"permit" Schwedisch Übersetzung

EN

"permit" auf Schwedisch

volume_up
permit {Subst.}

EN permit
volume_up
{Substantiv}

permit (auch: license, licence)
Because it is not defined as a firearm, you do not need a permit: anybody off the street can buy it - a criminal can buy it.
Eftersom det inte definieras som ett skjutvapen behöver du ingen licens: vem som helst på gatan kan köpa det - en kriminell kan köpa det.

Synonyme (Englisch) für "permit":

permit

Beispielsätze für "permit" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI will permit you...... a brief, brief glimpse of the future.
För att återgälda tjänsten, kommer jag att ge dig en liten blick av framtiden.
EnglishFinally, permit me just to say a few words about the report on the PEACE programme.
Låt mig avslutningsvis helt kort också gå in på betänkandet om Peace-programmet.
EnglishFirstly, this agreement does not permit the exchange of a larger amount of data.
För det första tillåter inte detta avtal utbyte av en större mängd uppgifter.
EnglishThey merely permit the technical and substantive preparation of a political decision.
De tjänar enbart till att ge faktaunderlag som förbereder inför politiska beslut.
EnglishWe want interconnectors to be extended in order to permit cross-border exchange.
Vi vill att sammanlänkningarna ska utökas för att möjliggöra gränsöverskridande handel.
English(NL) Mr President, we cannot permit ourselves to ignore the loss of biodiversity.
(NL) Herr talman! Vi måste stoppa förlusten av den biologiska mångfalden.
EnglishPermit me to make a few more comments on the subject of registration and authorisation.
Ännu några påpekanden beträffande komplexet med registreringar, alltså tillstånd.
EnglishThey merely permit the technical, substantive preparation of a political decision.
De tjänar enbart till att ge faktaunderlag som en förberedelse inför politiska beslut.
EnglishHaving said that, though, please permit me to say something quite fundamental.
Med detta sagt ber jag dock att få säga något av grundläggande betydelse.
EnglishNow, the permit issued should have the same duration as that of the spouse.
Men det tillstånd som utfärdas bör ha samma varaktighet som makens/makans tillstånd.
EnglishPermit me nonetheless to summarise the background to the lifting of the export ban.
Låt mig trots detta helt kort gå in på förhistorien till att exportförbudet upphävdes.
EnglishParagraph 10 calls for the procedures for granting a residence permit to be simplified.
I punkt 10 krävs att procedurerna för att bevilja uppehållstillstånd ska förenklas.
EnglishYou did not permit this; if you had, you would have been able to establish the quorum.
Det tillät ni inte, för då hade ni nämligen kunnat konstatera beslutsförhet.
EnglishI am thinking of the temporary residence permit for minors who have been exploited.
Jag tänker på det tillfälliga uppehållstillståndet för minderåriga som har exploaterats.
EnglishPermit me to mention a lesson from the kindergarten school of economics.
Tillåt mig att nämna en lärdom som är hämtad från lekskolenivån inom ekonomi.
EnglishAn open process would create transparency and permit citizen involvement.
En öppen process skulle skapa insyn och möjliggöra medborgerligt deltagande.
EnglishLet me reiterate that we cannot permit that to happen under any circumstances.
Jag upprepar att vi inte under några omständigheter kan låta detta ske.
EnglishWe permit the importation of only those birds that are not in danger of extinction.
Vi tillåter endast att de fåglar importeras som inte hotas av utrotning.
EnglishIf so, bear in mind that your application for a work permit might be refused.
Om du måste söka tillstånd, tänk på att du kan få avslag på din ansökan.
EnglishNow, the permit issued should have the same duration as that of the spouse.
Men det tillstånd som utfärdas bör ha samma varaktighet som makens / makans tillstånd.