EN perfect
volume_up
{nur Singular}

1. Grammatik

volume_up
perfekt {n.Sg.}
It is not a perfect document; we all know it is not a perfect document.
Det är inget perfekt dokument; vi vet alla att det inte är ett perfekt dokument.
The perception in the 17th century was the Moon was a perfect heavenly sphere.
Uppfattningen på 1600-talet var att månen var en perfekt himlasfär.
The Amsterdam Treaty is not perfect, because we human beings are not perfect.
Amsterdamfördraget är inte perfekt, för vi människor är inte perfekta.

Synonyme (Englisch) für "perfect":

perfect

Beispielsätze für "perfect" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis will lead to greater efficiency and effectiveness, and ‘makes perfect sense’.
Detta skulle leda till ökad effektivitet, och ”vara helt och hållet i sin ordning”.
EnglishIt is in the interest of Member States to further perfect the judicial area.
Det ligger i medlemsstaternas intresse att förbättra rättsområdet ytterligare.
EnglishThank you very much, Mr Zaleski, and congratulations on your perfect command of Spanish.
Tack så hemskt mycket herr Zaleski, och jag gratulerar till er perfekta spanska.
EnglishThis will lead to greater efficiency and effectiveness, and ‘ makes perfect sense’.
Detta skulle leda till ökad effektivitet, och ” vara helt och hållet i sin ordning ”.
EnglishIt was the perfect time to seize the high ground and it failed to do so.
Det var det perfekta tillfället att inta en ledande position och det misslyckades.
EnglishNo one would argue that the maps that were created many years ago are totally perfect.
Ingen skulle påstå att kartorna som upprättades för många år sedan är helt perfekta.
EnglishWell, we do not live in a perfect world and that is why we are having this debate.
Nu lever vi inte i den bästa av världar och därför har vi denna debatt.
EnglishEven the most perfect treaty could not, by itself, solve many of the problems.
Många av problemen går inte ens att lösa med det mest perfekta fördrag.
English(ET) Madam President, Estonians have a proverb: 'Practice makes perfect'.
(ET) Fru talman! Esterna har ett ordspråk som lyder: ”Övning ger färdighet”.
EnglishWe have started to work together and we are in perfect agreement as to our objectives.
Vi har börjat arbeta tillsammans och är helt överens om vilka våra mål är.
EnglishIt is true that access to the media is not perfect, but it is better.
Möjligheterna till mediabevakning är visserligen inte perfekta, men de är bättre.
EnglishThese will, again, not be totally perfect, but they should form a solid basis.
Återigen: dessa kommer inte att vara helt perfekta, men de bör kunna utgöra en solid grund.
EnglishSo is it that, though they make perfect economic sense, we don't do them?
Så är det så, att vi trots att de är ekonomsikt motiverbara, inte gör dem?
EnglishMr Pimenta suggests, however, that the agreement be quashed, because it is not perfect.
Pimenta föreslår emellertid att avtalet avslås eftersom det inte är det bästa möjliga.
EnglishAs a result, Alcatel-Lucent phones and Jabra headsets offer a perfect match.
Därför passar Alcatel-Lucents telefoner och Jabras headset så bra ihop.
EnglishAll is not perfect, but I do believe it is fair to state that things are going well.
Allt är inte fullkomligt men jag menar att vi kan säga att det går bra.
EnglishFor this reason, the European neighbourhood policy makes perfect sense as a staging post.
Därför är den europeiska grannskapspolitiken en mycket bra anhalt på vägen.
EnglishPractice makes perfect or, as the French proverb says, forging makes a blacksmith.
Övning ger färdighet, eller som det franska ordspråket säger, smed blir man genom att smida.
EnglishWe did so not because we thought that the proposal was perfect in all respects.
Vi gjorde det därför att detta förslag på det sociala området är bättre än nuvarande förslag.
EnglishIn reality, this supervisory body is the perfect instrument for censoring the media.
I praktiken är detta övervakningsorgan det perfekta instrumentet för att censurera medierna.