"permanent" Schwedisch Übersetzung

EN

"permanent" auf Schwedisch

SV

"permanent" auf Englisch

EN permanent
volume_up
{Substantiv}

permanent (auch: perm)
You are now asking this Parliament for permission, really, to make the agreement permanent.
Ni ber nu egentligen parlamentet om lov att göra avtalet permanent.
What strategy do you reckon you will adopt to make the European agricultural model permanent?
Vilken strategi räknar ni med att följa för att göra den europeiska jordbruksmodellen permanent?
This settlement is not and cannot be considered interim; it is permanent.
Den här bosättningen anses inte och kan inte anses vara interim; den är permanent.

Synonyme (Englisch) für "permanent":

permanent

Synonyme (Schwedisch) für "permanent":

permanent

Beispielsätze für "permanent" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe restrictions and constraints that affect the outermost regions are permanent.
Begränsningarna och hindren som påverkar de yttersta randområdena är permanenta.
EnglishOn the contrary, it would be necessary to apply a permanent policy of reflation.
Tvärtom skulle man ständigt behöva tillämpa en penningpolitik för stimulans.
EnglishI also oppose the permanent abolition of the quota system scheduled for 2015.
Jag är också mot det permanenta avskaffandet av kvotsystemet som planeras till 2015.
EnglishThe Treaty of Lisbon does not specify the duties of the permanent president.
Lissabonfördraget specificerar inte den permanenta ordförandens skyldigheter.
EnglishThe key now is to consolidate and make permanent the progress made to date.
Det viktiga är nu att konsolidera och befästa de framsteg som gjorts hittills.
EnglishAt least the permanent nature of 12 miles should not now be called into question!
Låt oss då åtminstone börja ifrågasätta den permanenta karaktären av de tolv sjömilen!
EnglishBoth proposals were carefully considered in the Permanent Representatives Committee.
Vi är förvissade om att detta i slutändan kommer att gagna hela Cyperns befolkning.
EnglishWe know in Europe that walls are not permanent and that borders do not last for ever.
I Europa vet vi att murar inte är beständiga och att gränser inte varar för evigt.
EnglishNeither the temporary bans nor the permanent ban are justified by the evidence.
Varken de tillfälliga förbuden eller de permanenta förbuden är berättigade genom bevis.
EnglishAs of now the Lusaka agreement is the only framework for a permanent solution.
I väntan på vidare order utgör Lusaka-avtalet den enda ramen för en definitiv lösning.
EnglishAround 70%of those employed through temporary work agencies are on permanent contracts.
Cirka 70 procent av de anställda i bemanningsföretagen är tillsvidareanställda.
EnglishAnother important feature is the establishment of permanent links with rural areas.
En annan viktig fråga är upprättandet av permanenta förbindelser med landsbygdsområden.
EnglishBut as I said, no permanent rights derive from this in the sense of a precedent being set.
Men som sagt, det är inte något precedensfall som ger rättigheter för framtiden.
EnglishThe Vatanen report calls for permanent structures of cooperation between the EU and NATO.
I Ari Vatanens betänkande krävs permanenta samarbetsstrukturer mellan EU och Nato.
EnglishUp to now, the only permanent presidency in existence was that of the Commission.
Hittills har det enda permanenta ordförandeskapet varit kommissionens.
EnglishPermanent abandonment entails an irreversible loss of economic potential.
En slutgiltig nedläggning medför en oåterkallelig förlust av en ekonomisk potential.
EnglishSo, the substance of the permanent conference would be horizontal issues.
Kärnan i den permanenta konferensen skulle alltså vara horisontella frågor.
EnglishFines paid will provide revenue for the central fund of the Permanent Crisis Mechanism.
Betalda bötesbelopp ska gå till den permanenta krislösningsmekanismens centrala fond.
EnglishA certain amount of time must be given in order to develop the new permanent system.
Det krävs att en viss tid avsätts för att det nya permanenta systemet ska kunna utformas.
EnglishI have received your letter and have already contacted the British Permanent Representative.
Jag har fått er skrivelse och har redan vänt mig till den brittiska delegationen.