"pastures" Schwedisch Übersetzung

EN

"pastures" auf Schwedisch

SV

EN pastures
volume_up
{Plural}

pastures

Synonyme (Englisch) für "pasture":

pasture

Beispielsätze für "pastures" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishFruit of the Loom recently moved on to richer pastures.
Företaget Fruit of the Loom flyttade nyligen till grönare betesmarker.
EnglishThe political message is about how this Parliament would like to lead the European Union to greener pastures.
Det politiska budskapet handlar om hur parlamentet vill leda EU till grönare betesmarker.
EnglishWho can check the time that cows spend grazing in pastures?
Vem kan hålla räkning på hur länge kor betar på ängarna?
EnglishThe bull contributes to the maintenance of pastures, it contributes to the protection of the environment and it contributes to rural development.
Tjuren bidrar till att underhålla betesmarker, till miljöskydd och landsbygdens utveckling.
EnglishI think that we should give special recognition to our colleagues who are now moving on to new pastures in their political or personal lives.
Speciellt erkännande förtjänar de kolleger som från och med nu kommer att gå andra politiska eller personliga vägar.
EnglishIt is intended to enter in centralized files, inter alia, particulars of a cow's mother, sex, all pastures where it has spent any time, and date of slaughter.
I de centrala databaserna skulle bl. a. noteras djurets moder, kön, alla betesmarker det varit på, och slakttidpunkten.
EnglishThe depopulation and abandonment of pastures in progress are grave symptoms of an irreversible decline caused by our insensitivity to the mountains.
Den pågående avfolkningen och de övergivna betesmarkerna är allvarliga symtom på en irreversibel sjukdom som orsakats av vår okänslighet när det gäller bergsområdena.
EnglishThis means, for example, that access roads to farms and alpine pastures must be guaranteed, while bigger roads must comply with criteria of strict eco-compatibility.
Detta skall uppfattas så att exempelvis vägar till gårdar och fäbodar måste garanteras, samtidigt som större trafikleder måste följa de allra strängaste kriterier i fråga om miljöhänsyn.
EnglishEwe premiums are required, then, as well as environmental bonuses for keeping pastures and national reserves to deal with the ravages caused by outbreaks of disease, particularly bluetongue disease.
Därför behövs lammpremier och miljöbonusar för att behålla betesmarker samt nationella reserver för att hantera den förödelse som orsakas av sjukdomsutbrott, särskilt blåtunga.