economic failure.
Det vore därför olämpligt att i denna handlingsplan införa ytterligare en övergripande ram för företagens sociala ansvar.
EnglishAn example of this would be closing down a factory chimney that emits smoke, which is a precursor agent of ozone, into the atmosphere.
En åtgärd som att helt enkelt stänga till källor som producerar fotokemiska föroreningar, som till exempel en skorsten som släpper ut rök i atmosfären, är inte den rätta metoden.
EnglishIn this way we can show that we are there to lend a helping hand to those who opt for democracy - and demonstrate that democracy is the precursor to success.
På det sättet kan vi visa att vi är beredda att sträcka ut en hjälpande hand till dem som väljer demokrati - och visa att demokrati är en förelöpare till framgång.